Положення про кафедру

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Філологічний факультет

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру англійської мови і літератури

Миколаївського національного університету

імені В.О. Сухомлинського

(зі змінами та доповненнями)

 

Миколаїв – 2021

 1. Загальні положення

1.1. Кафедра англійської мови і літератури – це базовий структурний підрозділ Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якої входить не менше одинадцяти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра англійської мови і літратури є основним місцем роботи, і не менш як вісім з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Кафедра є учасником міжнародного проекту Темпус 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»).

1.2. Кафедра англійської мови і літератури входить до складу філологічного факультету. Штат кафедри англійської мови і літератури складають науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, працівники, навчально-допоміжний персонал. Кафедра у своїй діяльності керується нормативними документами органів управління освітою, Статутом університету, цим Положенням і розробленим на його основі Положенням про свій підрозділ, діючими навчальними планами та програмами, наказами ректора університету, директора навчально-наукового інституту, розпорядженнями проректорів, деканів факультетів та їхніх заступників, рішеннями вчених рад університету, інституту / факультету. Штатний розпис кафедри затверджує ректор (проректор) університету.

1.3. Керівництво кафедрою англійської мови і літератури здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більше двох строків. Керівник кафедри англійської мови і літератури повинен мати науковий ступінь та вчене (почесне) звання, що відповідає профілю кафедри. Керівник кафедри англійської мови і літератури обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою вищого навчального закладу строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу навчально-наукового інституту / факультету та кафедри. Ректор укладає з керівником кафедри контракт. Керівник кафедри англійської мови і літератури забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів. Із завідувачем кафедри укладається контракт.

 

 1. Основні напрями та завдання діяльності

кафедри англійської мови і літератури

2.1 Спеціальності за освітніми рівнями, за якими здійснюється підготовка студентів кафедрою германської філології та перекладу:

 • 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська))
 • 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)), англійська мова і література

2.2 Основними напрямками діяльності кафедри є:

 • навчальна робота;
 • методична робота;
 • науково-інноваційна робота;
 • організаційна робота;
 • виховна робота;
 • міжнародна діяльність.

2.3. Основними завданнями кафедри англійської мови і літератури є такі:

у навчальній роботі:

 • організація та проведення навчального процесу за певними формами навчання (денна; заочна, дистанційна), формами організації навчального процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) та видами навчальних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття, комп’ютерні практикуми, практичні заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану певної спеціальності та програм навчальних дисциплін;
 • забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;
 • удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;
 • упровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;
 • удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу, проведення заліків, екзаменів та атестації студентів, участь у проведенні ректорського контролю;
 • організація та проведення практик і дипломного проектування;
 • організація та проведення державної атестації випускників, забезпечення ефективної роботи державних екзаменаційних комісій;
 • організація та проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «магістр»;

у методичній роботі:

 • розроблення структурно-логічних схем, навчальних і робочих навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, наскрізних програм та програм практик;
 • розроблення тематики курсового й дипломного проектування;
 • видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, курсового проектування, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри;
 • розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та рейтингових систем оцінювання;
 • розроблення й упровадження в навчальний процес нових лабораторних робіт; комп’ютерних практикумів; технічних засобів навчання, діючих зразків, наочного обладнання та зразків, пакетів прикладних програм;
 • рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;
 • проведення експертизи конкурсних дипломних проектів (робіт);
 • розроблення складників стандартів вищої освіти за напрямами підготовки та спеціальностями кафедри;
 • проведення заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності викладачів;
 • участь у розробленні та своєчасному переробленні інформаційних пакетів інститутів / факультетів;

у науково-інноваційній роботі:

 • обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;
 • проведення фундаментальних досліджень;
 • організація маркетингу та просування на ринки результатів виконання НДДКР (упровадження результатів розробок у виробництво та в навчальний процесс; перевірка та експериментальне впровадження пошукових наукових розробок; підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, підготовка до продажу ліцензій);
 • організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій монографій, словників, довідників, стандартів, наукових журналів, статей, доповідей тощо; підготовка, сертифікація електронних публікацій; здійснення експертизи / рецензування НДДКР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо, опонування дисертацій;
 • організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках (усіх рівнів та наукового парку);
 • створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівництво студентами, які беруть участь у виконанні НДДКР, роботі студентських наукових гуртків, конструкторських бюро, наукових конференціях, семінарах; підготовка студентів до участі в міжнародних і всеукраїнських олімпіадах; обговорення та організація участі дипломних проектів і робіт магістрів і спеціалістів у конкурсах університету та всеукраїнських конкурсах студентських НДР);
 • ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології;

в організаційній роботі:

 • формування кадрового складу та штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів для усіх категорій;
 • формування розкладу занять спільно з деканатом інституту / факультету;
 • створення умов для професійного росту студентів і співробітників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
 • організація та контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик тощо;
 • встановлення творчих зв’язків із вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);
 • сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;
 • організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;
 • організація співпраці з викладачами інших кафедр, які викладають навчальні дисципліни, що забезпечують навчальний процес кафедри;
 • організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за напрямами підготовки та спеціальностями кафедри;
 • проведення заходів із залучення осіб для післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації;
 • організація систематичного зв’язку з випускниками університету;
 • підготовка договорів на проведення практики;
 • підготовка документів щодо працевлаштування випускників;
 • підготовка ліцензійних та акредитаційних справ за напрямами підготовки та спеціальностями;
 • підтримка веб-сайту факультету;
 • організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації;
 • організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, розроблених для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;
 • організація навчально-наукової роботи науково-педагогічних працівників зі студентами через веб-сайт кафедри;
 • участь співробітників кафедри в роботі експертних рад, комісій, робочих груп тощо МОН України, ВАК України, спеціалізованих радах із захисту дисертацій доктора та / або кандидата наук, університету, інституту / факультету;
 • визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

в організаційно-виховній роботі:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • призначення та організація роботи кураторів академічних груп;
 • проведення заходів із дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);
 • проведення заходів із пропаганди в студентському середовищі здорового способу життя;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;

у міжнародній діяльності:

 • участь у міжнародному  грантовому дослідженні ТЕМПУС 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University “Вдосконалення викладання  європейських мов на основі впровадження  онлайн-технологій під час підготовки вчителів” та Еразмус +. Участь у міжнародному грантовому дослідженні ЕРАЗМУС + Мультинаціональна перспектива імплементації предметно-мовного інтегрованого навчання \ A multi-sited policy perspective on CLIL», «Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions”, (Project Number: 8 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) у рамках програми European Union’s Capacity Building in the Field of Higher Education Project (DocHub Project under the European Union ERASMUS+);
 • вдосконалення модулів з магістерської програми підготовки майбутніх фахівців з англійської мови в умовах змішаного навчання спеціальності Середня освіта (Мова і література (англійська));
 • виконувати рамки договору між країнами партнерами проекту Темпус (Великабританія, Німеччина, Франція та Узбекситан);
 • розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;
 • вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання в навчальному процесі;
 • організація обмінних практик зі спорідненими кафедрами університетів-партнерів;
 • інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних громадян та забезпечення підготовки фахівців з числа іноземців;
 • участь у виконанні науково-технічних робіт на замовлення або за участі іноземних партнерів;
 • участь у виконанні міжнародних проектів, програм;
 • організація зв’язків з іноземними випускниками кафедри, підтримання бази даних іноземних випускників кафедри (за їх наявності);
 • сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними і науковими працівниками кафедри англійської мови;
 • участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми «Подвійний диплом»;
 • організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;
 • забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.

 

 1. 3. Засідання кафедри англійської мови і літератури

3.1. Робота кафедри організовується та здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад, Статуту університету, Положення про факультет, до складу якого входить кафедра, а також на основі нормативних актів Міністерства освіти і науки України та Положенням про кафедру, затвердженим Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського. Засідання кафедри англійської мови і літератури є дорадчим органом при завідувачі кафедрою.

3.2. У засіданнях кафедри англійської мови і літератури беруть участь завідувач кафедри, професори, доценти, старші викладачі та викладачі. У випадку необхідності можуть бути запрошені співробітники кафедр з інших підрозділів.

3.3. Перелік питань, які є обов’язковими для розгляду на засіданнях кафедри.

 • затвердження планів роботи кафедри на черговий рік та аналіз ходу їх виконання;
 • організація навчального процесу у черговому семестрі;
 • затвердження робочих планів та навчальних програм, екзаменаційних білетів;
 • затвердження планів НДР кафедри та аналіз ходу їх виконання;
 • звіти викладачів про виконання індивідуального плану;
 • затвердження тем курсових робіт;
 • підсумки залікових, екзаменаційних сесій та державних іспитів;
 • готовність кафедри до нового навчального року.

 

 1. Вимоги до науково-педагогічних працівників

Викладач кафедри англійської мови і літератури повинен:

 • Забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників).
 • Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію, забезпечити друк матеріалів за результатами тематичних досліджень у фахових виданнях, передусім тих, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або фахових видань України, що входять до категорій А, Б, або періодичних наукових видань країн ОЄСР (не менше на рік).
 • Дотримуватися норм академічної доброчесності, педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
 • Розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності.
 • Дотримуватися статуту вищого навчального закладу, законів, інших нормативно-правових актів.
 • Бути присутнім на кожному засіданні кафедри і брати активну участь у розгляданні усіх питань.

 

 1. Права, обов’язки та гарантії співробітників кафедри

Викладач кафедри має право:

 • На академічну мобільність для провадження професійної діяльності.
 • На захист професійної честі та гідності.
 • Брати участь в управлінні вищим навчальним закладом, у тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу.
 • На забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору.
 • Брати участь в обговоренні та вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету, ректору університету щодо поліпшення навчальної, наукової, методичної, організаційної та виховної робіт.
 • Відвідувати заняття співробітників кафедри відповідно до графіка взаємних відвідувань та відкритих занять.
 • Обирати форми і методи викладання матеріалу згідно з встановленими обсягами і рівнем засвоєння знань, що забезпечують високу якість навчального процесу.
 • У разі потреби здійснювати оперативне керівництво навчально-допоміжним і навчально-виробничим персоналом кафедри.
 • Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету щодо заохочення окремих студентів та накладання на них стягнень.
 • Пропонувати перспективні, пошукові теми науково-дослідних робіт.
 • Брати участь у конкурсах на відкриття державного фінансування науково-дослідних робіт, на здобуття грантів.
 • Безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу.
 • На захист прав інтелектуальної власності.
 • На підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років.
 • На соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.