Положення про кафедру

 

ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру німецької мови і літератури

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

на 2017-2018 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв – 2017

 

 

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Кафедра німецької мови і літератури – це базовий структурний підрозділ Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якої входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра німецької мови і літератури є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

1.2. Кафедра німецької мови і літератури входить до складу факультету іноземної філології. Штат кафедри кафедра німецької мови і літератури складають науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, працівники, навчально-допоміжний персонал. Кафедра у своїй діяльності керується нормативними документами органів управління освітою, Статутом університету, цим Положенням і розробленим на його основі Положенням про свій підрозділ, діючими навчальними планами та програмами, наказами ректора університету, директора навчально-наукового інституту, розпорядженнями проректорів, деканів факультетів та їхніх заступників, рішеннями вчених рад університету, інституту / факультету. Штатний розпис кафедри затверджує ректор (проректор) університету.

1.3. Керівництво кафедрою німецької мови і літератури здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більше двох строків. Керівник кафедра німецької мови і літератури повинен мати науковий ступінь та вчене (почесне) звання, що відповідає профілю кафедри. Керівник кафедри німецької мови і літератури обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою вищого навчального закладу строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу навчально-наукового інституту / факультету та кафедри. Ректор укладає з керівником кафедри контракт. Керівник кафедри німецької мови і літератури забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів. Із завідувачем кафедри укладається контракт.

 

 1. Основні напрями та завдання діяльності кафедри німецької

мови і літератури

 • Спеціальності за освітніми рівнями, за якими здійснюється підготовка студентів кафедрою кафедра німецької мови і літератури:
 • 04 Філологія. Германські мови та літератури (у тому числі переклад)
 • 014 Середня освіта. Німецька/англійська мова і література
 • 020303 «Мова і література (німецька)»
 • 020303 Філологія. Переклад

2.2 Основними напрямками діяльності кафедри є:

 • навчальна робота;
 • методична робота;
 • науково-інноваційна робота;
 • організаційна робота;
 • виховна робота;
 • міжнародна діяльність.

2.3. Основними завданнями кафедри німецької мови і літератури є такі:

у навчальній роботі:

 • організація та проведення навчального процесу за певними формами навчання (денна; заочна, дистанційна), формами організації навчального процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) та видами навчальних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття, комп’ютерні практикуми, семінарські та індивідуальні заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану певної спеціальності та програм навчальних дисциплін;
 • забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;
 • удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;
 • упровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;
 • удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу, проведення заліків, екзаменів та атестації студентів, участь у проведенні ректорського контролю;
 • організація та проведення практик і дипломного проектування;
 • організація та проведення державної атестації випускників, забезпечення ефективної роботи державних екзаменаційних комісій;
 • організація та проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) «спеціаліст» і «магістр»;
 • проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів;

у методичній роботі:

 • розроблення структурно-логічних схем, навчальних і робочих навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, наскрізних програм та програм практик;
 • розроблення тематики курсового й дипломного проектування;
 • видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, курсового й дипломного проектування, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри
 • розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та рейтингових систем оцінювання;
 • розроблення й упровадження в навчальний процес нових лабораторних робіт; комп’ютерних практикумів; технічних засобів навчання, діючих зразків, наочного обладнання та зразків, пакетів прикладних програм;
 • рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;
 • проведення експертизи конкурсних дипломних проектів (робіт);
 • розроблення складників стандартів вищої освіти за напрямами підготовки та спеціальностями кафедри;
 • проведення заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності викладачів;
 • участь у розробленні та своєчасному переробленні інформаційних пакетів інститутів / факультетів;

у науково-інноваційній роботі:

 • обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;
 • проведення фундаментальних досліджень за темою «Лексико-семантичні та етнокультурологічні особливості мовних одиниць у контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі німецької та української мов)», Номер державної реєстрації НДР: 0117U004482, що включена до плану роботи університету у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • організація маркетингу та просування на ринки результатів виконання НДДКР (упровадження результатів розробок у виробництво та в навчальний процесс; перевірка та експериментальне впровадження пошукових наукових розробок; підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, підготовка до продажу ліцензій);
 • організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій монографій, словників, довідників, стандартів, наукових журналів, статей, доповідей тощо; підготовка, сертифікація електронних публікацій; здійснення експертизи / рецензування НДДКР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо, опонування дисертацій;
 • організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках (усіх рівнів та наукового парку);
 • створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівництво студентами, які беруть участь у виконанні НДДКР, роботі студентських наукових гуртків, конструкторських бюро, наукових конференціях, семінарах; підготовка студентів до участі в міжнародних і всеукраїнських олімпіадах; обговорення та організація участі дипломних проектів і робіт магістрів і спеціалістів у конкурсах університету та всеукраїнських конкурсах студентських НДР);
 • ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології;

в організаційній роботі:

 • формування кадрового складу та штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів для усіх категорій;
 • формування розкладу занять спільно з деканатом інституту / факультету;
 • створення умов для професійного росту студентів і співробітників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
 • організація та контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик тощо;
 • встановлення творчих зв’язків із вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);
 • сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;
 • організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;
 • організація співпраці з викладачами інших кафедр, які викладають навчальні дисципліни, що забезпечують навчальний процес кафедри;
 • організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за напрямами підготовки та спеціальностями кафедри;
 • проведення заходів із залучення осіб для післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації;
 • організація систематичного зв’язку з випускниками університету, у тому числі й аспірантами кафедри;
 • підготовка договорів на проведення практики;
 • підготовка документів щодо працевлаштування випускників;
 • підготовка ліцензійних та акредитаційних справ за напрямами підготовки та спеціальностями;
 • створення й підтримка веб-сайту кафедри;
 • організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації;
 • організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, розроблених для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;
 • організація навчально-наукової роботи науково-педагогічних працівників зі студентами через веб-сайт кафедри;
 • участь співробітників кафедри в роботі експертних рад, комісій, робочих груп тощо МОН України, ВАК України, спеціалізованих радах із захисту дисертацій доктора та / або кандидата наук, університету, інституту / факультету;
 • визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

в організаційно- виховній роботі:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • призначення та організація роботи кураторів академічних груп;
 • проведення заходів із дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);
 • проведення заходів із пропаганди в студентському середовищі здорового способу життя;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;

у міжнародній діяльності:

 • розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;
 • вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання в навчальному процесі;
 • організація обмінних практик зі спорідненими кафедрами університетів-партнерів;
 • інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних громадян та забезпечення підготовки фахівців із числа іноземців;
 • участь у виконанні науково-технічних робіт на замовлення чи за участі іноземних партнерів;
 • участь у виконанні міжнародних проектів, програм;
 • організація зв’язків з іноземними випускниками кафедри, підтримання бази даних іноземних випускників кафедри (за їхньої наявності);
 • сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними та науковими працівниками кафедри англійської мови;
 • участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми «Подвійний диплом»;
 • організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;
 • забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.

 

Завідувач кафедри німецької

мови і літератури                                                              М. І. Майстренко

 

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання кафедри

німецької мови і літератури МНУ імені В. О. Сухомлинського

“29”серпня  2017 р. № 1

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання вченої ради МНУ імені В. О. Сухомлинського

“29” серпня 2017 р № 12

Протокол засідання вченої ради факультету іноземної філології

МНУ імені В. О. Сухомлинського

“29” серпня 2017 р. № 1

ОПП магистр

ОПП філологія

ОПП освіта