Положення про кафедру

ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру англійської мови і літератури

факультету іноземної філології

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

1. Загальні положення

1.1. Кафедра англійської мови і літератури є базовим структурним підрозділом Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. Кафедра забезпечує фахівців за освітньо кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр. Кафедра здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за науково – дослідною темою «Формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов у процесі використання змішаної форми навчання» . Кафедра є учасником міжнародного проекту Темпус 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»). Кафедра створена рішенням Вченої ради МНУ ім. В.О. Сухомлинського, до її складу входить 2 д.пед.н, 2 к.філол.н., 7 к.п.н., 3 проф., 7 доц, 2 в.о.доц., 1 ст. викл науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи.

1.2. Кафедра безпосередньої підпорядковується ректору МНУ ім. В.О. Сухомлинського, деканату факультету іноземної філології.

1.3. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який  обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету строком на пять років. Із завідувачем кафедри укладається контракт. Завідуваючий має, як правило, вчене звання профессора або вчений ступінь доктора наук. Завідуючий кафедрою керує усією навчальною, виховною, науковою, методичною та культурно-просвітницькою діяльністю. Усі вказівки, які торкаються діяльності кафедри або її окремих працівників, які надходять від ректора і декана факультету, подаються через завідуючого кафедри.

1.4. Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідає напрямку підготовки фахівців.

Денна та заочна форми навчання

№ з/п Назва дисципліни Курс Шифр і назва спеціальності  (освітньої програми)  

Прізвище викладача

Ступінь бакалавра
1. Університетські студії 1 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.041 Філологія (Германські мови та література(переклад включно)) перша-англійська

Заскалєта С.Г.
2. Практичний курс англійської мови

Практичний курс основної мови

 

1

2,3,4

 

014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.041 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))/ 6.020303  Філологія Мова і література (англійська)

Баркасі В.В., Добровольська Л.С., Філіппєва Т.І., Шевченко І.В., Нікіфорчук С.С., Кордюк О.М., Чернега С.С., Щербакова О.Л., Рудичик О.М.
3. Практична фонетика англійської мови 1 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.041 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))

Шевченко І.В., Чернега С.М., Батрак Т.В.
4. Практична граматика англійської мови 1 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.041 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))

Шевченко І.В.
5. Педагогіка 2 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.041 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))

Заскалєта С.Г.
6. Академічне писемне мовлення основної мови 2 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.041 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))

Нікіфорчук С.С., Добровольська Л.С.
7. Аналітичне читання 2,3, 4 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.041 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))/ 6.020303  Філологія Мова і література (англійська)

Нікіфорчук С.С., Кордюк О.М., Чернега С.С., Рудичик О.М., Філіппєва Т.І., Батрак Т.В.
8. Граматичні категорії основної мови 2 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.041 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))

Батрак Т.В., Рудичик О.М., Кордюк О.М., Нікіфорчук С.С.
9. Література країни, мова якої вивчається

Теорія та критика сучасної англомовної літератури та кіно

 

3,4

 

014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.04 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))/ 6.020303  Філологія

Мова і література (англійська)

Мироненко Т.П., Добровольська Л.С.
10. Методика викладання іноземних мов 3 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.04 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))

Баркасі В.В., Філіппєва Т.І.
11. Практичний курс другої мови 3,4 014.02 Середня освіта. Мова і література (німецька та друга іноземна мова)/ 6.020303  Філологія Мова і література (англійська) Заскалєта С.Г.
12. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови 3 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.04 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))

Баркасі В.В.
13. Лексикології 4 6.020303  Філологія

Мова і література (англійська)

Баркасі В.В., Нікіфорчук С.С.
14. Історія мови 4 6.020303  Філологія

Мова і література (англійська)

 

Шевченко І.В.
15. Теоретична граматика 4 6.020303  Філологія

Мова і література (англійська)

Баркасі В.В.
16. Стилістика 4 6.020303  Філологія

Мова і література (англійська)

Добровольська Л.С., Мироненко Т.П.
17. Лінгвостилістичний аналіз публіцистичного тексту

 

 

4

 

6.020303  Філологія

Мова і література (англійська)

Філіпп’єва Т.І.
18. Теоретичний курс другої іноземної мови 4 6.020303  Філологія

Мова і література (англійська)

Баркасі В.В.
19. Навчальна практичка з виховної роботи в ЗОШ 2 курс, 4 семестр 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.04 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))

Заскалєта С.Г.
20. Мовна практика в літніх оздоровчих таборах 3 курс, 6 семестр 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.04 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))

Добровольська Л.С., Щербакова О.Л.
21. Навчально-педагогічна практика в школі з основної мови та світової літератури 4 курс, 8 семестр 6.020303  Філологія

Мова і література (англійська)

Добровольська Л.С., Щербакова О.Л.
22. Курсова робота з методики викладання іноземних мов 3 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова)/

035.04 Філологія (Германські мови та література(переклад включно))

Нікіфорчук С.С., Щербакова О.Л., Чернега С.М., Філіппєва Т.І., Заскалєта С.Г.
23. Курсова робота з теоретичної дисципліни 4 6.020303  Філологія

Мова і література (англійська)

Шевченко І.В., Округ А.Є., Баркасі В.В., Мироненко Т.П., Філіппєва Т.І.
Ступінь магістра
24. Комунікативні стратегії англійської мови (Темпус) 5,6 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Мироненко Т.П.
25. Методика розробки навчальних програм та їх оцінювання (Темпус) 5 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Добровольська Л.С.
26. Інноваційні технології навчання іноземних мов  (Темпус) 5 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Добровольська Л.С.
27. Сучасні теорії лінгвістики 5 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Чернега С.М.
28. Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ (Темпус) 5,6 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Баркасі В.В.
29. Методика навчання іноземних мов на різних етапах (Темпус) 5 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Щербакова О.Л.
30. Академічне писемне мовлення 5 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Добровольська Л.С.
31. Практичний курс другої іноземної мови 5 035 Філологія 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) Заскалєта С.Г.
32. Іноземна мова за науковим-спрямуванням 5 Всі спеціальності Мироненко Т.П.

Добровольська Л.С. Баркасі В.В.

33. Теорія і критика сучасної англійської літератури 5 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Мироненко Т.П.
34. Теоретичний курс другої іноземної мови 6 035 Філологія 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) Баркасі В.В.
35. Теорія педагогічного експерименту 5 014 Середня освіта

Англійська мова і література

 Заскалєта С.Г.
36. Лінгвостилістичний аналіз тексту 6 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Філіппєва Т.І.
37. Теорія та практика управління закладами освіти 5 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Заскалєта С.Г.
38. Методика викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах (мова) 5 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література)

Освітня програма: Російська мова і література

Садова Г. Ю.
39. Методика викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах (література) 5 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література)

Освітня програма: Російська мова і література

Гладишев В. В.
40. Теорія літератури 5 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література)

Освітня програма: Російська мова і література

Гладишев В. В.
41. Загальне мовознавство 5 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література) Садова Г. Ю.
42. Стилістика російської мови та лінгвістичний аналіз художнього тексту 5 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література)

Освітня програма: Російська мова і література

Садова Г. Ю.
43. Контекстне вивчення художнього твору 5,6 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література)

Освітня програма: Російська мова і література

Гладишев В. В.
44. Сучасні аспекти лінгвістики 5 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література)

Освітня програма: Російська мова і література

Садова Г. Ю.
45. Актуальні проблеми викладання мови у ВНЗ 6 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література) Освітня програма: Російська мова і література Садова Г. Ю.
46. Актуальні проблеми викладання літератури у ВНЗ 6 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література)

Освітня програма: Російська мова і література

Гладишев В. В.
47. Технологія аналізу художнього твору 6 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література)

Освітня програма: Російська мова і література

Гладишев В. В.
48. Ораторське мистецтво 6 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література) Садова Г. Ю.
49. Інтерпретація тексту художнього твору 6 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література)

Освітня програма: Російська мова і література

Гладишев В. В.
50. Лінгвотекстологія 5 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література)

Освітня програма: Російська мова і література

Садова Г. Ю.
51. Виробнича практика з методики викладання російської мови 5 к., ІІ сем. 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література) Освітня програма: Російська мова і література Садова Г. Ю.
52. Виробнича практика із методики викладання зарубіжної літератури 6 к., ІІІ сем. 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта  (Мова і література) Освітня програма: Російська мова і література Гладишев В. В.
53. Виробнича практика в ЗОШ 5 курс,  2 семестр 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Заскалєта С.Г.
54. Виробнича практика у ВНЗ 6 курс,  3 семестр 014 Середня освіта

Англійська мова і література

Мироненко Т.П.

1.5. Кафедра англійської мови і літератури здійснює підготовку студентів за наступними напрямками:

  • 01 Освіта  014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література) Середня освіта:Мова і література (англійська та друга іноземна мова): 3  роки  10 місяців навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»;
  • 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.04 Філологія (Германські мови та література (переклад включно)) Філологія:Мова і література (англійська): 3  роки  10 місяців навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»;
  • 01 Освіта 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література) Англійська мова ті література: 1 рік 10 місяців навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

2. Основні напрями та завдання діяльності кафедри

2.1. Основними напрямами діяльності кафедри є:

–     навчальна робота;

–     методична робота;

–     науково – інноваційна робота;

–     організаційна робота;

–     виховна робота;

–     міжнародна діяльність.

2.2. Основні завдання

У навчальній роботі:

–     організація та проведення навчального процесу за певними формами навчання (денна; заочна,), формами організації навчального процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка) і видами навчальних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття, семінарські та індивідуальні заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану певної спеціальності і програм навчальних дисциплін;

–забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;

–удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;

–впровадження прогресивних форм, методів і сучасних інформаційних технологій навчання;

–удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу, проведення заліків, екзаменів та атестації студентів, участь у проведенні ректорського контролю;

Для випускових кафедр:

–організація та проведення практик і дипломного робіт;

–організація та проведення державної атестації випускників, забезпечення ефективної роботи екзаменаційних комісій;

–організація та проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) «магістр»;

–проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів.

У методичній роботі:

– підготовка методичних рекомендпцій із застосуванням змішаної форми навчання;

– впровадження змішаної форми навчання у навчальних процесс;

–розроблення структурно-логічних схем, навчальних і робочих навчальних планів з напрямів підготовки та спеціальностей різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

–розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, наскрізних програм та програм практик;

–розроблення тематики курсового й дипломного проектування;

–видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, курсового й дипломного проектування, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри

–розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та рейтингових систем оцінювання;

–розроблення і впровадження в навчальний процес нових:

–лабораторних робіт;

–технічних засобів навчання, діючих зразків, наочного обладнання та зразків, пакетів прикладних програм;

–рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;

–проведення експертизи конкурсних дипломних проектів (робіт);

–розроблення складових стандартів вищої освіти за напрямами підготовки та спеціальностями кафедри;

–проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності викладачів;

–участь у розробленні та своєчасному переробленні інформаційних пакетів факультетів.

У науковій роботі:

–підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;

–обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;

–організація та створення умов для проведення науково-дослідних  за профілем кафедри;

– організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках (усіх рівнів та наукового парку);

– створення умов для залучення студентів до наукової роботи. Підготовка студентів до участі у міжнародних і Всеукраїнських олімпіадах. Обговорення та організація участі дипломних проектів і робіт магістрів і спеціалістів у конкурсах університету та Всеукраїнських конкурсах студентських НДР;

– ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології.

В  науково – організаційній роботі:

– робота над науково дослідної темою кафедри «Формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов у процесі використання змішаної форми навчання»;

– створення моделі формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов у процесі використання змішаної форми навчання;

– формування кадрового складу та штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів для усіх категорій;

–створення умов для професійного росту студентів і співробітників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

– організація та контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик тощо;

– встановлення творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);

–сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;

–організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;

–організація співпраці з кафедрами, які викладають навчальні дисципліни, що забезпечують навчальний процес кафедри;

–організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за напрямами підготовки і спеціальностями кафедри;

–організація заходів із залучення осіб на післядипломну підготовку та підвищення кваліфікації;

–організація систематичного зв’язку з випускниками університету, у тому числі і аспірантами кафедри;

–підготовка договорів на проведення практики;

–підготовка документів щодо працевлаштування випускників;

–підготовка ліцензійних та акредитаційних справ з напрямів підготовки і спеціальностей;

–організація створення і супроводження веб-сайту кафедри;

–організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації;

–організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;

В організаційно – виховній роботі:

– здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;

– призначення та організація роботи кураторів академічних груп;

– провдення заходів профорієнтаційного спрямування для залученя майьутніх абітурієнтів до МНУ ім. В.О. Сухомлинського;

–проведення заходів з дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);

–проведення заходів з впровадження в студентському середовищі здорового способу життя;

–підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді

У міжнародній діяльності:

участь у міжнародному  грантовому дослідженні ТЕМПУС 544161- TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University “Вдосконалення викладання  європейських мов на основі впровадження  онлайн-технологій під час підготовки вчителів” та Еразмус +. Участь у міжнародному грантовому дослідженні ЕРАЗМУС + Мультинаціональна перспектива імплементації предметно-мовного інтегрованого навчання \ A multi-sited policy perspective on CLIL», «Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions”, (Project Number: 8 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) у рамках програми European Union’s Capacity Building in the Field of Higher Education Project (DocHub Project under the European Union ERASMUS+);

– вдосконалення модулів з магістерської програми підготовки майбутніх фахівців з англійської мови в умовах змішаного навчання спеціальності Середня освіта ( англійська мова та література);

– виконувати рамки договору між країнами партнерами проекту Темпус ( Великабританія, Німеччина, Франція та Узбекситан);

–розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;

–вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання в навчальному процесі;

–організація обмінних практик зі спорідненими кафедрами університетів-партнерів;

–інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних громадян та забезпечення підготовки фахівців з числа іноземців;

–участь у виконанні науково-технічних робіт на замовлення або за участі іноземних партнерів;

–участь у виконанні міжнародних проектів, програм;

–організація зв’язків з іноземними випускниками кафедри, підтримання бази даних іноземних випускників кафедри (за їх наявності);

–сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними і науковими працівниками кафедри англійської мови;

–участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми «Подвійний диплом»;

–організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

–забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.

3. Функції кафедри

До функцій кафедри відносяться такі:

3.1. Проведення згідно з діючими навчальними планами усіх видів навчальної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою.

3.2. Розробка і систематичне оновлення на основі вимог освітньо – кваліфікаційних характеристик освітньо – професійних програм і робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів з дисциплін, що закріплені за кафедрою.

3.3. Забезпечення на основі системного підходу безперервного поліпшення якості навчального процесу з використанням світового досвіду. Залучення провідних вчених і фахівців галузі до навчального процесу.

3.4. Здійснення комплексного-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри навчальною, науково-методичною літературою та іншими навчально-методичними матеріалами, включаючи їх електронні версії.

3.6. Наукова діяльність, зорієнтована на проведення наукових досліджень з актуальних напрямків науки, що фінансується:

За державними науково-технічними програмами;

За галузевими програмами МОН України;

За господарськими угодами;

За ініціативними науковими програмами;

За грантами міжнародних організацій тощо.

3.7. Обговорення результатів наукових досліджень, підготовка методичних і нормативних матеріалів та безпосередня участь у впровадженні наукових розробок у виробництво і навчальний процес. Безпосередня участь у роботах, пов’язаних з практичним впровадженням наукових розробок.

3.8. Підготовка науково-педагогічних працівників, організація робіт стажистів, аспірантів і докторантів, надання допомоги молодим викладачам, узагальнення досвіду кращих педагогічних працівників, організація підвищення кваліфікації викладачів у інших вищих навчальних закладах, наукових та проектно-конструкторських установах, на виробництві.

3.9. Розробка комплексних планів і організація науково-дослідної роботи студентів. Проведення предметних олімпіад, конкурсів професійної майстерності.

3.10. Участь співробітників кафедри у роботі тимчасових творчих колективів.

3.11. Активна участь в культурно-виховній роботі зі студентами, надання допомоги студентським товариствам у їх роботі.

3.12. Співпраця з іншими установами та організаціями. (ЗОШ м. Миколаєва, існтитут підслядипломної освіти м. Миколаїв, кафедра західних і східних мов та методики їх навчання м. Одеса Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського). Надання методичної допомоги фахівцям підприємств, викладачам технікумів, коледжів, науково-педагогічним працівникам і науковцям інститутів.

3.13. Сприяння набуття наукових знань, участь у роботі конференцій, нарад, семінарів з проблем вищої освіти і наукової роботи.

4. Організація роботи кафедри

4.1. Робота кафедри організується і здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад, Статуту університету, Положення про інститут (факультет), до складу якого входить кафедра, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, а також цим Положенням.

4.2. Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрямки й завдання, зазначені в п. 2 цього Положення. План роботи кафедри обговорюється і затверджується на її засіданні.

4.3. Основні питання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри, рішення якого є обов’язковим для виконання її співробітниками.

4.4. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць.

4.5. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини зазначених працівників, а рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів.

Засідання кафедри оформлюється протоколом, який підписується завідувачем кафедри (за відсутності завідувача – його заступником) і вченим секретарем кафедри.

4.6. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші працівники кафедри, а також працівники інших кафедр і вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій.

5. Структура кафедри

Кафедра англійської мові і літератури має кабінети та підкорядковується кабінет англійської мови та дистанційної освіти (ауд.01. 507), центр англійської мови та інформації ( ауд.01. 510), лінгафонний кабінет ( ауд.01.508) та  два центри: центр предметно-мовного інтегрованого навчання і центр розвитку потенціалу вищої освіти DocHub.

Структура кафедри англійської мови та літератури затверджена  ректором МНУ ім. В. О. Сухомлинського.

6. Законом про вищу освіту передбачені права, обов’язки та гарантії співробітників кафедри.

7. Документація кафедри

7.1. Документація навчально-організаційного забезпечення:

–     положення про кафедру;

–     штатний розпис кафедри;

–     графіки щорічних відпусток працівників кафедри;

–     графіки навчального процесу за всіма формами навчання;

–     план роботи кафедри;

–  дані для розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри на поточний рік (від деканатів-замовників навчання);

–  розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри на поточний рік;

– план навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на поточний навчальний рік;

–  звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри за попередній навчальний рік;

–     індивідуальні плани роботи викладачів;

–     графік підвищення кваліфікації викладачів;

–     розклад занять викладачів;

–     графік роботи  кабінету англійської мови та дистанційної освіти (ауд.507), центру англійської мови та інформації ( ауд.510), лінгафонний кабінет;

–     графік консультацій викладачів;

–     протоколи засідань кафедри;

–     звіт кафедри про роботу за минулий навчальний рік;

– журнал закріплення за студентами тем (варіантів) індивідуальних семестрових завдань з дисциплін;

–    журнали обліку виконання студентами лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів);

– журнали обліку виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань студентами-заочниками та екстернами;

–  екзаменаційні (залікові) роботи студентів за минулий навчальний рік;

– курсові проекти, дипломні проекти відповідно до «Інструкції з обліку та їх зберігання».

7.2. Навчально-методична документація:

–навчальні і робочі навчальні програми дисциплін, що закріплені за кафедрою англійської мови та літератури;

–інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять, дистанційних занять (змішана форма навчання) та самостійної роботи студентів;

–індивідуальні семестрові завдання з навчальних дисциплін, у тому числі тематика курсових  і дипломних проектів;

–комплект контрольних завдань з навчальних дисциплін для перевірки рівня якості знань студентів модулів навчального матеріалу та критерії оцінювання рівня підготовки студентів;

–екзаменаційні білети та комплект контрольних завдань для семестрового контролю з навчальних дисциплін;

–положення про порядок розрахунку рейтингу студентів з навчальних дисциплін;

–навчально-методичні документи з усіх спеціалізацій, закріплених за кафедрою;

–методичні вказівки для студентів щодо організації  самостійної роботи студентів, виконання індивідуальних завдань (курсових і дипломних проектів);

–галузевий стандарт вищої освіти відповідної спеціальності та напряму підготовки, що містить освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму підготовки, засоби діагностики та їх варіативні частини;

–навчальні й робочі навчальні плани підготовки фахівців відповідних ОКР;

–навчальні програми із закрпіленних дисциплін навчальних планів паперових та електронних носіїв;

–наскрізні програми практик і програми практик;

–програми державних екзаменів;

–індивідуальні навчальні плани студентів;

–накази про закріплення за студентами тем дипломних проектів;

–вимоги до дипломних проектів випускників відповідних ОКР.

9. Майно та кошти кафедри.

За кафедрою англійської мови та літератури з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, закріплюються на правах управління приміщення проектори, інтерактивні електронні дошки, комп’ютер, ноутбуки, багатофункціональний кольоровий пристрій (принтер,сканер, ксерокс), фліпчарти та інше сучасне обладнання необхідне для організації та  здійснення навчального процесу.

Кафедра англійської мови та література в межах її майнового комплексу відповідає за належний стан аудиторій та цільове використання приміщень.

Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів відповідного факультету та за рахунок коштів проекту Темпус. Кафедра самостійно розпоряджається відповідними коштами відповідно до чинного законодавства.

10. Права інтелектуальної власності та її захист.

Інтелектуальна власність наукових робіт захищено Конституцією України частина 1 ст. 41, де передбачено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної діяльності. Відповідно до частини 2 ст.54, Конституції України кожен має право на результати своєї інтелектулаьної та творчої діяльності. Дипломні проекти, курсові роботи інші види наукових робіт перевіряються програмою «Антиплагіат» з метою захищеня авторських прав.

        11. Вимоги до підвищення кваліфікації та передпідготовки.

Викладачі кафедри постійно проходять стажування в провідних університетах України та закордонном. Протягом 2014-2016 рр. викладачі кафедри проходили стажування в  Астонському університеті (Великобританія), університеті Кан ( Франція), Фрайбурзькому педагогічному університеті (Німеччина), Узбекському університеті світових мов (м.Ташкент), Самаркандський університет іноземних мов (Самарканд, Узбекситан) та в університетах США, зокрема за Програмою імені Fulbright для науковців. Стажуванння в Європейських університетах співпраці та обмін досвідом із викладами різних країн є ключовим аспектом проекту Темпус у процесі якого розроблялись нові дисципліни та модулі для підготовки магістрів та їх імплементації в навчальний план.

        12. Взаємовідносини з іншими підрозділами

12.1. З іншими кафедрами взаємовідносини здійснюються з метою виявлення і реалізації міждисциплінарних зв’язків, обміну досвідом організації навчального процесу використання навчально-наукової бази, проведення комплексних наукових досліджень.

12.2. З навчальним та науковим відділами взаємовідносини здійснюються як із керівними органами у зв’язку з підзвітністю їм кафедри за всіма напрямками діяльності.

12.3. З факультетами – з питань організації навчально-виховного процесу за освітньо-професійними програмами та навчальними планами підготовки фахівців відповідних напрямів і спеціальностей, а саме спрівпраця з факультеми університету за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістр, де англійська мова викладається з урахуванням науково-професійної направленості.

12.4. З навчальною, науковою, адміністративно-господарською частинами, навчально-дослідними господарствами та іншими підрозділами університету – у зв’язку з виконанням покладених на колектив кафедри відповідних функцій та необхідністю надання поточної інформації про стан і перспективи діяльності  кафедри у відповідності до діючого в університеті порядку.

13. Відповідальність

13.1. Відповідальність кафедри реалізується через відповідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідальність кожного співробітника є індивідуальною і визначається посадовими інструкціями.

13.2. Завідувач кафедри одноосібно несе повну відповідальність за наслідки роботи кафедри за всіма напрямами її діяльності; стан трудової дисципліни співробітників; створення творчої обстановки у колективі кафедри; стан і раціональне використання навчально-матеріальної бази; підбір і розстановку кадрів; використання фонду оплати праці. На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності кафедри, завідувач приймає безпосередню участь.

 

Завідувач кафедри англійської

мови і літератури                                                                         Т.П. Мироненко

 

СХВАЛЕНО                                                      ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання кафедри                           Протокол засідання вченої ради

англійської мови і літератури