Мікрюкова К.О.

Мікрюкова Катерина Олександрівна

ORСID  ID: Мікрюкова Катерина

Google  Scholar: Мікрюкова Катерина

E-mail: katyushamikryukova@gmail.com

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри української мови і літератури

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук

Базова освіта: Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського ОКР «спеціаліст» (2008 р.). Спеціальність: українська мова та література та мова і література (англійська); кваліфікація: вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. ОКР «магістр» (2009 р.). Спеціальність: українська мова та література; кваліфікація: викладач української мови та літератури.

Кандидат філологічних наук (10.02.01 – українська мова), «Лексико-семантичне поле «місто» в художній прозі письменників-постмодерністів», (диплом кандидата наук ДК 037270), 25.03.2016 р., Спеціалізована рада Одеського національного університету імені І. Мечникова,

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A$

Навчальні  дисципліни, які викладає:

 • Історія української та зарубіжної літератури (у т. ч. Фольклор)
 • Етнолінгвістика та лінгвокультурологія
 • Загальне мовознавство
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Компаративне мовознавство
 • Етика ділового  мовлення

Наукові  публікації:

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Мікрюкова К. О. Образ міста в художніх творах Ірени Карпи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск ХVІ. 2012.  С. 78-82.
 • Мікрюкова К. О. Функціонально-граматичний аспект вербалізації лексико-семантичного поля «місто» в художніх творах Любка Дереша.  Збірник наукових праць «Записки з українського мовознавства». Випуск 21. 2014. С.96-103.
 • Мікрюкова К. О. Будова та аналіз лексико-семантичного поля «місто». Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)  2014.  Випуск 129.  С. 157-161.
 • Мікрюкова К. О. Функціонально-граматичний аспект вербалізації лексико-семантичного поля «місто» в художніх творах М. Матіос. Науковий журнал «Modern Science».  2015.  № 4.  C.183-190.
 • Мікрюкова К. О. Семантика та стилістичні функції епітетів лексико-семантичного поля «місто» в художній прозі письменників-постмодерністів. Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. 2015.  №23 .  С. 74-79.
 • Мікрюкова К. О. Функціонально-граматичний аспект вербалізації лексико-семантичного поля «місто» в художніх творах Ю. Андруховича.  Науковий журнал «Science and Education a New Dimension. Philology», III (12), Issue: 60, 2015.  Budapest. C. 71-74. (Індекс Копенрнікус)
 • Мікрюкова К. О. Мовна структура пейзажного образу «місто».  Записки з українського мовознавства : Збірник наукових праць. Гол. ред. Т. Ю. Ковалевська.  2016.   Вип. 23  С.148-155.
 • Мікрюкова К. О. Дієслівні дистрибутивні моделі лексеми «місто» в художній прозі постмодерністів (на матеріалі української мови). Науково-практичний журнал «Одеський лінгвістичний вісник».  2017. Том 2, № 9.  C. 110-114. (Індекс Копенрнікус)
 • Мікрюкова К. О. Прикметникові дистрибутивні моделі лексеми «місто» в художньому дискурсі українських постмодерністів. Збірник наукових праць «Записки з українського мовознавства». 2017.   Випуск 24, Том 1. С.306-312

Монографії

 • Мікрюкова К. О. Асоціативне поле «народ» у національній свідомості мешканців Миколаївщини Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів : колект. моногр.  за заг. ред. Ковалевської Т.Ю.  Одеса : ПолиПринт, 2015.  89-94.
 • Мікрюкова К. О. Стилістичні функції лексико-семантичного поля «Місто» в художньому дискурсі українських письменників-постмодерністів .Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори актуальних досліджень : колект. моногр.  за заг. ред. Коч Н. В. Миколаїв : Вид-во «ЧП Румянцева А. В.» 2017, Вип. 2  С.89-112.
 • Мікрюкова К. О. Дієслівні дистрибутивні моделі лексеми «місто» в художньому дискурсі українських постмодерністів».   Мова дискурсу: лінгвістичний та культурологічний аспекти. за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018.  230 с.
 • Мікрюкова К. О. Прикметникові дистрибутивні моделі лексеми «місто в художньому дискурсі українських постмодерністів.  Мова дискурсу: лінгвістичний та культурологічний аспекти. за заг. ред. проф. Н. В. Коч.  Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018.  230 с.

Посібники

 • Мікрюкова К.О. Орфографічний практикум.  Збірник вправ для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика».  Миколаїв : «ПП Різо-графіка», 2014. 262 с.
 • Мікрюкова К.О. Культура та техніка мовлення фахівця. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.  Миколаїв : «ПП Різо-графіка», 2012.  238 с.
 • Мікрюкова К.О. Етнолінгвістика. Навчально-методичні рекомендації.  Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012.  32 с.
 • Мікрюкова К.О. Вступ до мовознавства.  Навчально-методичні матеріали для  дисциплін циклу фахових компетентностей: (навчально-методичні рекомендації для студентів за освітньою програмою Філологія: Прикладна лінгвістика)». –Миколаїв : Ілліон, 2017.  310 с.
 • Мікрюкова К.О. Лінгвістично експериментальна практика. Методичні матеріали до проведення практик (для студентів спеціальностей: 035. 10 Філологія (Прикладна лінгвістика), 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика), 8.02030303 Філологія (Прикладна лінгвістика), 6.020303 Філологія* (Мова і література (російська)).  Миколаїв :  МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 108 с.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права: