Осипов П.І.

Петро Іванович Осипов

професор кафедри германської філології та перекладу 

Миколаївського національного універистету ім. В.О. Сухомлинського

 1. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8013-4807
 2. Академія Google
 3. deutsche_sprache17@ukr.net
 4. Учене звання: кандидат філологічних наук
 5. Науковий ступінь: доцент
 6. Базова освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка, 1966 р., спеціальність – «Німецька філологія» кваліфікація – філолог, викладач німецької мови.
 7. Інформація про  захист  дисертації:  Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації «Корреляции групп общеупотребительной и специальной лексики»
 8. Навчальні дисципліни, які викладає: Лексикологія німецької мови; Теоретичний курс другої мови; Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО; Теорія перекладу.
 9. Підвищення кваліфікації:  Чорноморський національний університет імені Петра Могили Сертифікат  № 2018-7 від 12.04.2018
 10. Наукові публікації (  у  хронологічному  порядку):
 • Емотивний дискурс як засіб вираження ідей письменника (на матеріалі «Шахової новелли» Стефана Цвейга). CБОРНИК НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ. Филология,социология и культурология. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория Лодзь 29.04.2015 – 30.04.2015. Часть 2. С. 30-35.
 • Die namenkunde des deutschen im interkulturellen aspekt. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 51. – С. 72-74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_29.
 • Перевтілення Франца Кафки: аналіз ключового епізоду шляхом зіставлення оригінального тексту та перекладу як технологічна ланка контекстного вивчення твору. Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 12-16.
 • Концепт “фарби” у лексичних одиницях німецької та української мов: аспект міжкультурної комунікації. Наукові записки – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – с. 488-493
 • Особливості побуту та ментальності українців 18-19 ст. (аспект міжкультурної комунікації). Науковий журнал «Молодий вчений» – Вип. 4.4(56.4) квітень 2018р. – С.99 – 102. (наукометрична база Index Copernicus)
 • Філософія балад Ф. Шиллера. Актуальные научные исследования в современном мире // Сб. научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 2(34), ч. 5 – с. 66-70. (наукометрична база Index Copernicus)
 • Інтеграційні особливості мови і культури у процесі міжкультурної комунікації. Науковий журнал «Молодий вчений». – Вид-во «Молодий вчений», 2019. – № 4.3 (68.3). – С. 84-88. (наукометрична база Index Copernicus)
 • До питання системно-структурного упорядкування лексики. Мезонімія (на матеріалі німецької мови). Науковий журнал: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – Вип. 22. – Т. V (200). – с. 154-158 (ВАК)
 • Стан та перспективи дослідження лексичних одиниць німецької та української мов у контексті міжкультурної комунікаці. Монографія / П.І. Осипов, У.Я. Баркарь, В.П. Чередниченко, С.В. Кирилюк, Л.В. Водяна – Миколаїв, 2019. – 158 с.
 • Міжкультурна професійна комунікація: комунікативна мобільність та проблеми перекладу. Монографія / за наук. ред. А.К. Солодка. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. – с. 21-25, 56-68.
 1. Навчально-методичні праці
 • І чужому научайтесь… : поезія німецьких класиків укр. мовою. Навчальний посібник. Миколаїв : Іліон, 2018. – 99 с. : іл.
 • Методичні рекомендації з дисципліни «Стилістика німецької мови». Миколаїв : Іліон, 2019 – 110 с.