Солодка А.К.

Солодка Анжеліка Костянтинівна

доктор педагогічних наук, професор кафедри германської філології та перекладу
Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1703-7996

WOS Researcher ID: AAF-4936-2020

Google Scholar: Anzhelika Solodka/ Анжеліка Солодка

Email: a.solodkaya1967@gmail.com

Посада на кафедрі: професор кафедри германської філології та перекладу

Вчене звання: доцент

Науковий ступень: доктор педагогічних наук (13.00.07 – теорія та методика виховання)

Базова освіта:

 1. Миколаївський державний педагогічний інститут імені В. Г. Бєлінського за спеціальністю «Історія з додатковою спеціальністю іноземна мова». Кваліфікація за дипломом: вчитель історії, суспільствознавства та іноземної мови;
 2. Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна» за спеціальністю «Переклад». Кваліфікація за дипломом: спеціаліст з перекладу (англійська, німецька)
 3. Кандидат педагогічних наук із 2005 року
 4. Доктор педагогічних наук із 20016 року

Тема дисертацій:

докторська: «Теоретико-методологічні засади кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів» (13.00.07 – теорія та методика виховання)

кандидатська: «Полікультурне виховання старшокласників в процесі вивчення гуманітарних предметів» (13.00.07 – теорія та методика виховання)

Навчальні дисципліни, які викладає: «Теорія і практика інтерпретації тексту», «Теорія і практика кроскультурної взаємодії у перекладацькому аспекті», «Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу», «Переклад спеціальних текстів», «Загальнополітичний дискурс англійської мови», «Переклад громадсько-політичної літератури», «Комунікативні стратегії англійської мови».

Наукова робота:

Керівник теми кафедри германської філології та перекладу «Інтерференція в процесі перекладу у сфері міжкультурної  професійної комунікації» (державний реєстраційний номер 0118U003976) та кафедри іноземних мов «Концептуально-технологічні засади формування професійної комунікативної мобільності студентів в кроскультурній взаємодії» (державний реєстраційний номер 0118U003973) (2018-2020).

Керівник теми «Теоретико-технологічні засади імплементації моделі SIOP у викладання іноземних мов та перекладу» (2021).

Підготовку докторів філософії в Інституті проблем виховання НАПН України. Бере участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент.

Участь у виконанні проєкту «Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions» (Project Number: 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) у рамках програми European Union’s Capacity Building in the Field of Higher Education Project (DocHub Project under the European Union ERASMUS +).

Запрошений редактор журналу «Arab World English Journal» (Web of Science).

Участь у міжнародних конференціях: International scientific conference «Teaching and learning languages in the 21st century: Linguistic, educational and cultural aspects» (7-8th  June,  Vilnus, Lithvania, 2018); International conference «Language, identity and education in multilingual contexts (ICMME19)» (14-15th February, York, Northern England, 2019); International conference on multiligualism and multilingual education (ICMME19), FH Bielefeld University of Applied Science (21-22th March, Germany, 2019).

Підвищення кваліфікації:

стажування в Академії менеджменту та адміністрації (Academy of Management and Administration in Opole) в Ополі (Республіка Польща) 11-18 липня 2016 року та у Вищій школі Лінгвістичній (University College of Social Sciences) у Ченстохові (Республіка Польща) з 4 січня по 4 квітня 2021 року.

Основні публікації:

Монографії:

 1. Кроскультурна взаємодія: теорія, методологія, практика: монографія/ за заг. ред. А. К. Солодкої. Миколаїв: Іліон, 2014. 204с.
 2. Кроскультурна взаємодія учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів: монографія. Миколаїв, Іліон. 2015. 245 с.
 3. Культурний інтелект. Монографія за наук. ред. А.К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швец В.М. 2016.
 4. Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу. Монографія за наук. ред. А.К.Солодкої. Миколаїв: ФОП Швец В.М. 2017.

 

Навчально-методичні праці:

1. Кроскультурні терміни = Cross-cultural terms: словник / за ред. А.К. Солодкої. Миколаїв: Іліон. 2013. 251 с.

2.Основи теорії і практики кроскультурної взаємодії: навчально-методичний комплекс. Миколаїв: Іліон. 2014

3.Кроскультурний інтегратор: навч.-метод. посібник для студентів вищих навч. закладів. Миколаїв: Іліон. 2014. 36 с.

4.Фасилітація кроскультурної взаємодії: навч.-метод. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв: Іліон. 2014. 228 с.

5.Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу. Миколаїв, ФОП Швець В.М., 2019. 156 с.

6.Теорія та практика кроскультурної взаємодії у перекладознавчому аспекті. Миколаїв. ФОП Швець В.М., 2019. – 156с.

 

Статті у наукових виданнях:

1.Солодка А.К. Інтегральна модель дискурсу у міжкультурній комунікації. Молодий вчений. 2017. № 4 (1). С.132-135.

 1. Solodka A. Language realities translation as means of cross-cultural communication problems of translation. Текст. Контекст. Інтертекст 2017. № 1. С.12-26. (фахове видання)
 2. Solodka A. Pragmatics of communication: speech acts of communicative comfort. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Маріуполь: МДУ. 2018. Вип. 18. С.294-300. (фахове видання)
 3. Солодка А.К. Перекладацький процес як феномен міжкультурної комунікації. Молодий вчений. 2018. № 4(4). С.113-116.
 4. Солодка А.К. Дослідження впливу культурно-детермінованих факторів на перекладацький процес. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 31/ Херс.держ.ун-т Херсон: ХДУ. 2018. С. 231-236. (фахове видання)
 5. Солодка А.К. Компліментарний акт схвалення в український та англійській комунікативних культурах. Актуальні питання філології: наук. журн. /[редкол.: І.П.Біскуб (гол.ред) та ін.]. Луцьк: Східноєвроп.нац. ун-т. Лесі Українки, 2018. № 9. С. 181-188. (фахове видання)
 6. Solodka A., Perea L. Iterlanguage versus nativness: a comparative study of the pragmatics of compliments between Ukrainian and American speakers. Teaching and learning languages in the 21st century: Linguistic, educational and cultural aspects International scientific conference (Vilnus, Lithvania). 7-8 June. 2018. C.89-90.
 7. Solodka A., Perea L. The pragmatics of compliment expressions between native speakers of English, Russian, and Ukrainian. Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices. Simpozionul. Bălți. Moldova, 15-16 martie 2019. 143-160.
 8. Solodka A., Perea L. The Speech Act of Complimenting as Part of the Ukrainian, Russian and English-Speaking Communities: Ukraine and the USA. Arab World English Journal. 2018. V. 9. №4. Р. 39-55. (WOS)
 9. Solodka A., Perea L. Multilingualism in Ukraine: Triglossia or Transglossia. Language, identity and education in multilingual contexts (LIEMC19). International conference. Conference programme and abstracts. York (Northern England), 14-15 February 2019. John Benjamins publishing company. P.55-56.
 10. Solodka A., Perea L. From Diglossia to Transglossia: Preferences in Ukraine. International conference on multiligualism and multilingual education (ICMME19). Conference programme and abstracts. FH Bielefeld – University of Applied Science (Germany). 21-22 March 2019. John Benjamins publishing company. P.56-57.
 11. Solodka A., Efimenko T., Moroz T. The phenomenon of linguistic interference in professional intercultural communication and translation (on eхample of Ukrainian-English differences). Astra Salvensis. 2019. Vol.VII,№13. P.399‑411. (Scopus)
 12. Solodka A., Perea L. Interlanguage Development of English Complimenting Speech Acts: Strategies of Performance. Arab World English Journal. 2019. Vol. 10, № 4. Р. 18- 32. (WOS)