Баденкова В.М.

Баденкова Вікторія Миколаївна 

ORСID ID: 0000-0002-8024-2434

Google Scholar: Баденкова Вікторія Миколаївна

E-mail  badenkova1221@gmail.com

Посада:  доцент кафедри української мови і літератури

Учене звання: доцент кафедри української мови, дата отримання – 23.10.2003, № атестату ДЦ 8644

Науковий  ступінь: кандидат філологічних наук

Базова освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Бєлінського, 1989 р., спеціальність – українська мова і література, кваліфікація – вчитель української мови і літератури (диплом з відзнакою ЖВ-І № 125027 від 06.1989 р.).

Інформація про  захист  дисертації:

Тема: 10.02.01. українська мова; «Лексика традиційної народної медицини в українських говірках Інгульсько-Бузького межиріччя»,  науковий керівник: д. філол. наук Поповський Анатолій Михайлович. Дплом ДК №5335, дата видачі08.12.1999, Вища атестаційна комісія України, рішення № 34-06/12 від 08.12.1999, спеціальність (українська мова). Дата та місце захисту – 29.06.1999, спеціалізована вчена рада Запорізького державного університету;  http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/10.02.01%20.pdf

Навчальні дисципліни, які викладає:

Сучасна українська літературна мова, Новітні напрями сучасної лінгвістики, Історія мови (в т.ч. Старослов’янська мова, історична граматика української мови, історія української літературної мови.

Членство у  Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових видань тощо: 

Робота в складі експертних рад: експерт проєкту підручника «Українська мова» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Глазова О.П.), Наказ МОН № 1699 від 30.12.2016 р.

Підвищення кваліфікації:

Вища школа Лінгвістична (University College of Social Sciences) в м. Ченстохово (Республіка Польща), сертифікат № КРК 20/02/06, Тема «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice», 01.02.2020 р.

Наукові  публікації:

Фахові  видання  України  категорій А та Б:

 1. Баденкова В. Лексика народної медицини Миколаївщини. Дослідження з мовознавства. Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1998. Т.  С. 11–18. (Фахове видання)
 2. Баденкова В. Лексичні особливості знахарських обрядів Інгульсько-Бузького межиріччя. Бористен. Дніпропетровськ, № 4 (94). С.9.
 3. Баденкова В. До етнічно-лінгвістичної характеристики Бузько-Інгульського ареалу. Історія Півдня України від найдавніших часів до сучасності: проблеми національного, політичного, соціального, економічного, технічного, правового, релігійного та культурного розвитку: зб. наук. пр. : в 3-х ч. Миколаїв-Одеса. Ч.  1999. С. 144–149.
 4. Баденкова В. Із спостережень над народними назвами хвороб Бузько-Інгульського ареалу. Ономастика і апелятиви: зб. наук. пр. ; [за ред. В. О. Горпинича]. Дніпропетровськ : ДДУ, 2000. Вип.10. С. 14–19. (Фахове видання)
 5. Баденкова В. Народна фразеологія Миколаївщини (на матеріалі української медичної термінології). Українське та слов’янське мовознавство: зб. наук. пр. Ужгород : УНУ, 2001. Вип. 4. С. 78–81. (Фахове видання)
 6. Баденкова В. Традиції та гіпотези в історії української мови. Аркасівська вулиця. 2002. Число 6. Серпень. С.
 7. Баденкова В. Мовностилістичні особливості творення образів у поезіях Г. Чупринки. Проблеми історії та сучасного стану науки Української держави : зб. наук. пр. Миколаїв – Одеса : «ТОВ ВіД», 2002.  Т. І : Історичні дисципліни та українознавство. С. 301–306.
 8. Баденкова В. Сучасні підходи до розв’язання проблеми походження української мови. Освітянські вітрила : науково-методичне, літературно-художнє видання Миколаївського державного університету та Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки. Миколаїв. 2003. №1. С. 97 – 99.
 9. Баденкова В. Процесуально-правова лексика «Книги Київського підкоморного суду (1584-1644)». Ономастика і апелятиви: зб. наук. пр. ; [за ред. В. О. Горпинича]. Дніпропетровськ : Пороги, 2004. Вип. 21. С. 56–63. (Фахове видання)
 10. Баденкова В. Концепти «чоловік» і «жінка» в сучасній українській прозі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. пр. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008.– Вип. VІІ. – С. 238– (Фахове видання)
 11. Баденкова В. Іменники-юкстапозити: номінативні одиниці чи словосполучення прикладкового типу? Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. пр. Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. Вип. 8. С. 17–21. (Фахове видання)
 12. Баденкова В. Вербалізація концепту «колодязь» у казковому дискурсі. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки» : зб. наук. пр. Миколаїв, 2009. Вип. 26. С. 5–10.
 13. Баденкова В., Баденкова Ю. Концепт «колодязь» в українських та німецьких казках. Ucrainica IV. Současna ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sbornik vědeckých článků: Z mezinárodní konference V. Olomoucké symposium ukrajinistů středni a východní Evropy Olomouc. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. Р. 360–364
 14. Баденкова В. Роль старослов’янської мови у формуванні української літературної мови. Актуальні питання розвитку української мови у науковій ретроспекції та перспективі : матеріали круглого столу до Дня української писемності та мови ; [за заг.  ред. Н. В.  Коч]. Миколаїв : МНУ, 2012. С. 25–27.
 15. Баденкова В., БулгаковаТ. Лінгводидактичні основи викладання старослов’янської мови у ВНЗ. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2013. Вип. 40. С. 169–173. (Фахове видання)
 16. Баденкова В. Organization of students independent work during the course «Old Church Slavonic language» (Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу «Старослов’янська мова». European Applied Sciences : modern approaches in scientific researches: Papers of 5th International Scientific Conference, 26-27 august Stuttgart, Germany, 2013. С. 31–32.
 17. Баденкова В. Вербалізація концепту «колодець» в українських та німецьких казках. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченко, 2013. Вип. 116. С. 413–417. (Фахове видання)
 18. Баденкова В. Назви хліба в українських говірках Бузько-Інгульського ареалу. Слов’янська писемність у контексті християнської культури: матеріали круглого столу до Дня слов’янської писемності та культури ; [ за заг. ред. Н. В.  Коч]. Миколаїв, МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. С. 15–23.
 19. БаденковаВ.Частка не як основний засіб негації в збірці Д. Кременя «Замурована музика». V. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht (Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. V Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. München 30. Oktober – 2. November 2014.; [ нerausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier]. Verlag Otto Sagner München – Berlin – Leipzig – Washington, D.C., 2015. С. 24–31.
 20. Баденкова В. Функціонально-семантичні особливості словотвірної реалізації заперечення в збірці Д. Кременя «Замурована музика». Studia methodologica. Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. Вип. 40. С. 286–293. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази данихIndex Copernicus”)
 21. Баденкова В., Макарова Н. Інтерпретація образу землі  в ідіостилі Дмитра Кременя. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки : (літературознавство) : зб. наук. пр. ; [за ред. О. С. Філатової]. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. Травень. Вип. 1 (17). С. 27–33. (Фахове видання)
 22. Баденкова В. Інтерпретація концепту БОГ у поетичному ідіолекті Дмитра Кременя / В. Баденкова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. пр. ; [за ред. О. С. Філатової]. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. Листопад. Вип 2 (18). С. 18–25. (Фахове видання)
 23. Баденкова В. Троценко Є. Структурні та семантичні трансформації біблеїзмів у поетичному ідіостилі Д. Кременя. Текст. Контекст. Інтертекст : наук. ел. журнал / за ред. О. Філатової. 2017. № 1. С. 31–40. URL: http://text-intertext.in.ua/pdf/n012017/badenkova_viktoria_01_2017.pdf
 24. Баденкова В. М. Функціонально-семантичні особливості старослов’янізмів у поетичних текстах Дмитра Кременя. Наукові праці. Філологія. Мовознавство. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. Вип. 299. Т. 287. С. 10–14. (Фахове видання; включене до міжнародної наукометричної бази даних „Ulrich’s Periodical Directory”).
 25. Баденкова В., Троценко Є. Структурна модифікація фразем античного генезису в поетичному ідіостилі Д. Кременя. Текст. Контекст. Інтертекст : наук. ел. журнал / за ред. О. Філатової. Миколаїв : МНУ імені В. О.Сухомлинського, 2017. № 2. URL: http://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/badenkova_trotsenko_02_2017.pdf (Фахове видання)
 26. Баденкова В. М. Функціонально-семантичні особливості старослов’янізмів у поетичних текстах Дмитра Кременя. Наукові праці. Філологія. Мовознавство.  Миколаїв : Видавництво ЧНУ  ім.  Петра Могили, 2017. Вип. 299. Т. 287. С. 10–14. (Фахове видання; журнал розміщений в «Ulrich’s Periodical Directory». Індексовано в «Google Scholar»)
 27. Баденкова В. М. Словотвірні особливості оказіональних слів у поетичному дискурсі Д. Кременя. Текст. Контекст. Інтертекст : наук. ел. журнал / за ред проф. Оксани Філатової. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. № 3. URL: http://text-intertext.in.ua/pdf/n01(03)2018/badenkova_viktoriia_03_2018.pdf (Фахове видання)
 28. Баденкова В. М. Вербалізатори національно-культурного простору в поетичному дискурсі Д. Кременя. Текст. Контекст. Інтертекст (філологічні науки) наук. ел. журнал. 2018. № 4. URL : http://text-intertext.in.ua/pdf/n02(04)2018/badenkova_viktoriia_04_2018.pdf (Фахове видання)
 29. Баденкова В. М. Лінгвокультуреми як фактор формування мовної та соціокультурної компетентностей. Актуальні проблеми фахової підготовки  сучасного педагога: матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції  (9-10 листопада 2020, м. Херсон) ; Херс. держ. ун-т. Херсон :ХДУ, 2020. С. 43-50.
 30. Баденкова В. М., Корнієнко І. А.  Культурно-тематичні домінанти в мовній картині світу Д. Кременя. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 31 (70), №4, 2020. 6-11 (фахове наукове видання України Категорії Б).
 31. Ситченко А., Баденкова В., Корнієнко І. Структуризація навчальної діяльності як фактор якості шкільної мовно-літературної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 4. С.113-119(фахове наукове видання України Категорії Б).

Свідоцтва про реєстрацію авторського права:

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографії

 1. Баденкова В.М. Лексичні засоби вербалізації концептосфери сакрального в поетичному ідіостилі Д. Кременя. Ідіостиль автора-творця: мовно-літературна парадигма : монографія / за ред. О.  С. Філатової. Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2018. С. 94–121.

Навчально-методичні праці

 1. Баденкова В. М. Старослов’янська мова: Вступ. Фонетика: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв, 2017. 140 с.
 2. Баденкова В.М., Зинякова А.А. Сучасна українська літературна мова : Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Акцентологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Миколаїв : Іліон, 2018. 280 с.
 3. Баденкова В. М. Історія української літературної мови: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв, 2018. 148 с.  Рекомендовано до друку вченою радою МНУ імені В. О. Сухомлинського .
 4. Баденкова В. М. Теорія мови: методичні рекомендації для самостійної роботи. Миколаїв, 2018. 56 с.
 5. Баденкова В. М. Корпус типових навчальних програм. Частина 1: Дисципліни мовознавчого та історико-лінгвістичного циклів: методичний посібник / за заг. ред. Л. В. Рускуліс. Миколаїв : Іліон, 2019. 183 с. (у співавторстві).
 6. Рускуліс Л., Баденкова В., Корнієнко І. Корпус навчально-методичних матеріалів: мовознавчий та історико-лінгвістичний цикли: навч.- методичний посібник. Миколаїв : Іліон, 2020. 458 с.

Керівництво студентами-переможцями  наукових  конкурсів  та  змагань,  прирівнених  до  них: 

 • у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спец. Українська мова , література (з методикою їх викладання); українська мова – Є. В. Троценко «Авторські конотації трансформованих фразеологізмів-біблеїзмів у поетичній творчості Д. Кременя» – ІІІ місце (Умань, 2018);
 • на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (2016 р. – 1 студентка Леусенко Юлія), на ІІ етапі (обласному)  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2016 р., 2018 р., 2019 р.– 1 студентка: І місце – Леусенко Юлія;
 • у 4-ому (підсумковому) етапі ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 2019-2020 нр. (наказ МОН України № 1123 від 10.09.2020) – Леусенко Ю. –ІІІ місце.

Додаткова інформація

Нагрудний знак МОН «Відмінник освіти України » (номер указу 317-к від 08.04.2005, номер документу 71777.