Білюк Олена Геннадіївна

Білюк Олена Геннадіївна

ORСID ID: ORCID ID 0000-0002-4098-1064

Scopus ID :

Researcher ID:https://publons.com/researcher/4412218/olena-biliuk/ 

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=CGjj-wQAAAAJ&hl=uk

E-mail:  bilole2469nik@gmail.com

Посада: старший викладач кафедри спеціальної освіти

Учене звання: –

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Базова освіта:

 1. Теорія та методика початкової освіти: вчитель початкових класів;
 2. Психологія: психолог.

Інформація про захист дисертації:

Морально-ціннісні стосунки викладачів і студентів у навчально-виховному процесі університету (13.00.07. «Теорія і методика виховання»), захист у вченій раді ДК № 021706, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%90404933$

Наявність сертифікату В2: –

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з ТПМ; http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=657http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2195
 2. Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень і навчання математики дітей з ТПМ http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=658
 3. Спеціальна методика ознайомлення з природничим та суспільним довкіллям дітей з ТПМ http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=659
 4. Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2197
 5. Психодіагностика та проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2196

Членство у Експертній раді МОН та інших дорадчих органах, спеціалізованих учених радах, редакційних колегіях фахових видань:

Досвід виконання грантових програм, наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України, госпдоговірних тем:

Підвищення кваліфікації:

2019 рік сертифікат № 6812 Закордонне стажування (Польща, м. Ополє)  https://meet.google.com/sxm-hdjn-giq

Наукові публікації:

Web of Science:

Білюк О. Г., Савінова Н. В., Середа І. В., Стельмах Н. В. Рівні сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти в журналі «Інформаційні технології і засоби навчання», 2019, с.56-70 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2984

Фахові видання України :

 1. Модель формування технологічної компетентності вчителя початкової школи стаття Науковий вісник Миколаївського національного університету імені  В. О.  Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць /за ред. проф. Т. М. Степанової. – Вип. № 2 (53), травень. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 20-25. (фахове видання).
 2. Особистісні трансформації майбутніх психологів у навчальному процесі ВНЗ стаття Науковий вісник Миколаївського національного університету імені  В. О.  Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць /за ред. Ірини Савенкової. – № 1 (17), квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – С. 23-27. (фахове видання).
 3. Дослідження рівнів сформованості інформаційно-технологічної компетенції майбутніх учителів-логопедів. Стаття Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science”, “Science” Європейська асоціація психологів, педагогів та медиків. Електронний режим доступу Web of Scienc eapps.info/ua/journal_science_ua/p./53-59/  Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science”Лютий-Березень 2018 року Савінова Н.В., Савінов В.Ю., Берегова М.І., Білюк О.Г
 4. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки підлітків Стаття Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science”, “Science” Європейська асоціація психологів, педагогів та медиків. Електронний режим доступу Web of Science eapps.info/ua/journal_science_ua/p./35-38/  Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science” Квітень 2018 р. Стельмах Н.В., Середа І. В., Білюк О. Г
 5. Розвиток соціального інтелекту майбутнього дефектолога Стаття Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової. — No 1 (20), листопад 2020. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. — 84 с. ISSN 2078-2128 Журнал зареєстровано в системі CrossRef. DOI: 10.33310/2078-2128DOI випуску – 10.33310/2078-2128-2020-20-1С. В. Карсканова, О. Г. Білюк  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106012 від 8.06.2021. Наукова стаття «Розвиток соціального інтелекту майбутнього дефектолога”)

Публікації у країнах ОЄСР: 

Stelmakh N., Sereda I., Biliuk E.International scientific professional periodical journal «The Unity of Science». Apriel, 2018. P.35-38, англ. мовою. Австрія. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35221278

Монографії

 1. Методика формування комунікативної, перцептивної та інтерактивної компетентностей викладачів і студентів у навчально-виховному процесі. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища: монографія / за заг. ред.. К. Б. Авраменко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 172 с. – С. 53-75.                                АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір № 74150 від 17.10.2017 року
 2. Успішний професійний розвиток майбутнього викладача в навчально-виховному процесі університету Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету : монографія / за заг. ред. В. Д. Будака. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С.155-169. ISBN 978-617-534-405-7
 3. Дидактичні умови використання мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія /Н. В. Савінова, М. І. Берегова, Д. М. Борулько, І. В. Середа, В. А. Кисличенко, О. Г. Білюк; за заг. ред.. Н. В. Савінової. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 200 с. – С. 180-197.

Навчально-методичні праці:

 1. Життєва ситуація “У мене новий тато (мама)” Вікова та педагогічна психологія (Модуль: Ситуації в житті дітей молодшого шкільного віку). Програма «Знаю і Розумію» практичний матеріал надання психологічної допомоги молодшим школярам, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, або пережили психотравмуючі ситуації. Практичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 384 с. Литвиненко І. С., Прасол Д. В., Чугуєва І. Є., Білюк О. Г., Шапошникова Ю. Г., Кузнецова С. В., Рєпка А.
 2. Вікова та педагогічна психологія (Модуль: Психологічні особливості роботи з важковиховуваними дітьми (для тих, хто працює з важковиховуваними дітьми і неблагополучними родинами)): Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 254 с. Литвиненко І. С., Прасол Д. В., Білюк О. Г., Чугуєва І. Є., Шапошникова Ю. Г., Кузнецова С. В.
 3. Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з ТПМ для студентів спеціальності «спеціальна освіта» частина І Навчально-методичний посібник Рекомендовано до друку Вченою радою університету (протокол № 23 від 25.05.20) Савінова Н. В., Білюк О. Г., Берегова М. І

Наукове керівництво здобувачами ступеня кандидата наук:

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та змагань, прирівнених до них:

Додаткова інформація:  Коло наукових інтересів у галузі педагогічної освіти: психологія, дидактика, спеціальні методики.