Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

Супрун М. О.:

Карсканова С. В.:

 1. Практична психологія. В 2-х частинах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 1 / С. Карсканова. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 140  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/351
 2. Практична психологія. В 2-х частинах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 2 / С. Карсканова. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 148   http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/352
 3. Психотерапія в роботі практичного психолога: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. Карсканова. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 156 с.-    http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/420
 4. Психодіагностика. Частина 1 : навчальний посібник. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 151  с.   http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7725.
 5. Психодіагностика (частина 2): навчальний посібник  – Миколаїв.- Іліон, 2021. – 177 с.   http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/884
 6. Спеціальна практична психологія (робота з батьками дітей в інклюзивному класі)  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1024
 7. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності  016 «Спеціальна освіта» / Н. В. Савінова, С. В. Карсканова. – Миколаїв: Видавець Румянцева Г. В., 2022. – 173 с.

Кисличенко В. А.:

 1. Навчально-методичний посібник «Викладання курсу «Клініка інтелектуальних порушень» (ч.І.Олігофренія) студентам спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія» / В. А. Кисличенко – Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2015. – 182 с.
 2. Методичні рекомендації «Викладання курсу «Неврологічні основи логопедії» студентам спеціальності «Корекційна освіта (Логопедія)» / В. А Кисличенко – Миколаїв, 2015. – 24 с.
 3. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення/Монографія/Миколаїв : Іліон, 2016. – 218 с.
 4. Викладання курсу Логопедія, Ч І для студентів ІІІ курсу спеціальності “Корекційна освіта (Логопедія) Навчально-методичний посібник Миколаїв: Атол, 2016. — 151 с.Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г. В
 5. Викладання курсу Логопедія, Ч ІІ для студентів ІІІ курсу спеціальності “Корекційна освіта (Логопедія) Навчально-методичний посібник Миколаїв: Іліон, 2018. – 179 с. електронне видання комбінованого використання на СD-ROM
 6. Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу. Частина І / І. В. Середа, В. А. Кисличенко. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. – 164 с

Середа І. В.:

 1. Середа І.В. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як засіб самовиховання студентів університету (розділ) / В.О.Сухомлинський – майбутньому педагогу: Наук.-метод. посібник / В.Д. Будак, О.М.Пєхота, Я.І.Журецький та ін.// – Миколаїв: Видво «ІЛІОН», 2004. 260 с.
 2. Середа І.В. Технологія самовиховання особистості: Методичні рекомендації. Миколаїв: Вид-во «Іліон, 2005. 88 с.
 3. Середа І.В. Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка»: Навчально-методичний посібник. Вид-во «Іліон, 2007. 44 с.
 4. Середа І.В., Пєхота О.М. Педагогіка: Програма навчального курсу для студентів педагогічних спеціальностей. Вид-во «Іліон, 2007. 64 с.
 5. Педагогіка. Курс лекцій: навч. посібник / Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. Інститут педагогічної освіти; уклад. І. В. Середа. Миколаїв: Іліон, 2007. 196 c. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21C
 6. Пєхота О.М., Старовойт Л.В., Середа І.В. Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання. Миколаїв: Іліон, видання друге, перероб. і доповн., 2012. 244 с. (Серія «Педагогічна освіта – ХХІ»). Гриф МОН України (лист №1/11-5240 від 17.04.12р.) http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S
 7. Савінова Н.В., Середа І.В., Борулько Д.М. Технології корекційно-виховного процесу: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2018. 172 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S2
 8. Середа І.В. Педагогічна деонтологія, риторика та культура мовлення. Миколаїв: Іліон, 2020. 184 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/752
 9. Середа І.В., Кисличенко В.А. Спеціальна пед Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики. Частина І. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2020. 164 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/760
 10. Середа І.В., Кисличенко В.А. Спеціальна пед Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики. Частина ІІ. Миколаїв, 2021. 198 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/861

Білюк О. Г.:

 1. Життєва ситуація “У мене новий тато (мама)” Вікова та педагогічна психологія (Модуль: Ситуації в житті дітей молодшого шкільного віку). Програма «Знаю і Розумію» практичний матеріал надання психологічної допомоги молодшим школярам, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, або пережили психотравмуючі ситуації. Практичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 384 с. Литвиненко І. С., Прасол Д. В., Чугуєва І. Є., Білюк О. Г., Шапошникова Ю. Г., Кузнецова С. В., Рєпка А.
 2. Вікова та педагогічна психологія (Модуль: Психологічні особливості роботи з важковиховуваними дітьми (для тих, хто працює з важковиховуваними дітьми і неблагополучними родинами)): Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 254 с. Литвиненко І. С., Прасол Д. В., Білюк О. Г., Чугуєва І. Є., Шапошникова Ю. Г., Кузнецова С. В.
 3. Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з ТПМ для студентів спеціальності «спеціальна освіта» частина І Навчально-методичний посібник Рекомендовано до друку Вченою радою університету (протокол № 23 від 25.05.20) Савінова Н. В., Білюк О. Г., Берегова М. І

Стельмах Н. В.:

 1. Стельмах Н. В. Педагогіка: Підручник. Миколаїв: СПД Румянцева Г.В, 2015. – 200 с.
 2. Стельмах Н. В. Педагогіка (педагогічна творчість): Посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. – 192 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/779
 3. Стельмах Н. В. Теорія та методика виховання дітей: Посібник. Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2018. – 265 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/771
 4. Стельмах Н. В., Іванова Т.М. Загальні засади тренінгової роботи: Навчальний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – 301 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/769
 5. Стельмах Н. В.. Новітні комунікативні технології: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського. 2020. 242 с
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/770