Васіна І.В.

Васіна Ірина Василівна

викладач кафедри германської філології та перекладу

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 1. ORSID ID ( Васіна Ірина Василівна)
 2. Google Scholar (Vasina Irina)
 3. E-mail: irisha2003@gmail.com
 4. Посада: викладач кафедри германської філології та перекладу
 5. Базова освіта: вища за спеціальністю «Мова і література (англійська та німецька)» (кваліфікація – вчитель англійської і німецької мови та зарубіжної літератури)
 6. Навчальні дисципліни, які викладає: Практичний курс англійської мови, Практичний курс перекладу з першої іноземної мови (англійська), Граматичні категорії та практична граматика англійської мови, Порівняльна граматика основної іноземної та української мов
 7. Підвищення кваліфікації: Стажування у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Сертифікат: Серія МК № 000112, виданий 2 грудня 2019 р.
 8. Наукові публікації ( у  хронологічному  порядку):
 • Фахові видання  України  категорій А та Б
 • 1) Васина И.В. Хронотоп как текст-типологическая категория (к постановке вопроса). Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. І (147). – с. 138-145.
 • 2) Васіна І.В. Лінгвістичні аспекти вивчення категорії хронотопу. Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць/наук. ред. В.П. Олексенко]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – Вип. XIV. – с. 87-91.
 • 3) Васіна І.В. Особливості формування характерологічного контексту в текстах horror / І.В. Васіна // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 14. – Т. І (163). – С. 81-86.
 • 4) Васіна І.В. Хоррор як жанр художньої літератури (діахронічний аспект)/ І. В. Васіна // Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у Європейський простір: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Ситченко А. Л., Мороз Т. О. – Миколаїв : МНУ, 2016. С. 96-99.
 • 5) Васіна І.В. Основные характеристики horror как жанра художественной литератури в диахроническом аспекте/ І. В. Васіна // Молодий вчений. (Науковий журнал). – Херсон.: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. 4.1 (44.1) – С. 78-81.
 • 6) Vasina I.V. The Diversity of the Aspects of Studying the Category of Space in the Text /I.Vasina // Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Херсон: ХДУ, 2018. – Випуск 77. – с. 63-68
 • 7) Agieieva V.O., Vasina I.V. Cross lingual orthographic interference and the process of Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 7. Том 1. С. 61-65
 • 8) Агєєва В.О., Васіна І.В. Проблема лінгвокультурологічної інтерференції у процесі міжкультурної комунікації та перекладу. Молодий вчений. 2019. Вип. №5 (69). С.106-110.
 1. Навчально-методичні праці

1) Лексико-граматичні тести з англійської мови. Частина І. Збірник тестових завдань з курсу «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 035 Філологія освітнього ступеня «бакалавр», 2018.

2) Лексико-граматичні тести з англійської мови. Частина ІІ. Збірник тестових завдань з курсу «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 035 Філологія освітнього ступеня «бакалавр», 2018

3) Методичні рекомендації з дисципліни «Практична граматика основної іноземної мови (англійська)» (використання безособових форм дієслова в англійському мовленні) для студентів IІ курсу спеціальності 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) освітнього ступеня «Бакалавр», 2019

4) Методичні рекомендації з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)» (використання фразових дієслів в англійському мовленні) для студентів IV курсу спеціальності 6.020303 Філологія. Переклад» освітнього ступеня «Бакалавр», 2019