Раковська М. А.

Раковська Марія Андріївна

ORСID  ID: Марія Андріївна Раковська

Google Scholar : Maria Rakovskaya

E-mail: maria.rakovskaya@gmail.com

Посада на кафедрі: доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Науковий ступень: кандидат педагогічних наук (13.00.01- Загальна педагогіка та історія педагогіки)

Базова освіта: вища за спеціальністю «Мова і література (англійська, німецька)»

Захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дисертації: «Розвиток аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови в університетах Польщі»  Диплом № 038747 м. Київ, 2016

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Теоретичний та практичний курс англійської мови

Наукові та професійні інтересиСферою наукових інтересів є міжкультурна комунікація, кроскультурна взаємодія, культурний інтелект.

Стажування в ЗВО країн ЄС за спільними науковими  темами НПП: 

Участь у Європейському освітньому проєкті «Освітній візит до Європи».  Стажування у Вищій школі управління та адміністрування  (м. Ополє, Польща), Сертифікат № 6718 2018р. (180 годин).

 • Основні публікації:

Монографії (розділ):

 1. Раковська М.А. Модель розвитку аксіологічного потенціалу студентів у процесі професійної підготовки в університетах Польщі. Культурний інтелект: монографія/ за заг. ред. А.К.Солодкої. – Миколаїв:  ФОП Швець В.М., 2016.  – Розд. 2.6 –  С. 162-175.
 2. Раковська М.А.  Адаптація до нової культури // Стратегії розвитку культурного інтелекту: монографія / за наук. ред. А. К. Солодкої.  Миколаїв: ФОП Швець В.М. 2017. С.134-156.
 3. Раковська М.А. Новітній етап реформування вищої освіти в Польщі та його вплив на підготовку вчителя іноземної мови. Conceptual bases and trends for development of social-economic processes. Monograph.Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-2-0;p.p.330,illus., tabs., bibls. – P. 260-269.
 4.  Rakovs’ka M.A., Pustovoichenko D.V., Soiko I.M. Relevant aspects of successful modernization of Polish education in the new value system of democratic society. Education pedagogy.Problems and prospects for development in the context of
  reform. Editors: Sławomir Śliwa, Olga Tsybulko. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-05-4; illus., tabs., bibl., pp. – 146-158.
 5. Раковська М.А. Соціально-особистісні компетенції студентів як фактор розвитку їх професійної мобільності. Міжкультурна професійна комунікація: комунікативна мобільність та проблеми перекладу. Монографія / за наук.ред. А.К.Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. – 160 с. – С.146-156.

Статті у періодичних виданнях країн ОЄСР:

 1. Rakovska M. Role of the Interactive Teacher during Foreign Language  Teaching process / M. Rakovska // Вопросы. Ответы. Гипотезы: наука 21 век: сборник научных докладов.  – Варшава : Sp. z.o.o. “Diamond trading tour”, 2014. – C. 98 – 100.
 2. Rakovska M.  Using Interactive Techniques for Raising the quality of Foreign Language Teaching process / M. Rakovska // Субъект и объектпознания в проекции образовательных методик и психологических концепций. – Лондон : IASHE, 2014. –  S. 137 – 138. 
 3. Rakovska M. New Information Technologies in Foreign Language Teaching /    M. Rakovska // Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика: сборник научных трудов. – Гданск : Sp. z.o.o. “Diamond trading tour”, 2015.- Режим доступа on-line: www.conference/ com
 4. Раковская М. А. Формирование ключевых компетенций будущего педагога в процессе профессиональной подготовки / М. А. Раковская // Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика : сборник научных докладов. – Гданск : Sp. z.o.o. “Diamond trading tour”, 2015. – Режим доступа : on-line: www.conference/ com
 5. Раковська М.А., Дем’яненко О.Є Формування у студентів професійної мобільності в умовах професійно орієнтованого навчання іншомовного спілкування. International academy journal Web of Scholar. – 7 (37), July 2019.-P.21-24. Google Scholar Google, (RS Global), Index Copernicus DOI:https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos
 6. Раковська М.А., Дем’яненко О.Є Формування професійно-мобільної особистості майбутнього педагога в сучасному освітньому просторі. Virtus Scientific journal. – 2020. – March, №42. – P. 38-42. (Google Scholar Google, Scientific Indexing Services (USA), Cite Factor (USA), Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
 7.  Раковська М.А., Пустовойченко Д.В. Професійна мобільність як чинник формування міжкультурної компетенції майбутнього фахівця в контексті міжкультурної комунікації // Virtus Scientific Journal. – 2020. – April, №43. С.154-158. (Google Scholar Google, Scientific Indexing Services (USA), Cite Factor (USA), Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF).
 8. Раковська М.А., Пустовойченко Д.В. Міжкультурна комунікація як складова професійної комунікативної мобільності майбутніх фахівців // Virtus Scientific Journal. – 2020. – May, №44. С.138-142. (Google Scholar Google, Scientific Indexing Services (USA), Cite Factor (USA), Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF).
 9.  Раковська М.А. Пустовойченко Д.В.  Розвиток соціальної компетенції в процесі підготовки професійно мобільного фахівця // Virtus Scientific Journal.  2020. – December, №49. С.186-190. (Google Scholar Google, Scientific Indexing Services (USA), Cite Factor (USA), Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Раковська М. А. Інтерактивний підхід до навчання іноземної мови студентів педагогічних ВНЗ / М. А. Раковська // Науковий вісник Миколаївського державного університету : збірник наукових праць. – Випуск 18 : Педагогічні науки / за заг. ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Миколаїв : МДУ, 2007. – С. 152 – 157.
 2. Раковська М. А. Інтерактивні технології у вивченні іноземної мови: переваги і труднощі практичного застосування / М. А. Раковська // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Частина ІІ. – Рівне, 2008. – С. 131 – 137.
 3. Раковська М. А. Концептуалізація філософського погляду на проблему формування аксіологічного потенціалу професійної підготовки / М. А. Раковська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені                      Т. Г. Шевченка. Вип. 130 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, (Серія: Педагогічні науки), 2015. – С. 176 – 180.
 4. Раковська М. А. Реформи вищої освіти в Польщі і їх вплив на розвиток аксіологічного потенціалу вчителя іноземної мови / М. А. Раковська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди – Додаток 1 до Вип. 36, Том 1 (61): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 281 – 291.
 5. Раковська М.А. Розвиток аксіологічного потенціалу вчителя іноземної мови у Польщі: тезаурусний контекст / М. А. Раковська // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Випуск 12(55). – Частина 2. – Рівне – Київ : Міленіум, 2015. – С. 591 – 601.
 6. Раковська М.А.Теоретико-методичний концепт визначення аксіологічного потенціалу майбутнього учителя іноземної мови у Польщі / М. А. Раковська // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / гол. редактор Г. П. Шевченко. – Вип. 5 (68). –  Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім.         В. Даля, 2015. –  С. 86 – 96.
 7. 7. Yevtukh M. B. Axiological contents of the curricula for   foreign language teachers training in Poland / M. B. Yevtukh, M. A. Rakovska // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. редактор  Г. П. Шевченко. – Вип. 6 (69). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. –  С. 61-74.
 8. Раковська М.А. Педагогічні засади формування аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови у процесі функціонування польських університетів. Науковий журнал «Молодий вчений» №4.1 (44.1) квітень, 2017р.- С.13-16. (Наукометричне видання: Index Copernicus Master List, Cite Factor, Google Scholar).
 9. Раковська М.А.Практичне значення проблеми формування аксіологічного потенціалу майбутнього вчителя іноземної мови в університетах Польщі та України. Науковий журнал «Молодий вчений» №4.3 (68.3) квітень, 2019р.- С.31-34.(Наукометричне видання: Index Copernicus Master List, Cite Factor, Google Scholar).
 10. Раковська М.А. Концептуальний підхід до визначення методів діагностування аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови в Польщі.// Науковий журнал «Молодий вчений» №4.4 (56.4) квітень,2018р.-С.2023.(Наукометричневидання:IndexCopernicusMasterList, CiteFactor, GoogleScholar).
 11. Раковська М.А. Компонентна структура формування та розвитку аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови в університетах Польщі. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр. / за ред. проф. Т.Степанової. – №2 (61), травень 2018. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018.- 362 с. – С. 226-232.
 12.  Раковська М.А.  Ціннісні орієнтації особистості майбутнього вчителя іноземної мови в системі освітнього процесу. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – № 4 (67), грудень 2019. – С. 159-164. 
 13. Раковська М.А.,Сойко І.М. Психолого-педагогічні умови організації самопідготовки з використанням дистанційних технологій навчання . Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Вип. 1(23). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. 187с. – С. 154-165.

Навчально-методичні праці:       

 1. Методичні рекомендації для самостійної роботи з  дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу спеціальності «Історія». Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. 128 с.
 2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни”Іноземна мова за професійним спрямуванням”  для студентів спеціальності «Музичне мистецтво». Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018. 119 с.
 3. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни”Іноземна мова за професійним спрямуванням”  для студентів  3-4 курсу історичного факультету. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2019.  160 с.

 

Публікації за матеріалами науково-практичних конференцій:

 1. Раковська М. А. Застосування інтерактивних методів у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови / М. А. Раковська // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наукових праць / за ред. В. Т. Сулима, С. Н. Денисенко. – Ч. 2. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –  С. 137-138.
 2.  Раковська М. А. Інтерактивне навчання в сучасному освітньому процесі / М. А. Раковська // Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи – 2007 : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2007. – С. 166 – 168.
 3. Раковська М. А. Слов’янські вчені про категорію методу як науково-дидактичну проблему / М. А. Раковська // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до дня слов’янської писемності та культури. – Миколаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2008. – С. 214 – 220.
 4. Раковська М. А. Формування англомовної компетентності майбутніх вчителів початкової школи у контексті інтерактивного навчання / М. А. Раковська // Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів : матеріали Міжнародної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 10 квітня 2015 року / гол. ред. Осадченко І. І. –– Миколаїв : ТОВ «Іліон», 2015. – Вип. І . –  С. 73 – 75.
 5. Раковська М. А. Формування педагогічної майстерності учителів початкової школи засобами інтерактивного навчання. Особливості реалізації технологічного і компетентнісного підходів у освіті: філософський, філологічний, психологічний та педагогічний аспекти: матеріали Міжнародної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 29 квітня 2015 року / гол. ред. Осадченко І. І. – Миколаїв : ТОВ «Іліон», 2015. – Вип. ІІ . – С. 40 – 42.
 6. Раковська М.А. Психолого-педагогічні умови формування аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови. Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр.наук.конф., 11-12 квітня 2017р., Переяслав-Хмельницький//Матеріали наукової конференції – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип.І – 188с.- С. 90-94.

(Наукометричне видання: Index Copernicus Master List, РИНЦ, Google Scholar )

 1. Раковська М.А. Визначення концептуально-філософського контексту розвитку аксіологічної освіти у Польщі. Актуальные научные исследования в современном мире: ХХІ Междунар.научн.конф., 26-27 января 2017г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб.научных трудов- Переяслав-Хмельницкий, 2017.-Вып. 1(21), ч. 6-205с.- С.161-164.(Наукометричне видання: Index Copernicus Master List, РИНЦ, Google Scholar)
 2. Раковська М.А. Розвиток аксіологічного потенціалу особистості майбутнього учителя. Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр.наук.конф., 6-7 травня 2017р., Переяслав-Хмельницький // Матеріали наукової конф.- Переяслав-Хмельницький, 2017.-Вип.2 – 195с.- С.100-103. .(Наукометричне видання: Index Copernicus Master List, РИНЦ, Google Scholar)
 3. Раковська М.А. Цінісна складова підготовки майбутніх учителів в освітній системі Польщі. Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр.наук.конф., 6-7 травня 2017р., Переяслав-Хмельницький // Матеріали наукової конф.- Переяслав-Хмельницький, 2017.-Вип.2 – 195с.- С.103-106. Наукометричне видання: Index Copernicus Master List, РИНЦ, Google Scholar )
 4.  Раковська М.А.Засоби мнемотехніки при вивченні іноземної мови у вищих навчальних закладах. Засоби мнемотехніки при вивченні іноземної мови у вищих навчальних закладах. Комунікативний дискурс у полікультурному просторі: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017р.) – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017.-228с.-С.207
 5.  Раковська М.А. Роль викладача у формуванні аксіологічних орієнтирів молоді. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej ” Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju” (30.01.2017 – 31.01.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 116 str. – С. 36-37.
 6.  Раковська М.А. Формування позитивної  мотивації у студентів  до вивчення іноземної мови. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine», 19 – 20 квітня 2018 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – с. 69- С.49-52.
 7. Раковська М.А. Формування загальнолюдських і професійних цінностей у студентів в процесі сучасної підготовки. Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 листопада 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – 252 c.- С.-42-44.
 8.  Раковська М.А. Культурологічний підхід у навчанні студентів іноземної мови. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine», 25 – 26 квітня 2019 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – с. 127. – C. 92-94.
 9. Раковська М.А.Формування аксіологічної культури майбутнього вчителя іноземної мови. Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 22-23 листопада 2019р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України.- Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019.- 240с. – С. 19-20.
 10. Раковська М.А., Сойко І.М Психолого-педагогічна готовність сучасного викладача закладів вищої освіти до формування професійної мобільності студентів. Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір : Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / за заг. ред.  Будак В.Д., Мороз Т. О. –Миколаїв : МНУ, 2020. – 269 с.- С.44-48.

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2006 – 2017         Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, викладач  іноземної мови

НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА

2015 – 2018       Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в  контексті глобалізації вищої освіти.

2014                   Розвиток аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови в  Університетах Польщі