Лощенова І.Ф.

Лощенова Ірина Феліксівна

Google  Scholar  Лощенова Ірина

E-mail: loshchenova.irina@gamil.com

Посада: доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики.

Учене  звання: кандидат педагогічних наук.

Науковий  ступінь: доцент (кафедри англійської філології ).

Базова освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет англійської мови, спеціальність «іноземні мови (дві мови)», кваліфікація «вчитель іноземних мов (англійська та французька)»

Інформація  про  захист  дисертації:  назва, шифр, дата і місце захисту, посилання на  автореферат: «Полікультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення іноземних мов». – 13.00.07 – теорія і методика виховання, 2004 р, Київ, Інститут проблем виховання АПН України.

Навчальні  дисципліни, які викладає: англійська лінгвокультурологія, практичний курс англійської мови, прагматичні проблеми перекладу та інтерпретація текстів англійською мовою, іноземна мова за професійним спрямуванням.

Членство  у  Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових видань тощо: член Експертної ради при ДАК з підготовки іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади, 2007-12 рр.

Підвищення  кваліфікації:  рік, тема, місце, вихідні  дані  сертифіката/посвідчення: 15.02.2012–15.04.2012, «Функціональна семантика граматичних категорій в англійській та українській мовах», Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, СВІДОЦТВО 12СПК 810652; 21.09.2021– 21.12.2021, кафедра прикладної лінгвістики НУК імені адмірала Макарова

Наукові  публікації :

  • Фахові  видання  України  категорій А та Б (вихідні  дані та посилання DOI):
  • Лощенова І. Ф. Розв’язання проблеми присудка в граматичній традиції англійської та української мов / І. Ф. Лощенова // Обрії сучасної лінгвістики. – 2013. – Вип. 4. – С. 78-83.

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obsl_2013_4_16.

  • Особливості перекладу англійських синтаксичних конструкцій вторинної предикації українською мовою [Електронний ресурс] / О.М. Волченко, І.Ф. Лощенова // Мова і культура. – 2013. – Вип. 16, т. 1. – С. 400-406.

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_1_68

  • Перекладацькі трансформації як ефективний засіб досягнення адекватності перекладу [Електронний ресурс] / І. Ф. Лощенова, В. В. Нікішина // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки. – 2014. – Кн. 3. – С. 102-105.

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2014_3_24

  • Проблеми відтворення мовних реалій [Електронний ресурс] / І. Лощенова, В. Нікішина // Науковий вісник Херсонського державного університету”. Сер. : Лінгвістика. – 2011. – Вип. 15. – С. 306-309.

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2011_15_72

  • Перекладацькі проблеми відтворення англійських лінгвореалій [Електронний ресурс] / І. Ф. Лощенова, В. В. Нікішина // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 45. – С. 275-277.

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_45_82

  • Монографії: Translation as a means of bilingual communication. Literature, language and culture influenced by globalization: Колективна монографія Monograph Volume 2/ed. by L. Shlossman. – Vienna: “East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014. – Р.92-102. (Volchenko O. M., Shapochka K.A., Usachenko I.V.)
  1. Навчально-методичні праці:

Лощенова І.Ф., Будак С.В. The Comparative Grammar of the English and Ukrainian Languages. Навчально-методичний посібник з теоретичного курсу. – Миколаїв: МДУ, 2007. – 89 с.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9iisafvD0DkJ:library.mdu.edu.ua/Documents/Praci%2520vukladachiv/kafedra_perekladoznavstva/THE%2520COMPARATIVE%2520GRAMMAR%2520OF%2520THE%2520ENGLISH%2520AND%2520UKRAINIAN%2520LANGUAG.doc+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Лощенова І.Ф., Волченко О.М., Нікішина В.В. Методичні рекомендації з написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020303 «Філологія» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності «Переклад». – Миколаїв, 2013. – 54с.