Наукова робота

Міжнародна, методична та наукова робота завжди мали пріоритетне  значення для кафедри англійської мови та літератури. З початку свого заснування, з метою постійного вдосконалення методичної та наукової бази кафедри та обміну досвідом з колегами по всьому світі,  Кафедра англійської мови та літератури тісно співпрацює з державними та приватними освітніми установами Сполучених штатів Америки та Великобританії.

18 квітня 2018  доцент кафедри англійської мови та літератури Мироненко Тетяна Платонівна запросила представників організації “Dinternal Education with their partners Pearson” для спільного методичного семінару «Different ways of presenting language».  Мета семінару – представлення, обговорення та обмін досвідом в питанням навчання різних аспектів англійської мови (граматики, лексики тощо). Модератором семінару був кваліфікований викладач англійської мови Грем Джонс (CELTA, DELTA). Крім того, в рамках семінару були представленні сучасні комплекти підручників видавництва Dinternal Education для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл. Під час заходу модератор семінару Грехам Джонс поділився власним досвідом викладання в різних країнах Європи, методичними прийомами та методами роботи.

Професорсько-викладацький склад кафедри англійської мови та літератури (Мироненко Тетяна Платонівна, Добровольська Леся Станіславівна, Баркасі Вікторія Володимирівна, Філіпп’єва Тетяна Іванівна, Щербакова Олена Леонідівна, Округ Анатолій Євгенович, Корюк Олена Миколаївна, Шевченко Ірина Вікторівна, Нікіфорчук Світлана Сергіївна, Батрак Тетяна Володимирівна, Чернега Світлана Миколаївна, Рудичик Олена Михайлівна) брав активну участь в обговоренні методики викладання та  власне представленої методичної літератури.

Кафедра англійської мови та літератури висловлює подяку організації   “Dinternal Education with their partners Pearson”, модераторам та організаторам семінару  Грему Джонсу та Наталі Камбуленко. Сподіваємося на продовження тісної співпраці у майбутньому!

“Together we do more”

The goal of English Philology Department has always been international, methodological and scientific research. English Philology Department has been cooperating with both state and private educational institutions of the USA and the United Kingdom since its foundation in order to improve our methodological and scientific base and share experience with colleagues around the world.

 

April, 18, Associate Professor Tetyana Myronenko organized a methodological workshop “Different ways of presenting language” in terms of with “Dinternal Education with their partners Pearson”. The purpose of the workshop was to present, discuss and share experiences in teaching English (grammar, vocabulary, etc.).  Presenters: Graham Jones, experienced English language teacher (CELTA, DELTA) and PhD of Philological sciences (Phonetics and Phonology) Natalia Kambulenko, Dinternal Education Academic consultant in Higher Education. Indeed, during the workshop a variety of learning kits of Dinternal Education publishing house were presented. Graham Jones presented a variety of technics in teaching grammar and lexis based on his own teaching experience in Europe.

 

Academic staff of English Philology Department (Myronenko T., Dobrovolska L., Barkasi V., Philippieva T., Shcherbakova O., Okrug A., Kordyuk O., Sevchenko I., Nikiforchuk S., Cherneha S., Batrak T.,  Rudychyk O.,) participated in different activities proposed by Graham Jones.

We appreciate our cooperation with Dinternal Education with their partners Pearson”, and presenters: Graham Jones and Natalia Kambulenko.

Looking forward to further cooperation.

“Together we do more”

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо переможців!!!

Шептицька Юлія, 706а, та Скиба Тетяна,506а, студенти магістратури кафедри англійської мови та літератури, факультету іноземної філології, МНУ ім. В.О.Сухомлинського посіли призові місця у другому етапі Конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов і літератур (з методикою їх викладання).

Наші студентки блискуче виступили та представили свої наукові дослідження на Всеукраїнському конкурсі у Київському лінгвістичному університеті: Шептицька Юлія – ІІ місце, наукова робота з теми: «Лексичні особливості сучасної англійської мови у діалектах Мідленду», науковий керівник доцент, доктор філософії в галузі освіти Мироненко Т.П. Скиба Тетяна – ІІІ місце, наукова робота з теми: «Стилістичні засоби створені образом головного героя у романі «Космополіс» Дона Деліло» науковий керівник доцент,  доктор філософії в галузі освіти Мироненко Т.П..

Вітаємо наших молодих науковців та бажає нових досягнень та  наукового натхнення.

Congratulations to our Winners !!! Yuliia Sheptytska, 706a, and Tetiana Skyba, 506a, Master students, English Philology Department, won Ukrainian student research competition in Romano-Germanic languages ​​and literatures (and teaching methodology).  Our students brilliantly presented their scientific research at Kyiv Linguistic University on April 17, 2018.  Yuliia Sheptytska – II place “Lexical features of modern English in the dialects of the Midlands” (supervisor of studies – associate professor, Myronenko T. ) Tetiana Skyba – III place, “Stylistic devices created by the protagonist image in the novel “Cosmopolis” Don Delillo” (supervisor of studies – associate professor, Myronenko T. ) We wish you success in future undertakings.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційний проект “Європейські виклики: впровадження дистанційних курсів в процесі підготовки вчителів іноземних мов у рамках проекту Темпус”

НДР”Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів”

ЗВІТ про НДР «Формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов у процесі використання змішаної форми навчання»

Співробітництво із зарубіжними партнерами

Випуск публікацій 2017-2018 н.р.

План НДР 2017-2018 н.р.

Перелік публікацій у науко метричних базах Scopus та Web of Science

Список молодих учених, участь у конкурсах

Наукова робота студентів