Желязкова В. В.

Желязкова Вікторія Валеріївна

ORСID  ID: Вікторія Желязкова

Google  Scholar: Желязкова Вікторія

E-mail: vikazhelyazkova@gmail.com

Посада на кафедрі: доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук

ОСВІТА

2011 р. присуджено вчене звання доцента кафедри загального та прикладного мовознавства

2002 р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.01 – українська мова). Спеціалізована вчена рада Д 26.172.01 для захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.

1998-2001 рр. навчалась у аспірантурі Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.

1997 р. з відзнакою закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут

Навчальні  дисципліни, які викладає:

 • Психолінгвістика
 • Юрислінгвістика
 • Загальна та прикладна граматика
 • Українська мова як іноземна

Наукові праці:

 1. Желязкова В.В. Стилістичні засоби вираження оцінки в сучасному політичному дискурсі ЗМІ  України  Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету: Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Вип. 18. Рівне : РДГУ, 2010. 106-110.
 2. Желязкова В. В. Лексико-граматична класифікація фразеологізмів із колоративним компонентом в українській та російській мовах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск ХІІ. Херсон : Видавництво ХДУ, 2010.  С. 134-137.
 3. Желязкова В. В. Дослідження мовних концептів кольору методом асоціативного експерименту Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Миколаїв : МДАУ, 2011. С. 131-133.
 4. Желязкова В. В. Cеміотичний аналіз назв декоративних квітів через призму асоціативних уявлень// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 16 .  Херсон: Видавництво ХДУ, 2012.  178-181.
 5. Желязкова В. В. Білінгвізм як фактор формування мовної особистості // Українознавчий альманах. Випуск 9. Київ – Мелітополь, 2012.  132-135.
 6. Желязкова В. В. Семіотичний характер мови творів О. Генрі // Вісник Запорізького національного університету: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. Філологічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012.  С.175-179.
 7. Желязкова В. В. Особливості функціонування кодів та субкодів у лінгвосеміотичній системі інтертекстуального художнього твору (на матеріаліф роману І.С. Григурка “Ватерлінія”)”// Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 33. Камянець-Подільський : Аксіома, 2013.С.111-114.
 8. Желязкова В.В. Роль риторичної компетентності у формуванні професійно успішної особистості / В. В. Желязкова // Проектування професійно успішної особистості в освітньо-виховному середовищі університету : Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції.  Миколаїв : МНУ, 2013. С.105-107.
 9. Желязкова В.В. Особливості акцентування іменних частин мови у поетичній творчості кінця XVIII-XIX століть // Наукові праці : науково-методичний журнал.  Вип. 209. Т. 221 Філологія. Мовознавство. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2014. С. 33-37.
 10. Желязкова В.В. Знак та образ як  взаємозалежні реалії у семіозисі мовного простору художнього твору  // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 21. Херсон : ХДУ, 2014.С.110-113.
 11. Желязкова В., Щербак О. Морфологічні домінанти кодів і субкодів у прозових творах Олександра Глушка  // Рідна мова. Квартальник українського товариства у Польщі.  2014. № 21.  С. 53-57.
 12. Желязкова В. В. Індексальна природа знакової організації поетичного доробку Д. Д.Кременя // Записки з українського мовознавства: Вип. 21 : Зб. наук. праць  Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. С. 68–74.
 13. Желязкова В. В. Семіотичний потенціал екстенсионалів та інтенсионалів іконічних знакових одиниць у поезіях Д. Д. Кременя // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 22. Херсон : ХДУ, 2015.  С. 139–142.
 14. Желязкова В. В. Індексальні презентатеми в поезії Т. Г. Шевченка «Як я маю журитися // Наукові записки.Випуск 138. Серія: Філологічні науки (мовознавство).  Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015.  С. 322–325.
 15. Желязков В. В. Сюжет як засіб актуалізації просторового семіозису роману «Ватерлінія» І.С. Григурка: комунікативний вимір // Новітня філологія.  Випуск 50 Миколаїв: Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2015.  С. 66–72.
 16. Желязкова В.В. Знаки-індекси в поетичних творах Д. Д. Кременя: синтаксичний аспект  // Наукові записки Національного університету  «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015.Випуск 53.  С. 100–102.
 17. Желязкова В. В. Семіотична домінанта поетики експресивності: сучасний текст  // Масова література : проблеми інтерпретації, змісту та форми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 16–17 жовтня 2015 р.).Миколаїв  : МНУ імені В. О. Сухомлинського.С. 186–189.
 18. Желязкова В. В. Семантичне навантаження іконічних знакових одиниць у поезіях Д. Д. Кременя// Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів : колективна монографія за заг. ред. Ковалевської Т. Ю. Одеса : ПолиПринт, 2015.  С. 176–181.
 19. Громова О. Д., Желязкова В. В. Індексальний знак у лінгвістичних дослідженнях: ретроспективний огляд / // Актуальні проблеми розвитку українського мовознавства в європейському освітньому просторі : матеріали круглого столу до Дня української писемності та мови, за заг. ред. Н. В. Коч.  Вип. 3 Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. С. 45–50.
 20. Криницька Н. В., Желязкова В. В. Символічні знаки негативної експресивності в поетичному доробку П. Глазового : семантичний вимір // Актуальні проблеми розвитку українського мовознавства в європейському освітньому просторі : матеріали круглого столу до Дня української писемності та мови [за заг. ред. Н. В. Коч]. Вип. 3.  Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015.  С. 68–74.
 21. Желязкова В. В. Семіотичні трансформації образів-символів і знаків-символів у текстах миколаївських поетів  // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015.  Вип. 58. С. 207–209.
 22. Желязкова В. В. Специфіка функціонування акцентних груп у поемі «Енеїда» І. П. Котляревського // Наукові праці : науково-методичний журнал.  Вип. 241. Т. 253. Філологія. Мовознавство.Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015.С. 36–41. (науково-метрична база Ulrichweb)
 23. Желязкова В. В. Кінематографічні знаки фільму А. Дончика «Украдене щастя» : лінгвосеміотичний вимір  // Studia Methodologica SM. 2015.  № 40.  С. 355–359.
 24. Желязкова В. В. Систематика знакових трансформацій рослинних і тваринних образів-символів (на матеріалі поетичних творів Д. Кременя) // Славянская мифология и этнолингвистика : сборник научных статей  редкол. : В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины.  Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015.  С. 89–92.
 25. Желязкова В. В. Символічні знаки крізь призму експресивності мовлення: від теорії до практичної реалізації  // Studia Methodologica SM. 2015.  № 41.  С. 23–29.
 26. Желязкова В. В. Текстова експресивність та символічні знаки мови : проблема корелятивного звязку в романі «Елементал» В. Шкляра  // Наукові записки.Випуск 145. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2016.  С. 401–
 27. Желязкова В.В. Семантичні ролі індексальних знаків: проблема визначення // Наукові праці : науково-методичний журнал.Вип. 260. Т 272.Філологія. Мовознавство Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 47–51.
 28. Желязкова В.В. Мовні засоби продукування експресивності символічних знаків у поетичних текстах // Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів: колект. моногр. за заг. ред. Ковалевської  Т. Ю.- Одеса : ПолиПринт, 2016. С. 177–185.
 29. ЖелязковаВ. В. Симетрія індексальності як засіб увиразнення синтактики художнього мовлення. // Вісник Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна. Серія : Філологія: зб. наук. праць. Харків : Видавництво ХНУ імені  В. Н. Каразіна, 2016. Вип. 73. С. 33–36.
 30. Желязкова В.В. Текстова експресивність та символічні знаки мови: проблема корелятивного звязку в романі «Елементал» В. Шкляра. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені  В. Винниченка. Серія : Філологічні науки (Мовознавство).  Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016.  Вип. 145.  С. 401–404.
 31. Желязкова В. В., Зинякова А. А. Наголошення іменних частин мови в поемі «Енеїда» І. П. Котляревського : [монографія] Миколаїв : «Іліон», 2017.  238 с.
 32. ЖелязковаВ. В. Іконічні лексеми в семіосфері роману В. Шкляра “Маруся” // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. Випуск 42. С. 81–85.
 33. Желязкова В. В. Ергоніміка Миколаївщини : лінгвосеміотичне прочитання // Записки з українського мовознавства : Зб. наук. праць = Opera in linguistica ukrainia: Fascicullum 25  Головний ред. Т. Ю. Ковалевська. Одеса : «ПолиПринт», 2018. Вип. 25 С. 10–17.
 34. Желязкова В. В. Колороніми в текстах миколаївських поетів : лінгвосеміотичний вимір // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018.  Вип. 45 С. 96–100.
 35. Желязкова В. В. Стилістичні фігури та тропи в романі «Кров кажана» В. Шкляра крізь призму семіотичного підходу // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : НаУОА, 2018.  Вип. 3.  С. 74–76.
 36. Желязкова В. В. Лінгвокультурна специфіка знаків-символів у романі “Ностальгія” Василя Шкляра // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018.  Вип. 46. С. 78–81.
 37. Желязкова В.В. Семантичні ролі індексальних знаків: проблема визначення // Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство.  Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. Вип. 260. Т.  С. 47–51.
 38. Желязкова В.В. Симетрія індексальності як засіб увиразнення синтактики художнього мовлення// Вісник Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна. Серія : Філологія: зб. наук. праць. Харків : ХНУ імені  В. Н. Каразіна, 2016.  Вип. 73. С. 33–36.
 39. Желязкова В. В. Текстова експресивність та символічні знаки мови: проблема корелятивного звязку в романі «Елементал» В.Шкляра  // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені  В. Винниченка. Серія : Філологічні науки (Мовознавство).  Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016.  Вип. 145. С. 401–404.
 40. Желязкова В. В. Лингвосемиотические маркеры диалогов кинофильма Оксаны Байрак «Аврора»// Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса : Антропринт, 2017.  Вип. 27. С. 14–19.

Навчально-методичні праці:

 • Желязкова В. В. Орфографія та основи коректорської правки : навчально-методичні рекомендації  Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. –128 с.
 • Желязкова В. В. Риторика та спічрайтинг : навчально-методичні рекомендації. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. 144 с.
 • Основи герменевтики навчально-методичні рекомендації Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012.  85 с.
 • Желязкова В. В., Мікрюкова К. О. Збірник вправ «Орфографічний практикум» для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика»  Миколаїв, 2014.  252 с.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2004–2006 рр. – викладач кафедри стилістики та лінгводидактики, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського;

2007–2014 рр. – доцент кафедри загального та прикладного мовознавства, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського;

2015 р. – доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.

НАГОРОДИ

Нагороджена грамотами МНУ імені В.О. Сухомлинського за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів

2017 р. нагороджена грамотою департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за сумлінне виконання професійних обовязків, особистий внесок у підготовку фахівців