Коч Н. В.

 

Коч Наталя Володимирівна

Google Scholar: Коч Наталя Володимирівна

Emailnataliakoch62@ukr.net

Посада на кафедрі: завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Базова освіта:

1980-1984 рр. навчалася на філологічному факультеті Миколаївського державного інституту імені В.Г.Бєлінського

1993 р. захистила дисертацію на звання кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова

2008-2011 рр. навчалася у докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

2011 р. захистила дисертацію на звання доктора філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова

Тема дисерації: «Фауноніми у концептуальній картині світу східних слов’ян XI-XVII ст.».  

Навчальні дисципліни, які викладає: Когнітивна лінгвістика, Теорія і практика комунікації, Комунікативна лінгвістика, Інтеркультурна комунікація

Підвищення кваліфікації:

 • Захист докторської дисертації. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова у 2011р.
 • У 2016 році проходила стажування у Херсонському державному університеті.

Основні публікації:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Коч Н. В. Ахроничность универсального концепта в концептуально-языковой картине мира В мире научных открытий.  Красноярск, 2010.  № 4 (10).  Ч. 13.  С.74–76.(фахове зарубіжне видання)
 2. Коч Н. В. Вербализация бинарного концепта БОГАТСТВО/БЕДНОСТЬ в письменности восточных славян ХІ–ХVII вв. Київська старовина.  2010.  № 4. С.21–37. (фахове видання)
 3. Коч Н. В. Диахроническая репрезентация семантических композит в языковой картине мира восточных славян Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика» : збірник наукових праць.  Вип. 10. Херсон : ХДУ, 2010.  С.129–134. (фахове видання)
 4. Коч Н. В. Исследование внутренней формы слова в диахронии как структурного элемента концепта (на примере зоономинаций)   Вестник ХНУ имени В.Н. Каразина. Серия «Филология».  Харьков, 2010. Вып. 60.  Ч. 1.  С.223–229. (фахове видання)
 5. Коч Н. В. Исследование концептов в диахронии как теоретическая и методическая проблема  Наукові записки КДПУ. Серія «Філологічні науки (Мовознавство)». Кіровоград : РВВ КДПУ, 2010.  430с.  Вип. 89 (1): у 5 ч.  С. 316–320. (фахове видання)
 6. Коч Н. В. История слова «белка» как концептообразующей единицы в русском языке донационального периода (информационное поле концепта)  Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и школе: сб. научн. трудов. Воронеж : Научная книга, 2010.  360с.Вып. 11. С. 55–68. (фахове видання)
 7. Коч Н. В. Категория «жертвенный/нежертвенный в восточнославянской религиозной концептосфере Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць.  Херсон : ХДУ, 2010.  Вип. 11. С. 152–159. (фахове видання)
 8. Коч Н. В. Ключевая номинация концепта в свете теории прототипов  Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». № 193.  Черкаси : Вид-во ЧДУ імені Богдана Хмельницького, 2010. С. 77–84. (фахове видання)
 9. Коч Н. В. Когнитивная реальность категории «народ, платящий дань» в восточнославянской концептуально-языковой картине мира Мовознавчий вісник : зб. наук. праць ЧНУ імені Богдана Хмельницького  [відп. ред. Г.І. Мартинова]. Черкаси, 2010. Вип. 11. С. 258–264. (фахове видання)
 10. Коч Н. В. Когнитивно-лингвистическое исследование концептообразующих лексем в диахронии и фоновые знания Східнослов’янська філологія : зб. наук. праць. Серія «Мовознавство». Горлівка : ГДПІІМ, 2010. Вип. 18.  С. 119–129.(фахове видання)
 11. Коч Н. В. Концептообразующая историческая лексика в свете трансформационной семантики.  Нова філологія : зб. наук. праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2010.  № 37.  С.35–41.(фахове видання)
 12. Коч Н. В. Метафора как средство медиации в бинарных концептах. Мова і культура (Науковий журнал). К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010.  Вип. 13.  Т.IV (140).  С.5–12.(фахове видання)
 13. Коч Н. В. Опыт исследования «слов» и «вещей» в диахронии Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования : сб. научн. трудов VIII Международной научно-практической конференции (заочной) (26.02. 2010)  [отв. ред. Н.Н. Болдырев].  Тамбов : ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. С. 158–161.(фахове видання)
 14. Коч Н. В. Прецедентные тексты в структуре концепта и дискурса. Наукові записки ЛНУ. Серія «Філологічні науки» : зб. наук. праць.  Луганськ : Видавництво державного закладу «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010.  Вип. ІХ. С. 360–371.(фахове видання)
 15. Коч Н. В. Семантическое развитие концептообразующих номинаций в диахроническом аспекте (репрезентативность категории «гады» в восточнославянской концептуально-языковой картине мира). Лінгвістичні студії : збірник наукових праць [за ред. А.П. Загнітко].  Донецьк : ДонНУ, 2010  Вип. №21.  С. 25–32.(фахове видання)
 16. Коч Н. В. К вопросу об изучении концептов в диахронии. Известия ГГУ имени Ф. Скорины.  Гомель: ГДУ, 2010.  Вып. 4 (61).  С. 113–121.(фахове зарубіжне видання)
 17. Коч Н. В. Когнитивная и языковая зооморфная метафора как фактор освоения человеком окружающей действительности. БГУ. Сер. 3 «Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія».  Брест : БГУ, 2010.  Вып.1.  С. 21–31. (фахове зарубіжне видання)
 18. Коч Н. В. Роль концептообразующей лексики фрагмента действительности «животный мир» в становлении христианской картины мира восточных славян. Веснік ГрДУ імя Я. Купалы. Серия 3 «Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія».  Вып. 2 (98). Гродно : ГрДУ, 2010.  С. 22–26. (фахове зарубіжне видання)
 19. Коч Н. В. Семантика ключевого слова концепта: диахронический и синхронический подходы. Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство : Міжвузівський збірник наукових статей  [за ред. В.А.Зарви].  Бердянськ : Вид-во БДУ, 2010. Вип.V.  Ч.ІІ.  С. 87–96. (фахове видання)
 20. Коч Н. В. Вербальные манифестации концепта «Судьба» в восточнославянских языках. Мова і культура (Науковий журнал).  К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. Вип. 14. Т. V (151). С. 158–163. (фахове видання)
 21. Коч Н. В. Вербальные способы выражения концепта в диалектной речи.  Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія».  Вип. 19.  2011. С.56–63. (фахове видання)
 22. Коч Н. В. Генезис метафоры в диахронии: опыт исследования. Нова філологія : Збірник наукових праць.  Запоріжжя : ЗНУ, 2011.  Вип. №44.  С. 73–77. (фахове видання)
 23. Коч Н. В. Имя собственное как структурный элемент концепта. ІХ Масловские чтения : Сборник научных статей. Ч. 2.  Мурманск: МГГУ, 2011.  С. 47–52.
 24. Коч Н. В. К вопросу о концептуализации компонентов фразем в диахронии.  Славянская фразеология в синхронии и диахронии: сб. науч. статей. Вып. 1. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011.  С. 113–116.
 25. Коч Н. В. К вопросу о синестетической метафоризации в диахронии.  Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации».  Т.24 (63).  № 2.  Ч.1.  Алушта, 2011.  С. 290–295. (фахове видання)
 26. Коч Н. В. Концепт как объект исторической лексикографии. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (Мовознавство) : Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Мови і світ: дослідження та викладання». Кіровоград : РВВ КДПУ.  Вип. 95 (1), 2011.  С. 60–65. (фахове видання)
 27. Коч Н. В. Концептуальная значимость морфем в диахронии. Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : Міжвузівський збірник наукових статей  [за ред. В.А.Зарви].  Бердянськ : Вид-во БДУ, 2011.  Вип. VІ.  Ч. І.  С. 162–172. (фахове видання)
 28. Коч Н. В. К проблеме разработки лингвокогнитивной терминологии.  Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Вип. 13.  Херсон : Вид-во ХДУ, 2011.  С. 24–30. (фахове видання)
 29. Коч Н. В. Лингвализация восточнославянской ментальности (опыт диахронического исследования когнитивной категории «мера»). Київська старовина.  2011. № 1.  С.33–44. (фахове видання)
 30. Коч Н. В. Теоретические аспекты исследования лингвокультурного концепта в диахронии. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект».  Миколаїв : МДАУ,  С. 47–49.
 31. Коч Н. В. Фундаментальные оппозиции мифологических структур сознания и их концептуальный генезис. Когнитивная лингвистика: новые парадигмы и новые решения.  М., 2011. С.144–153. (фахове зарубіжне видання)
 32. Коч Н. В. Базовий лінгвокультурний концепт СОВІСТЬ східнослов’янської концептосфери та його самобутність в українській ментальності. Семантика мови i тексту : матерiалиXI Мiжнародної наукової конференцiї (Iвано-Франкiвськ, 26-28 вересня 2012р.). Iвано-Франкiвськ, 2012. С. 261–265.
 33. Коч Н. В. Представленность категории «реальный/ирреальный» бриколажными концептами восточнославянской картины мира (тези).  Тези Міжнародної наукової конференції «Східнослов’янська філологія від Нестора до сьогодення» (12–13 квітня 2012 р., Горлівка : ГДПІІМ).
 34. Коч Н. В. Семантическое развитие категории «реальный/ирреальный» в бриколажных концептах восточнославянской концептосферы. Східнослов’янська філологія : зб. наукових праць. Горлівський держ. пед. ін-т іноземн. мов; Донецький нац. ун-т.  Вип. Мовознавство. Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2012.  С. 118–127. (фахове видання)
 35. Коч Н. В. Когнитивная метафора как форма дискурсивного и интуитивного мышления. Вестник ХНПУ имени Г.С. Сковороды «Русская филология». Харьков, 2012.  №3 (47).  С.19–25. (фахове видання)
 36. Коч Н. В. Языковая презентация концепта ДОЛГ в восточнославянской картине мира. Научное творчество ХХІ века: Сборник статей V Международной научно-практической конференции.  Т.2. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012.  С. 367–375. (фахове зарубіжне видання)
 37. Коч Н. В. Языковая реальность «телесно ориентированной метафоры». Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : Міжвузівський збірник наукових статей  [за ред. В.А. Зарви]. Бердянськ : Вид-во БДУ, 2012. Вип. VІІ. С. 19–27. (фахове видання)
 38. Коч Н. В. К вопросу о генезисе восточнославянских языков.  Система і структура східнослов’янських мов : Збірник наукових праць. Впуск 5.  К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012.  С. 79-87. (фахове видання)
 39. Коч Н. В. Трансдеривационная морфология в свете диахронической когнитивной лингвистики и нейролингвистического программирования. Международная научная конференция «Прикладные и фундаментальне исследования» (27 – 28 октября, 2012, Сент-Луис, Миссури, США) (дистанц.) International Journal of Advanced Studies и Publishing House «Science&InnovationCenter» (St. Louis, Missouri, USA).  С. 390-396.
 40. Коч Н. В. Ключевые метафоры сотериологической культуры Древней Руси. Мир языка: сборник научных статей. Павлодар  Кемерово  Витебск: Кереку, 2012.  Серия «Поликультурное пространство языка в Казахстане»). Вып. 1.  С. 163–171.
 41. Коч Н. В. Феномен когнитивной метафоры в общенаучной парадигме.  Восточнославянские языки и литературы в историческом и культурном контекстах : когнитивная лингвистика и концептуальные исследования : сб. научных статей. К. : Изд. Дом Дмитрия Бураго, Серия «Концептуальные исследования».  Вып. 13. С.355–363.
 42. Коч Н. В. Когнитивная метафора как «средство припоминания». Мова і культура (Науковий журнал).– К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.  Вип. 15.  Т. VIIІ (162).  С. 18–25. (фахове видання)
 43. Коч Н. В. Лингвокультурный типаж средневекового аскета.   Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика» Херсон : Вид-во ХДУ, 2013.  Вип. 17.  С. 220  226. (фахове видання)
 44. Коч Н. В. Метафорическая концептуализация христианской концептосферы: метафора «сосуда и содержимого». Наукові записки КДПУ. Серія «Філологічні науки (Мовознавство)» : у 4 ч. Кіровоград : РВВ КДПУ, 2013.  Вип. 116.  С. 398–403. (фахове видання)
 45. Коч Н. В. Konzepte des ukrainischen Weltbildes (individuell gestaltete Vorstellung einer Autorin zum Konzept „Ukraine“ im Roman von Lina Kostenko „Aufzeichnungen eines ukrainischen Verrückten“) (Концепти української картини світу (індивідуально авторське представлення концепту УКРАЇНА у романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого»). Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2012. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner.  München Berlin, 2013. С. 270 – 293.
 46. Коч Н. В. HOMO LUDENS в древнерусской лингвокультуре (попытка «предварительного понимания» концепта ИГРА).  Новое в когнитивной лингвистике XXI века: сборник научных статей  отв. ред. М.В. Пименова. Киев : Издательский дом Д. Бураго, 2013.  С. 87-94.
 47. Коч Н. В. Особенности концептуализации понятия «Боль» в восточнославянской христианской культуре. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць.  Вип. 659. Романослов’янський дискурс.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013.  С. 189 – 195. (фахове видання)
 48. Коч Н. В. Ориентационная метафора «верх/низ» и концепт «гордыня/смирение» в христианской лингвокультуре Древней Руси.  Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск ХVІІІ.  Херсон : ХДУ, 2013.  С. 106-111. (фахове видання)
 49. Коч Н. В. Композиты древнерусского текста с компонентами добро и зло: когнитивный аспект. Славянские народы и их культуры: традиция и современность : сб. науч. статей.  Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2013.  С. 15–18.
 50. Коч Н. В. Когнітивний потенціал композитів як репрезентантів культурного концепту ДОБРО/ЗЛО у давньоруській мові. Наукові записки КДПУ. Серія «Філологічні науки (Мовознавство)». Кіровоград: РВВ КДПУ, 2014.  Вип. 127.  С. 57–63. (фахове видання)
 51. Коч Н. В. Роль базових лінгвокультурних концептів давньоруської християнської аксіології у становленні колективістського типу культури.  Нова філологія. Збірник наукових праць.  Запоріжжя: ЗНУ, 2014.  № 62.  240 с.  С. 62–69. (фахове видання)
 52. Коч Н. В. Трансформації інформаційного поля лінгвокультурного концепту «правда» в сучасній медіа-пропаганді. Нова філологія. Збірник наукових праць.  Запоріжжя : ЗНУ, 2014.  № 66. 269 с.  С. 99–107. (фахове видання)
 53. Коч Н. В. Метафорика сучасного політичного дискурсу: когнітивний аспект. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Berlin, 2014.
 54. Коч Н. В. Ремінісцентні вияви категорії інтертекстуальності в художньо-публіцистичному творі (на матеріалі роману Л. Костенко «Записки українського самашедшого») / Н. В. Коч // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Серія : Філологічні науки (літературознавство) / Гол. ред. В.Д.Будак, гол. ред. сер. О.С. Філатова. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – Вип. 4.14 (111). – С. 97—109. (фахове видання)
 55. Коч Н. В. Метафоричне осмислення ГОРДОСТІ (ГОРДИНІ) в українській і російській пареміосистемах. Актуальні питання розвитку української мови у науковій ретроспекції та перспективі : матеріали круглого столу до Дня української писемності та мови. за заг. ред. Н. В. Коч.  Вип. 2. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014.  С. 39–44.
 56. Коч Н. В. Словесна репрезентація концепту ДОЛЯ у східнослов’янських мовах (діахронний аспект). Актуальні питання розвитку української мови у науковій ретроспекції та перспективі : матеріали круглого столу до Дня української писемності та мови.  За заг. ред. Н. В. Коч.  Вип. 2. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014.  С. 71–76.
 57. Коч Н. В. Морально-етична категорія «БЛАГО» в етномовній свідомості давньоруської людини. Актуальні питання розвитку української мови у науковій ретроспекції та перспективі : матеріали круглого столу до Дня української писемності та мови.  За заг. ред. Н. В. Коч.  Вип. 2.  Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014.  С. 83–89.
 58. Коч Н. В. Концептуальні зв’язки понять «правда» та «істина» у давньокиївській лінгвокультурі. Актуальні питання розвитку української мови у науковій ретроспекції та перспективі : матеріали круглого столу до Дня української писемності та мови.  За заг. ред. Н. В. Коч.  Вип. 2.  Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. С. 128–133.
 59. Коч Н. В. Телесно-духовный код культуры Киевской Руси: метафора «внутреннего зрения». Науковий вісник. Серія «Філологічні науки».  Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016.  Вип. 146.  С. 22–27. (фахове видання)
 60. Коч Н. В. Концептуальна дихотомія Правда/Неправда як лінгвокультурний феномен. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016.  Випуск 42.  С. 119–124.
 61. Коч Н. В. Субкатегория «половина» как семантический маркер медиативного типа культуры (на материале памятников восточнославянской письменности). Науково-практичний журнал «Одеський лінгвістичний вісник», 2017. Одеса : ОДУ.  Вип. 10.  Т. 2.  С. 36–41.
 62. Коч Н. В. Ретротипаж как продукт национальной культуры (лингвоприкладной аспект исследования). Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія».  Маріуполь, 2018. С. 49–58.
 63. Коч Н. В. Дослідницький проект «Етнонаціональна ідентичність у контексті міжкультурної комунікації» як ефективна навчальна технологія. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.  Випуск 46.  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 193–196.
 64. Коч Н. В. Когнітивна метафора як гносеологічний феномен. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 34. Херсон : ХДУ, 2018.
 65. Коч Н. В. Когнітивна метафора в теологічному контексті. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Філологія» Випуск 3 (71).  С. 96–99.
 66. Коч Н. В. Коммуникация антиповедения в лингвокультуре Киевской Руси. Нова філологія : зб. наук. праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2016.  № 15. С. 22–33.
 67. Коч Н. В. Телесно-духовный код культуры Киевской Руси: метафора «внутреннего зрения». Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія «Філологічні науки (Мовознавство)».  Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016.  Вип. 146.  С. 22–27.
 68. Коч Н. В Концепты правды и лжи в системе культурных координат эпохи Киевской Руси. Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Херсон : ХДУ, 2017.  Вип. 29.  С. 59–65.
 69. Коч Н.В. Ретротипаж как продукт национальной культуры (лингвоприкладной аспект исследования). Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія». Маріуполь, 2018.  С. 49–58
 70. Коч Н. В. Когнітивна метафора як гносеологічний феномен. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 34.  Херсон : ХДУ, 2018.  С. 19–24.
 71. Коч Н. В. Дослідницький проект «Етнонаціональна ідентичність у контексті міжкультурної комунікації» як ефективна навчальна технологія. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.  Випуск 46.  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 193–196.
 72. Коч Н. В. Когнітивна метафора в теологічному контексті.  Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Філологія»  Випуск 3 (71). С. 96–99.
 73. Коч Н.В. Лінгвокультурний типаж: досвід теоретичного та методологічного дослідження. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 3 Ч. 2., 2019. С. 6–12
 74. Коч Н. В. Швець І. О., Фреймова структура концепту час: прикладний аспект дослідження. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Загальна та прикладна лінгвістика в колі антропоцентричних наук». Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. С. 40-50.
 75. Коч Н. В. Григор’єва Д.  В., Поняття «лінгвокультурний типаж» як базове термінопозначення в лінгвокультурній концептології. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Загальна та прикладна лінгвістика в колі антропоцентричних наук». Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. С. 67-72.
 76. Коч Н. В. Драгуновська К. В., Проблема засвоєння «чужої» культури: лексикографічний аспект дослідження. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Загальна та прикладна лінгвістика в колі антропоцентричних наук». Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. С. 73-80.
 77. Коч Н. В. Руденко А. В., Вербалізація концептів правової концептосфери в українській картині світу (психолінгвістичний аспект). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Загальна та прикладна лінгвістика в колі антропоцентричних наук». Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. С. 105-111.
 78. Коч Н. В. Савчук Л. О., Лінгвокультурне моделювання регулятивного концепту «гордість» української національної картини світу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Загальна та прикладна лінгвістика в колі антропоцентричних наук». Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. С. 112-119
 79. Коч Н.В. Феномен телесности в Древнерусской лингвокультуре (концептуально-метафорический аспект исследования). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, випуск 41, Т. 1. С.36-41.
 80. Коч Н.В. Концепт «зависть» в восточнославянских лингвокультурах (антропоцентризм базовых чувств и эмоций: от внешнего к внутреннему) Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія:Філологія. Соціальні комунікації. Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського: Гельветика, 2020, С:70-75

Навчально-методичні праці:

 1. Коч Н. В. Основи комунікативних технологій : навчальний посібник  Миколаїв : Іліон, 2013. 282 с.
 2. Коч Н. В. Основи комунікативних технологій : навчальний посібник : 2-е вид. перероб.; Гриф МОНУ № 1/11-5581 від 15.04.2014  Миколаїв : Іліон, 2014.  266 с.
 3. Коч Н. В. Основи теорії комунікації : навчальний посібник. Миколаїв : Іліон, 2013. 284 с.
 4. Коч Н. В. Основи теорії комунікації : навчальний посібник : 2-е вид. перероб.; Гриф МОНУ № 1/11-4594 від 31.03.2014. Миколаїв : Іліон, 2014. 268 с.
 5. Коч Н. В. Міжкультурна комунікація : Навчальний посібник.  Миколаїв : ЧП Румянцева А.В.», 2017.  200 с.
 6. Методичні рекомендації до проведення практик (для студентів спеціальностей: 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика), 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика), 8.02030303 Філологія (Прикладна лінгвістика),  020303 Філологія* (Мова і література (російська)) Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. 108 с.
 7. Формування базових компетентностей студентів спеціальності 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика освітнього рівня «магістр». Навчально-методичні рекомендації. Миколаїв :СПД Румянцева Г. В., 2019. 248 с.

Монографії:

 1. Коч Н. В. Генезис восточнославянской концептосферы в языковом и культурном отражении (эволюционное развитие дуальности человек – животное: на материале мифологии, фольклорных источников, памятников письменности ХІ–ХVII вв.) : монографія.  Николаев: «Илион», 2010.  440 с.
 2. Коч Н. В. Генезис восточнославянской концептосферы в лингвокультурном отражении: монографія.  изд. 2-е испр. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 580 с.
 3. Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори актуальних досліджень : колективна монографія. За заг. ред. Коч Н. В.  Миколаїв : Вид-во ЧП Румянцева А. В., 2016.  271 с.
 4. «Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори актуальних досліджень : колективна монографія. За заг. ред. Коч Н. В.  Миколаїв : Вид-во ЧП Румянцева А. В., 2017. – Вип. 2 – 195 с.
 5. «Мова дискурсу: лінгвістичний та культурологічний аспекти : колективна монографія». За заг. ред. Коч Н. В. Вип. ІІІ. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018.  230 с
 6. Koch N. V. The culture of east slavs of the xi–xvii с. Language reflection (linguocultural, cognitive, communicative aspects). Riga: lambert, 2020. 300 с.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1984-1987 рр. працювала у школі вчителем російської мови

Із 1987 р. працює у рідному навчальному закладі

2004-2008 рр. працювала на посаді завідувача кафедри філологічних дисциплін Інституту педагогічної освіти МНУ імені В.О. Сухомлинського

2014 р. присвоєно звання професора (12 ПР № 010079 від 22.12.2014)

2012-2015 рр. завідувала кафедрою української мови та лінгводидактики факультету філології та журналістики (пізніше філологічного факультету)

Із 2015 року очолює кафедру загальної та прикладної лінгвістики

НАГОРОДИ

2008 р. – почесна грамота голови державного комітету України у справах національностей та релігій

2012 р. почесна грамота Миколаївської обласної ради

2013 р. почесна грамота Міністерства освіти України

2016 р. нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти»

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

Протягом багатьох років активно співпрацює з Радою національних товариств Миколаївської області.

ПРОФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика (зокрема діахронна), лінгвоконцептологія, теорія і практика комунікації.