Корнієнко І.А.

Корнієнко Ірина Анатоліївна

ORСID ID: iD 0000-0002-2991-0476

Scopus ID: http://www.ejobios.org/article/free-development-of-personality-in-the-conditions-of-guided-learning-8335

Researcher ID (WoS): Корнієнко Ірина Анатоліївна

Google Scholar: Корнієнко Ірина Анатоліївна

E-mail iakorni74@gmail.com

Посада: доцент кафедри української мови і літератури МНУ імені В.О.Сухомлинського

Учене звання: доцент кафедри української мови (атестат 02 ДЦ № 013453 від 19.10. 2006 р.).

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (ДК № 028208 від 09.05.2005 р.); доктор філософії у галузі гуманітарних наук

Базова освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут, 1997 р., спеціальність – мова і література (російська) та українська мова і література; кваліфікація – вчитель російської мови і зарубіжної літератури та української мови і літератури (диплом з відзнакою КД № 901950 від 24.06.1997 р.).

Інформація про захист дисертації:  у 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Прізвища Дніпровського Припоріжжя (граматична структура, морфемна структура, лексико-семантична база, походження)” й отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність – 10.02.01 – українська мова; Дніпропетровський національний університет), а в 2008 року – додаток до диплома кандидата наук – „Диплом доктора філософії”.

Навчальні дисципліни, які викладає: Сучасна українська літературна мова, Загальне мовознавство, Історія українського мовознавства, Теоретичні проблеми мовознавства, Стилістика української мови, Компаративне мовознавство, Українська ономастика, Теорія і практика ономастичних досліджень, Українська мова за професійним спрямуванням, Основи наукових досліджень, Актуальні проблеми сучасної української мови.

Підвищення кваліфікації:

Херсонський державний університет, сертифікат № 15/135, тема «Упровадження елементів формувального оцінювання на уроках української мови», 04.12.2019 р.;

Вища школа Лінгвістична (University College of Social Sciences) в м. Ченстохово (Республіка Польща), сертифікат № КРК 20/02/06, Тема «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice», 01.02.2020 р.

Наукові публікації:

Scopus:

 1. Iryna Korniіenko. Free development of personality in the conditions of guided learning. EurAsian Journal of BioSciences, 2020, Volume 14, Issue 2, p. 6089-6095  (у співавторстві)

 

Фахові видання  України  категорій А та Б:

 1. Корнієнко І. А. До питання про виникнення антропонімів Наддніпрянщини. Ономастика і апелятиви. 2001. Вип. 13. С. 66–69. (Фахове видання).
 2. Корнієнко І. А. Прізвища з суфіксом -ар в Нижній Наддніпрянщині. Ономастика і апелятиви. 2001. Вип. 14. С. 80–85. (Фахове видання).
 3. Корнієнко І. А. Морфемна будова відіменних прізвищ Нижньої Наддніпрянщини. Ономастика і апелятиви. 2001. Вип. 15. С. 50–59. (Фахове видання).
 4. Корнієнко І. А. Валентність суфікса -енк-о в основах відапелятивних прізвищ Нижньої Наддніпрянщини. Ономастика і апелятиви. 2002. Вип. 17. С. 70–75. (Фахове видання).
 5. Корнієнко І. А. Особові апелятиви як джерело творення сучасних прізвищ Дніпровського Припоріжжя. Ономастика і апелятиви. 2005 Вип. 23. С. 110–117. (Фахове видання).
 6. Корнієнко І. А. Дещо про семантику відапелятивних прізвищ Дніпровського Припоріжжя. Українська література в загальноосвітній школі. 2005. № 1. С. 55–56. (Фахове видання).
 7. Корнієнко І. А. Від професійно-соціальних назв до сучасних прізвищ (на матеріалі антропонімів Дніпровського Припоріжжя). Українська література в загальноосвітній школі. 2005. № 2. С. 16–17. (Фахове видання).
 8. Корнієнко І. А. Прізвища ад’єктивного типу в Дніпровському Припоріжжі.  Українська література в загальноосвітній школі. 2005. № 3. С. 35–37. (Фахове видання).
 9. Корнієнко І. А. Іншомовні елементи в українській антропонімії (Дніпровське Припоріжжя). Українська література в загальноосвітній школі. 2005. № 5. С. 47–50. (Фахове видання).
 10. Корнієнко І. А. Морфеміка апелятивних основ прізвищ субстантивного типу. Ономастика і апелятиви. 2005. Вип. 21. С. 103–111. (Фахове видання).
 11. Корнієнко І. А. Особові апелятиви як джерело творення сучасних прізвищ Дніпровського Припоріжжя. Ономастика і апелятиви. 2005. Вип. 23. С. 110–117. (Фахове видання).
 12. Корнієнко І. А. З історії розвитку української антропоніміки. Ономастика і апелятиви. 2007. Вип. 30. С. 62–71. (Фахове видання).
 13. Корнієнко І. А. Особливості морфемної структури субстантивних прізвищ Дніпровського Припоріжжя. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2008. Вип. 7. – С. 183–187. (Фахове видання).
 14. Корнієнко І. А. Особливості граматичної структури прізвищ. Записки з українського мовознавства. 2009. Вип. 18. С. 297–305. (Фахове видання).
 15. Корнієнко І. А., Середич Г.А. Основні шляхи дослідження антропонімії. Записки з українського мовознавства. 2009. Вип. 18. С. 290–296. (Фахове видання).
 16. Корнієнко І. А. Від прізвиськ до прізвищ. Рідна мова: квартальник українського вчительского товариства у Польщі. 2011. № 15. С. 24–29.
 17. Корнієнко І. А. З історії української антропоніміки. Рідна мова: квартальник українського вчительского товариства у Польщі.2011. № 16. – С. 56–61.
 18. Корнієнко І. А. Основні напрями, проблеми і принципи дослідження сучасних прізвищ. Слов’янська писемність у контексті християнської культури: матеріали круглого столу до Дня слов’янської писемності та культури; за заг. ред. Н. В. Коч. Миколаїв: МНУ, 2013. С. 94–102.
 19. Корнієнко І. А., Самар О.В. Вивчення драматичної творчості Лесі Українки в контексті літературної ономастики. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. Вип. 40. С. 47–51. (Фахове видання).
 20. Корнієнко І. А. Граматична структура ойконімів Миколаївської області. Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. Вип. 207. Т. 219. С. 46–50. (Фахове видання).
 21. Корнієнко І. А. Граматичні особливості ойконімів Миколаївщини. Рідна мова: квартальник українського вчительского товариства у Польщі. 2013. № 19. – С. 40–45.
 22. Корнієнко І. А. Південна Миколаївщина як ареал українського антропонімікону. Studia methodologica. Ternopil, 2014.  Issue 38. Р. 163–169. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus”)
 23. Корнієнко І. А. З історії розвитку літературної ономастики. Слов’янський збірник. 2014. № 18. С. 60–68. (Фахове видання).
 24. Корнієнко І. А. Лінгвокультурологічні засади дослідження антропонімів. Studia methodologica. Ternopil, 2015. Issue 40. Р. 315 –317. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus”)
 25. Корнієнко І. А. Антропонімна лексика у контексті лінгвокультурології. Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. Вип. 241. Т. 253. С. 51–54. (Фахове видання).
 26. Корнієнко І. А. До питання про методологічні засади дослідження антропонімів. Восточноукраинский лингвистический сборник. Винница: ФОП Корзун Д. Ю. 2015. Вип. 16. С. 12–16. (Фахове видання).
 27. Корнієнко І. А. До питання про формування південномиколаївського антропонімікону. Записки з української ономастики. Одеса, 2016. С. 16–24 (Фахове видання).
 28. Корнієнко І.А., Єфімовська О.І. Поетоніми як стилістичні засоби в історичному романі Ліни Костенко „Маруся Чурай”. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. О. Філатової. № 2 (18), листопад 2016. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. (Фахове видання).
 29. Корнієнко І. А., Бугайова А.С. Ідіостиль автора: мовно-літературознавчий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». № 25 С.36-38 (Фахове вид., що включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща))
 30. Корнієнко І. А. Просторічні слова як стилістичні засоби мовотворчості ранніх прозових творів В. Винниченка. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред.О.Філатової. № 1 (17), квітень 2016. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. С. 124 – 129 (Фахове видання).
 31. Корнієнко І. А. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті національної культури. Електронне наукове видання „Текст. Контекст. Інтертекст”. / за ред. О. Філатової. Миколаїв : МНУ імені В. О.Сухомлинського. Вип.1. 2017.
 32. Корнієнко І. А. Топонімізація назв тварин в ономастичній системі української мови. Наукові праці: наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол. : Н.П. Матвєєва (голова). Миколаїв, 2017. Т. 299. Вип. 287. С. 48–52 (Філологія. Мовознавство). (Фахове видання; журнал розміщений в “Ulrich’s Periodical Directory”);
 33. Корнієнко І. А. Антропоніми в романі У. Самчука «Марія»: функціонально-семантичий аспект. Текст. Контекст. Інтертекст : наук. ел. журнал / за ред. О. Філатової. Миколаїв : МНУ імені В. О.Сухомлинського. Вип.2. 2017.
 34. Корнієнко І. А. Ономастична палітра прозової творчості Люко Дашвар”. Текст. Контекст. Інтертекст : наук. ел. журнал / за ред. О. Філатової. Миколаїв : МНУ імені В. О.Сухомлинського, Вип.3. 2018.
 35. Iryna Korniіenko. Research of anthroponyms in the context of linguocultural studies (based on the surnames of the Dniprovsky Pryporizhzhiya). Odessa Linguistic Journal. №11/2018 р.127-133 (Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща):http://www.oljournal.in.ua/index.php/odeskij-lingvistichnij-visnik-11-2018
 36. Основні напрями, проблеми і принципи дослідження сучасних прізвищ // Текст. Контекст. Інтертекст : наук. ел. журнал / за ред. О. Філатової. Миколаїв : МНУ імені В. О.Сухомлинського. Вип.4. 2018. URL: http://text-intertext.in.ua/pdf/n02(04)2018/korniienko_iryna_04_2018.pdf
 37. Корнієнко І.А. Проєктне навчання мови у компетентнісному дискурсі. Нова педагогічна думка. 2020. № 2 (102). С.91-94 (Категорія Б)
 38. Iryna Korniіenko. Free development of personality in the conditions of guided learning. EurAsian Journal of BioSciences, 2020, Volume 14, Issue 2, p. 6089-6095 (Scopus) (у співавторстві)
 39. В.М. Баденкова, І.А. Корнієнко. Культурно-тематичні домінанти в мовній картині світу Д. Кременя. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 31 (70), №4, 2020 (Категорія Б)
 40. І.А. Корнієнко. Самоконтроль як дієвий засіб розумового та морального самовдосконалення особистості. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога», 9-10 листопада 2020 р., м. Херсон.С.281 – 287
 41. В.М. Баденкова, І.А.Корнієнко, А.Л. Ситченко. Структуризація навчальної діяльності як фактор якості шкільної мовно-літературної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного інституту. Випуск 4. 2020. С.113-119 (Категорія Б).
 42. Корнієнко І. А., Ситченко А. Л. Проблема патріотичного виховання в науковому дискурсі. Нова педагогічна думка. Т. 110. № 2. 2022. С. 101-104.

Монографії:

 1. Горпинич В. О., Корнієнко І. А.. Антропонімія Дніпровського Припоріжжя і суміжних регіонів України: монографія. Ономастика і апелятиви. Дніпропетровськ – Миколаїв: Вид-во „Іліон”, 2006. Вип. 25. 237 с.
 2. Горпинич В. О., Корнієнко І.А. Антропонімія Дніпровського Припоріжжя і суміжних регіонів України: монографія. Ономастика і апелятиви. Дніпропетровськ-Миколаїв: КВІТ, 2012. Вип. 38. 232 с.
 3. Авторський художній ономастикон як складова ідіостилю письменника (на матеріалі драматичних творів Лесі Українки). Ідіостиль автора-творця: мовно-літературна парадигма: монографія. Миколаїв: „Іліон”. 2017. С.212 – 237. (у співавторстві).
 4. Формування предметних компетентностей учнів на концептуальних засадах Нової української школи (засобами уроків української мови і літератури). Миколаїв: СПД Румянцева, 2022. 140 с. (у співавторстві).

Словники

 1. Горпинич В. О., І. А. Корнієнко. Прізвища Дніпровського Припоріжжя: словник. Дніпропетровськ ׃ Пороги, 2003. 272 с.
 2. Корнієнко І.А. Матеріали до словника антропонімів Північного Причорномор’я (м. Очаків, с. Куцуруб, с. Чорноморка). Миколаїв: Іліон, 2017. 320 с.

Навчально-методичні праці:

 1. Корнієнко І. А. Сучасна українська літературна мова. Граматика. Словотвір. Морфеміка. Морфологія. Іменні частини мови : навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. 166 с.
 2. Корнієнко І. А. Вступ до наукових досліджень : навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. 156 с.
 3. Корнієнко І. А. Сучасна українська літературна мова : навчально-методичний посібник: у 2-х ч. Ч. 1 : Граматика. Словотвір. Морфеміка. Морфологія. Іменні частини мови. Миколаїв: Іліон, 2014. 208 с.
 4. Корнієнко І. А. Сучасна українська літературна мова : навчально-методичний посібник: у 2-х ч. Ч. 2: Морфологія. Дієслово. Прислівник. Станівник. Модальник. Службові частини мови. Вигук. Миколаїв „Ііліон”, 2018. 216 с.
 5. Корнієнко І. А. Українська ономастика: навчальний посібник – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. 247 с.
 6. Рускуліс Л.В., Баденкова В.М., Корнієнко І.А. Корпус типових навчальних програм. Частина І. Миколаїв, 2019. 183 с.
 7. Рускуліс Л.В., Баденкова В.М., Корнієнко І.А. Корпус навчально-методичних матеріалів: мовознавчий та історико-лінгвістичний цикли: навчально-методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2020. 458 с.
 8. Корнієнко І. А. Сучасна українська літературна мова» (Дієслово. Прислівник. Станівник. Модальник. Службові частини мови. Вигук). 2-ге вид. Миколаїв: Іліон, 2023. 210 с.

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та змагань,  прирівнених до них:

-2009 р.: Йоєнко О., ІІ місце, Міжнародний мовно-літературний конкурс з української мови імені П.Яцика);

-2017 р.: Ефімовська О., ІІІ місце, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської. і студентської молоді імені Т.Шевченка;

-2018 р.: Олійник О., ІІ місце, Міжнародний мовно-літературний. конкурс учнівської і студентської молоді імені Т.Шевченка;

-2020 р.: Чижик А., ІІІ місце, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Т.Шевченка).

Додаткова інформація:

Протягом роботи в МНУ імені В.О. Сухомлинського за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, значні успіхи в організації та вдосконаленні науково-педагогічної діяльності, багаторічну сумлінну працю, фахову майстерність, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність та активну життєву позицію Корнієнко І.А. була нагороджена грамотами: Ректора МДУ імені В.О. Сухомлинського (2008 р.); Голови Ради ректорів ВНЗ Миколаївської області (2009 р.); Начальника управління освіти і науки облдержадміністрації  (2008 р.); подякою Ректора МДУ імені В.О.Сухомлинського (2009 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2013 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2017 р.).