Ситченко А.Л.

 

Ситченко Анатолій Люціанович

ORСID ID:0000-0003-3725-1893

Scopus ID: http://www.ejobios.org/article/free-development-of-personality-in-the-conditions-of-guided-learning-8335

Google Scholar: Ситченко Анатолій Люціанович 

E-mail: sital50mnu@gmail.com

Посада: професор кафедри української мови і літератури.

Учене звання: професор.

Інформація про  захист  дисертації:  Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури: 13.00.02 –теорія і методика навчання (українська література). 30.06.2005, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Навчальні дисципліни, які викладає: Методика навчання української мови і літератури (література), Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (література), Технологія аналізу художнього твору, Методологія та організація наукового дослідження, Теоретичні проблеми літературознавства.

Членство у  Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових видань тощо: член спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 МНУ імені В. О. Сухомлинського, заступник голови  ради.

Досвід виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  держдержавного бюджету України, госпдоговірних тем: виконання госпдоговірної теми «Тестування й методика підготовки фахівців до роботи з автоматизованими системами керування технологічними процесами» (01-30.12.2020 р. Акт прийому-передачі № 1 від 27.12.2020 р. 2, 5 тис. грн.).

Підвищення кваліфікації:

2018. Інноваційні системи навчання української літератури. Інститут педагогіки НАПН України. Довідка № 504 від. 31.10.2018 р.

Наукові публікації:

Scopus:

Free development of personality in the conditions of guided learning. EurAsian Journal of BioSciences, 2020, Volume 14, Issue 2, 6089-6095.

Фахові видання  України  категорій А та Б:

 1. Ситченко А.Л. Ступени формирования умений творческого освоения образа-персонажа. Русский язык и литература в кирзизской школе. 1986. № 3. С. 41-44. (Фахове видання).
 2. Ситченко А.Л. Формування у п’ятикласників умінь аналізувати образ-персонаж. Українська мова і література в школі. 1986. № 9. С. 32-37. (Фахове видання).
 3. Ситченко А.Л. Навчання як творчість. Українська мова і література в школі. 1987. № 8.
  С. 21-26. (Фахове видання).
 4. Ситченко А.Л. Аналіз образу-персона-жа епічного твору. Методика викладання української мови і літератури: респ. наук.-метод. зб. / редкол.: О.Р.Мазуркевич (відп. ред.) та ін. Київ: Рад. школа, 1990. Вип. 11. С. 9-12. (Фахове видання).
 5. Ситченко А.Л. Образи персонажів поеми І.П.Котляревського „Енеїда”. Українська мова і література в школі. № 11. С. 15-20. (Фахове видання).
 6. Ситченко А.Л., Пронкевич О.В. Два варіанти аналізу оповідання Олеся Гончара „Кресафт”. Українська мова і література в школі. 1993. № 4. С. 37-41. (Фахове видання).
 7. Ситченко А.Л., Пронкевич О.В. „З грязі в князі” (Вивчення казки Шарля Перро „Кіт у чоботях”…). Відродження. 1995. № 4. С. 52-54. (Фахове видання).
 8. Ситченко А.Л., Пронкевич О.В. „Чи такий уже звірячий Закон джунглів? (Три уроки по вивченню казки Р. Кіплінга „Мауглі”). Відродження. 1 № 5-6. С. 46-49. (Фахове видання).
 9. Ситченко А.Л., Пронкевич О.В. „Ліки від дорослості” (Два уроки по вивченню уривка з фантастичної повісті А. Ліндгрен „Пеппі Довгапанчоха”, 5 кл.). (Фахове видання).
 10. Ситченко А.Л., Пронкевич О.В. Вивчення казки братів Грімм „Бременські музиканти”. Дивослово. 1995. № 12. С. 27-31. (Фахове видання).
 11. Ситченко А.Л., Пронкевич О.В. Трагедія краси і насолоди. О. Уайльд. 11 клас. Зарубіжна література в навчальних закладах. 1996. № 3. С. 15-21. (Фахове видання).
 12. Ситченко А.Л., Пронкевич О.В. „Його Боги – краса і на-солода”. О.Уайльд. 5 кл. Зарубіжна література в навчальних закладах. 1996. № 4. С. 5-10. (Фахове видання).
 13. Ситченко А.Л., Пронкевич О.В. „Тільки діти знають, що шукають…”. А. де Сент-Екзюпері. „ Маленький принц”. 8 клас. Зарубіжна література в навчальних закладах. 1996. №5-6. С. 8-10. (Фахове видання).
 14. Ситченко А.Л. „Не просто Марія…”. Слово і Час. 1997. № 8. С. 76-78. (Фахове видання).
 15. Ситченко А.Л. Продуктивне навчання як основа розвитку творчої особистості. Південний архів (Філологічні науки): зб. наук. пр. Херсон, 1998. С. 167-170. (Фахове видання).
 16. Ситченко А.Л. Вивчення художнього твору в школі: деякі аспекти проблеми. Українська мова і література в школі. 1999. № 1. С. 25-29. (Фахове видання).
 17. Ситченко А.Л. „Що посієш, те й пожнеш…” (Конспект вступного уроку). Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 1999. № 6. С. 29-31. (Фахове видання).
 18. Ситченко А.Л. Психолого-педагогічні аспекти літературного аналізу. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2001. Вип. 4. С. 85-91. (Фахове видання).
 19. Ситченко А.Л. Вивчення літературного твору: аспекти технології. Українська література в загальноосвітній школі. № 4. С. 41-33. (Фахове видання).
 20. Ситченко А.Л. Ще раз про „Ялинку” М.Коцюбинського (Ва-ріант аналізу оповідання в 5 класі). Українська література в загальноосвітній школі. 2001. № 6. С. 18-20. (Фахове видання).
 21. Ситченко А.Л. Педагогічні технології на уроках української літератури. Дивослово. 2001. № 10. С. 19-22. (Фахове видання).
 22. Ситченко А.Л. Визначення індивідуального стилю письменника. (На основі структурування поняття). Дивослово. 2002. № 5. С. 48-50. (Фахове видання).
 23. Ситченко А.Л. Літературознавчий аспект проблеми навчання школярів аналізу художнього твору. Українська література в загальноосвітній школі. № 6. С. 26-33. (Фахове видання).
 24. Ситченко А.Л. Філософський вектор літературної освіти. Українська мова і літера-тура в школі. 2002. № 8. С. 28-31. (Фахове видання).
 25. Ситченко А.Л. Ще раз про технології літературного аналізу. Дивослово. 2003. № 2. С. 56-59. (Фахове видання).
 26. Ситченко А.Л. Концептуальні засади технологізації навчання школярів аналізу худож-нього твору. Науковицй вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Пед. науки: зб. наук. пр. Миколаїв׃ МДУ, 2003. Вип. 5. С. 101-111. (Фахове видання).
 27. Ситченко А.Л. Дидактичні принципи технології літературного аналізу. Неперервна проф. освіта: теорія і практика. 2003. Вип. 2. С. 41-45. (Фахове видання).
 28. Ситченко А.Л. До питання про технології навчання у процесі літературного аналізу. Вісн. Глухівського держ. пед. ун-ту. Пед. науки. Вип. 3. Глухів: ГДПУ, 2003. С. 179-182. (Фахове видання).
 29. Ситченко А.Л. Складові формування в учнів читацьких умінь. Українська література в загальноосвітній школі. 2004. № 1. С. 5-8. (Фахове видання).
 30. Ситченко А.Л. Формування в підлітків умінь подієвого аналізу художнього твору. Українська література в загальноосвітній школі. 2004. № 2. С. 14-19. (Фахове видання).
 31. Ситченко А.Л. Формування в підлітків умінь пообразного ана-лізу художнього твору (5-6 класи). Українська література в загальноосвітній школі. 2004. № 3. С. 12-16. (Фахове видання).
 32. Ситченко А.Л. Комбінований аналіз оповідання Володимира Винниченка “Федько-халамидник”. Українська література в загальноосвітній школі. 2004. № 3. С. 22-27. (Фахове видання).
 33. Ситченко А.Л. Формування в учнів умінь проблемно-тематичного аналізу художнього твору. Українська література в загальноосвітній школі. 2004. № 4. С. 22-24. (Фахове видання).
 34. Ситченко А.Л. До проблеми шкільного аналізу ліричного твору. Дивослово. 2004. № 6. С. 15-20. (Фахове видання).
 35. Ситченко А.Л. Ідеї й принципи навчально-технологічної концепції літературного аналізу. Вересень. 2004. Квітень. С. 108-114. (Фахове видання).
 36. Ситченко А.Л. Особливості аналізу драматичного твору в школі. Українська мова і літера-тура в школі. 2004. № 5. С. 24-26. (Фахове видання).
 37. Ситченко А.Л. Інноваційні системи навчання та перспективи їх застосування в шкільному курсі української літератури. Українська література в загальноосвітній школі. 2004. № 8. С. 12-16. (Фахове видання).
 38. Ситченко А.Л. Аналіз балади в школі. Дивослово. 2004. № 12. С. 34-36. (Фахове видання).
 39. Ситченко А.Л. Особливості вивчення літературної байки у школі. Українська мова і література в школі. 2004. № 7-8.С. 36-39. (Фахове видання).
 40. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 1. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 1. С. 57 (Фахове видання).
 41. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 2. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 2. С. 47-48. (Фахове видання).
 42. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 3. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 3. С. 15 (Фахове видання).
 43. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 4. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 4.  С. 63 (Фахове видання).
 44. Ситченко А.Л., Пронкевич О.С. Варіант вивчення казки Г.К.Андерсена „Соловей”. 5 клас. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 4.С. 58-60. (Фахове видання).
 45. Ситченко А.Л. Варіант аналізу роману У.Самчука „Марія”. Українська література в загальноосвітній школі. 2005. № 5. С. 56-57. (Фахове видання).
 46. Ситченко А.Л., Пронкевич О.С. „Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях” А.С.Пушкина: вариант изучения. 5 класс. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 5. С. 42-45. (Фахове видання).
 47. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 5. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 5. С. 56-57. (Фахове видання).
 48. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 6. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 6. С. 30-31. (Фахове видання).
 49. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 7. (Зарубіжна література в школах України. 2005. № 7. С. 35.Фахове видання).
 50. Ситченко А.Л., Спанатій Л.С. Громадський методичний словник. Вип. 10. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 10. С. 33-34. (Фахове видання).
 51. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 11. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 11. С. 38. (Фахове видання).
 52. Ситченко А.Л. До питання про специфіку осягнення мистецтва слова. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 10. С. 25-28. (Фахове видання).
 53. Ситченко А.Л. Технологізація вивчення літератури як засіб підвищення його ефективності (Основи такого вивчення). Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. № 12. С. 4-8. (Фахове видання).
 54. Ситченко А.Л. Варіант морфологічного аналізу вірша Ф.Тютчева „Я знаю в праосені пору…”. Зарубіжна література в школах України. 2006. № 1. С. 21-22. (Фахове видання).
 55. Ситченко А.Л. До поняття навчального проектування на уроках літератури (Фахове видання). Українська література в загальноосвітній школі. 2006. № 1. С. 21-23.
 56. Ситченко А.Л., Спанатій Л.С. Громадський методичний словник. Вип. 13. Зарубіжна література в школах України. 2006. № 1. С. 38-40. (Фахове видання).
 57. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 14. Зарубіжна література в школах України. 2006. № 2. С. 17-18. (Фахове видання).
 58. Ситченко А.Л. Ефективність засвоєння художнього матеріалу може забезпечити лише вчитель-технолог. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2006. № 2. С. 34-36. (Фахове видання).
 59. Ситченко А.Л. Морфологічний аналіз художнього твору. Наук. записки. Вип. 64. Част. 2. Сер.: Філологічні науки (літературознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. С. 175-180. (Фахове видання).
 60. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. – Вип. 15. Зарубіжна література в школах України. 2006. № 4.С. 51-52. (Фахове видання).
 61. Ситченко А.Л. Методичні умови розвитку в учнів умінь літературного аналізу. Зарубіжна література в школах України. 2006. № 4. С. 5-7. (Фахове видання).
 62. Ситченко А.Л. Тенденції розвитку методичної думки про аналіз художнього твору. Українська література в загальноосвітній школі. 2006. № 4. С. 17-21. (Фахове видання).
 63. Ситченко А.Л. Підвищити рівень шкільної літературної освіти можна лише шляхом поєднання змістово-процесуального та особистісного аспектів аналізу художнього твору. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2006. № 5. С. 10-13. (Фахове видання).
 64. Ситченко А.Л. Літературознавчі засади осягнення художнього образу. Українська література в загальноосвітній школі. 2006. № 8. С. 7-11. (Фахове видання).
 65. Ситченко А.Л. До таїни художнього твору. Українська література в загальноосвітній школі. 2006. № 8. С. 56. (Фахове видання).
 66. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. – Вип. 16. Зарубіжна література в школах України. № 7-8. С. 33. (Фахове видання).
 67. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. – Вип. 17. Зарубіжна література в школах України. 2006. № 9. С. 29 (Фахове видання).
 68. Ситченко А.Л. Розвиток методичної думки про вивчення образу-персонажа літературного твору. Українська література в загальноосвітній школі. 2006. № 9. С. 10-15. (Фахове видання).
 69. Ситченко А.Л. Методологія взаємодії наукових і навчальних методів шкільного ана-лізу художнього твору. Наук. вісник Миколаївського державного університету. Пед.науки: зб. наук. пр. Миколаїв: МДУ, 2006. Вип. 12. Т. 1. С. 94-102. (Фахове видання).
 70. Ситченко А.Л., Огренич Н.М. В.Королів-М.Старий. „Потерчата”, „Хуха-Моховинка”. 5 клас. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 4. С. 37-40. (Фахове видання).
 71. Ситченко А.Л. Основи взаємодії наукових і навчальних методів літературного аналізу. Дивослово. 2007. №5. С.14-16. (Фахове видання).
 72. Ситченко А.Л., Огренич Н.М. Дарунки Долі (за казкою Івана Липи „Близнята”). 5 клас. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 5. С. 28-29. (Фахове видання).
 73. Ситченко А.Л., Огренич Н.М. Якого часу чекає Михайлик? Урок вивчення оповідання А.Лотоцького „Михайло-семиліток”. 5 клас. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 6. С. 26-28. (Фахове видання).
 74. Ситченко А.Л. Варіант аналізу повісті Івана Франка „Захар Беркут”. 7 клас. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 6. С. 31-33. (Фахове видання).
 75. Ситченко А.Л., Огренич Н.М. Борці за долю України. Вивчення казки І.Нечуя-Левицького „Запорожці”. 5 кл. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 7. С. 30-33. (Фахове видання).
 76. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 18. Зарубіжна література в школах України. 2007. № 8. С. 64. (Фахове видання).
 77. Ситченко А.Л., Огренич Н.М. Вивчаємо казку О.Сенатович „Малий Віз”. 5 клас. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 8. С. 37-38. (Фахове видання).
 78. Ситченко А.Л. Урок за оповіданням Григора Тютюнника „Дивак”. 5 клас. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 9. С. 35-36. (Фахове видання).
 79. Ситченко А.Л. Вивчення казки І.Франка „Фарбований Лис”. 5 клас. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 10. С. 28-29. (Фахове видання).
 80. Ситченко А.Л. Формувати читацьку компетентність. Про науково-педагогічні засади цієї роботи. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2007. № 10. С. 49-53. (Фахове видання).
 81. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 19. Зарубіжна література в школах України. 2007. № 10. С. 22-23. (Фахове видання).
 82. Ситченко А.Л. Методичні умови формування вмінь літературного аналізу. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 11. С. 21-22. (Фахове видання).
 83. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 20. Зарубіжна література в школах України. 2008. № 1. С. 9-11. (Фахове видання).
 84. Ситченко А.Л. Проблеми розвивального навчання літератури. Українська література в загальноосвітній школі. 2008. № 1. С. 9-13. (Фахове видання).
 85. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 21. Зарубіжна література в школах України. 2008. № 2. С. 63-64. (Фахове видання).
 86. Ситченко А.Л. Наближення до слова: рецензія. Зарубіжна література в школах України. 2008. № 3. С. 20-22. (Фахове видання).
 87. Ситченко А.Л. Громадський методичний словник. Вип. 22. Зарубіжна література в школах України. 2008. № 5. С. 55-57. (Фахове видання).
 88. Ситченко А.Л. Формування української ментальності в процесі вивчення творів С.Черкасенка (на уроках літератури рідного краю). Українська література в загальноосвітній школі. 2009. № 4. С. 28-33. (Фахове видання).
 89. Ситченко А.Л., Огренич Н.М. У чому справжня краса людини. Урок за оповіданням С.Черкасенка „Маленький горбань”. 6 клас. Українська література в загальноосвітній школі. 2009. № 4. С. 34-36. (Фахове видання).
 90. Ситченко А.Л. Григорій Сковорода. Байки харківські. Матеріали до уроків. Українська література в загальноосвітній школі. 2009. № 7-8. С. 36-40. (Фахове видання).
 91. Ситченко А.Л. Григорій Сковорода. Байки харківські. Матеріали до уроків. Продовження. Українська література в загальноосвітній школі. 2009. № 9. С. 24-27. (Фахове видання).
 92. Ситченко А.Л. Григорій Сковорода. Байки харківські. Мате-ріали до уроків. Закінчення. Українська література в загальноосвітній школі. 2009. № 10. С. 21-24. (Фахове видання).
 93. Ситченко А.Л. Літературний аналіз та його межі. GENTE UKRAINUS, NATIONE UKRAINUS = Літературні шляхи старожитньої України: зб. наук. праць: [на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя] [упоряд.: В.М.Подрига, М.М.Малинка]. Київ : Євшан-зілля, 2010. С. 373-385. (Фахове видання).
 94. Ситченко А.Л. І методика, і технологія… Рідна мова: квартальник українського вчительського товариства у Польщі.   № 13. С. 44-49.
 95. Ситченко А.Л. Технологія проблемно-тематичного аналізу роману-хроніки Пантелеймона Куліша „Чорна рада”. Рідна мова: квартальник українського вчительського товариства у Польщі. 2010. № 14. С. 66-70.
 96. Ситченко А.Л. Саморозвиток з погляду Б. Степанишина. Українська література в загальноосвітній школі. № 12. С. 34-36  (Фахове видання).
 97. Ситченко А.Л. Виховуємо романтиків. Матеріали до уроків з вивчення повісті В. Нестайка „Тореадори з Васюківки”. 6 клас. Українська література в загальноосвітній школі. № 3. С. 21-26. (Фахове видання).
 98. Ситченко А.Л. Система уроків з вивчення повісті Віктора Близнеця „Звук павутинки”. Українська література в загальноосвітній школі. № 4. С.23-26. (Фахове видання).
 99. Ситченко А.Л. Естетичне виховання у контексті технологізо-ваного навчання літератури. Українська література в загальноосвітній школі. № 9. С. 2-4  (Фахове видання).
 100. Ситченко А.Л. Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха „Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера” (фрагмент). Українська література в загальноосвітній школі. № 1. С. 22-24. (Фахове видання).
 101. Ситченко А.Л. Вивчаємо оповідання С. Васильченка „Свекор”. Українська література в загальноосвітній школі. № 4. С. 25-27  (Фахове видання).
 102. Ситченко А.Л. Про краянина – науковця і політика. Наук. зап. з української історії: зб. наук. ст. Вип. 30. Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 132-135 (Фахове видання).
 103. Ситченко А.Л. Оцінка – рушійна сила навчального процесу. Українська література в загальноосвітній школі. № 3. С. 19-22  (Фахове видання).
 104. Ситченко А.Л. З історії методики української літератури. Українська література в загальноосвітній школі. № 10. С. 19-22  (Фахове видання).
 105. Ситченко А.Л. Толерантність у контексті керованого навчання. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. пр. / гол. ред. В. Д. Будак. Вип. 1.46 (108). – (Серія „Педагогічні науки”). Миколаїв МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. С. 134-138. (Фахове видання).
 106. Ситченко А.Л. Актуальність методичної концепції О. К. Дорошкевича. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. № 1 (56), лютий 2017. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. С. 131-135 (Фахове видання).
 107. Ситченко А.Л. До вивчення лірики Б.Чобан-заде в шкільному курсі кримськотатарської літератури. 10-й клас. Педагогічні науки: зб.наук.пр. Вип. LХХХ. Т.1. Херсон : Херсонський державний університет, 2017. С. 74-78 (Фахове видання, входить до міжнародної наукометричної бази даних «Іndex Coperniсus»).
 108. Ситченко А.Л. Уроки Івана Франка: рецензія. Науковий вісник Миколаївського національного уні-верситету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. Т.Степанової. № 1 (60), лютий 2018. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. 420 с. С. 417-419. (Фахове видання).
 109. Ситченко А.Л. Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті продуктивного навчання літератури. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. Т. Степанової. № 4 (63), грудень 2018. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. 206 с. С. 138-142 (Фахове видання).
 110. Літературна освіта школярів у викликах компетентнісного навчання. Освітологічний дискурс. № 2. С. 51-63. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.1. (Категорія Б).
 111. Organization of teacher-student interaction in the conditions of technological learning. Нова педагогічна думка. 2020. № 3 (103). С. 70-74. DOI: 37026/2520-6427-2020-103-3-70-74. (Категорія Б).
 112. Subjektive experience of pupils-readers as a factor of competence learning of literature. Нова педагогічна думка. 2020. № 4 (103). С. 121-12 DOI: 10.37026/2520-6427-2020-104-4-121-124. (Категорія Б).
 113. Структуризація навчальної діяльності як фактор якості шкільної мовно-літературної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вин. 4. 2020. Вип. 113-119. DOI: 31499/2307-4906.4.2020.224138.   (Категорія Б).

Монографії

 1. Ситченко А.Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу. Київ: Ленвіт, 2004. 304 с.

Навчально-методичні праці:

 1. Ситченко А.Л. Пізнавально-виховні завдання для формування умінь аналізувати образ-персонаж: навч.-метод. посіб. К.: Рад. школа, 1988. 25 с.
 2. Ситченко А.Л. Від героя до автора: навч.-метод. посіб. Тернопіль: Астон, 1993. 192 с.
 3. Ситченко А.Л. Література рідного краю: посіб.- хрестоматія. Миколаїв, 1994. 181 с. (у співав.).
 4. Ситченко А.Л., ПронкевичО.В. Вивчення зарубіжної літературної казки у 5 кл.: навч.-метод. посіб. Київ : ІЗМН, 1995. 80 с. Гриф МОН України.
 5. Ситченко А.Л. Аналіз образу-персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. М. Пєхоти. Київ: А.С.К., 2001. С. 228-237. Гриф МОН України.
 6. Ситченко А.Л., Бродовська В.Й. Пізнаємо себе. 2-е вид. Миколаїв: Вид-во ПСІ КСУ, 2003. 95 с.
 7. Ситченко А.Л. “Як фенікс, встане рідний край – країна вільних господарів!” (Формування української ментальності в процесі вивчення творчості С.Черкасенка). Ми є. Були. І будем ми! Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури / за ред. Н.Й.Волошиної. Київ׃ Ленвіт, 2003. С. 170-185.
 8. Ситченко А.Л., Огренич Н.М. Аналіз епічного твору в 5-у класі: посіб. для вчителя. Київ: Ленвіт, 2007. 96 с. Гриф МОН України.
 9. Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах: навч. посіб. для студ. Київ : Ленвіт, 2011. 291 с. Гриф МОН України.
 10. Корпус типових навчальних програм: метод. посіб. Ч. 3 / за заг. ред. Л. Рускуліс. Миколаїв, 2019. 44 с.
 11. Корпус типових навчальних програм: метод. посіб. Ч. 2 / за заг. ред. І. Родіонова. Миколаїв, 2019. 123 с.
 12. Корпус навч.-метод. матеріалів до дисциплін методичного циклу: навч.-метод. посібник. Миколаїв, 2020. 188 с.
 13. Корпус навч.-метод. матеріалів до дисциплін літературознавчого циклу: навч.-метод. посібник / за заг. ред. І. Родіонової. Миколаїв, 2020. 355 с.

Наукове керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  наук/доктора  філософії:

 1. Мхитарян О. Д. Формування літературних знань і вмінь в учнів з низьким рівнем навчальних досягнень в основній школі. 2011 р. Інститут педагогіки НАПН України.
 2. Ружевич Я. І. Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення епічних творів зарубіжної літератури. 2015 р. Херсонський державний університет.
 3. Гінкевич О. В. Формування аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення епічного твору. 2016. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського.
 4. Кошара Ю. М. Формування в учнів основної школи умінь самостійної роботи з підручником української літератури. 2016. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського.

Додаткова інформація

Нагороди:

 1. Грамоти МОН (1979, 2002, 2005)
 2. Знак МОН України «Відмінник освіти України» (2003)
 3. Грамота АПН України (2007)
 4. Знак МОН України «За наукові досягнення» (2006)
 5. Знак Миколаївської ОДА «Лідер освіти Миколаївщини» (2009)
 6. Подяка Прем’єр-міністра України (2010)
 7. Почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (2013)
 8. Знак МОН України «В. О. Сухомлинський» (2018)