Середа Ірина Валеріївна

Середа Ірина Валеріївна

ORСID  IDhttps://orcid.org/0000-0001-6771-4196

Scopus ID:  –

Researcher   ID: https://publons.com/researcher/3575667/iryna-sereda/

Google  Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=Z0_uUK8AAAAJ

E-mail: sereda_iv71@ukr.net

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Учене  звання: доцент

Науковий  ступінь: кандидат педагогічних наук

Базова освіта: вчитель російської мови та літератури, практичний психолог у системі освіти

Інформація  про  захист  дисертації: 

Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету, 13.00.07 Теорія і методика виховання.  22.12.2005, Херсонський державний університет http://www.disslib.org/orhanizatsiyno-pedahohichni-umovy-aktyvizatsiyi-protsesu-samovykhovannja-studentiv.html

Наявність  сертифікату  В2:

Навчальні  дисципліни, які викладає:

 1. Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи;
 2. Основи психосоматики;
 3. Самовиховання і саморегуляція особистості;
 4. Педагогічна деонтологія, риторика, культура мовлення корекційного педагога;
 5. Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики; Дитяча дошкільна література та виразне читання.

Членство  у  Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових видань тощо:

Член редакційної колегії, відповідальна за випуск Наукового вісника МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки (2007-2015 рр.).

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем:

2010-2012 рр. – участь у якості виконавця в держбюджетній темі «Технологічна культура сучасного викладача як складова його педагогічної майстерності» (№ держреєстрації 0109U002904), керівник теми – д.п.н., професор О. М. Пєхота. Зароблені кошти 90000 грн.

Авторські свідоцтва: 

 1. Свідоцтво АП № 36702 від 26.01.2011 на твір: Монографія «Активізація самовиховання студентів: виховна робота у ВНЗ»
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/36720.png
 2. Свідоцтво АП № 36703 від 26.01.2011 на твір: Методичні рекомендації «Технологія самовиховання особистості»
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/36703.png
 3. Свідоцтво АП № 44366 від 18.06.2012 на твір: Навчально-методичний посібник «Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання» (Середа І.В., Пєхота О.М., Старовойт Л.В.)
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/44366.png
 4. Свідоцтво АП № 54941 від 23.05.2014 на твір: Навчальний посібник «Педагогіка. Курс лекцій»
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/54941.png
 5. Свідоцтво АП № 61392 від 21.08. 2015 на твір: Наукова стаття «Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти»
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/61392.png
 6. Свідоцтво АП № 69792 від 16.01.2017 на твір: Підготовка філологів магістерського рівня в Україні та світі
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/69792.png
 7. Свідоцтво АП № 69793 від 16.01.2017 на твір: Підготовка філологів магістерського рівня в контексті технологічного підходу
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/69793.png
 8. Свідоцтво АП № 76888 від 16.02.2018 на твір: Технологічний підхід у підготовці майбутнього педагога корекційної освіти..
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-724×1024.png
 9. Свідоцтво АП № 76889 від 16.02.2018 на твір: Розділ 2.1 колективної монографії «Сучасний стан формування технологічної культури майбутнього викладача з позицій технологічного підходу»
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-3-724×1024.png
 10. Свідоцтво АП № 84973 від 29.01.2019 на твір: Навчально-методичний посібник «Технології корекційно-виховного процесу» (Середа І.В., Савінова Н.В., Борулько Д.М.)
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/11-1-724×1024.png
 11. Свідоцтво АП № 84974 від 29.01.2019 на твір: Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в контексті технологічного підходу
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/111-724×1024.png
 12. Свідоцтво АП № 95431, від 17.01.2020 на твір: Особливості застосування педагогічних технологій у корекційно-виховному процесі
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/11111-724×1024.png
 13. Свідоцтво АП № 95432, від 17.01.2020 на твір: Використання технології арт-терапії у корекційно-виховній роботі (Середа І.В., Збишко Є.А.)
  http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/1111-724×1024.png
 14. Свідоцтво АП № 102177, від 29.01.2021 на твір: Використання технологій корекційно-виховної роботи у практичній діяльності спеціальних педагогів.
 15. Свідоцтво АП № 102178, від 29.01.2021 на твір:Організація навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Підвищення  кваліфікації:

У ЗВО України: Стажування у Миколаївському національному університеті імені Петра Могили з теми: «Технології психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з корекційної освіти в умовах ВНЗ», обсяг 90 год. Сертифікат МК №000062 від 16.02.2017.

Міжнародне: Стажування у вищій школі управління та адміністрації в м. Ополе (Польща), міжнародне наукове стажування (3 місяці, за очно-дистанційною формою) з теми: «Технології корекційно-виховного процесу» в рамках проекту «Освітній візит до Європи», обсяг 180 год. Сертифікат № 6908 від 17.07.2019.

Наукові  публікації:

Web of Science:

 1. Середа І.В., Савінова Н.В., Стельмах Н.В., Білюк О.Г. Визначення рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 74 № 6, Випуск 6, 2019. С.56-70.  DOI: 10.33407/itlt.v74i6.2984 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2984
 2. Sereda I. Orientation of the educational process of the humanities faculties of the university on activation self-education of students // Pedagogy, Volume 92, Number 8, 2020. 1159-1180. (Болгарія, «Аз-буки»), англ. мовоюhttps://www.ceeol.com/search/article-detail?id=907355
 3. Iryna Sereda, Svitlana Karskanova Influence of Psychological and Pedagogical Features of Students on their Activity in Self-Education// Pedagogy, Volume 93, Number 8, 2021. 1065-1087. (Болгарія, «Аз-буки»), англ. мовою  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=992860  

У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР:

 1. Stelmakh N., Sereda I., Biliuk E.International scientific professional periodical journal «The Unity of Science». Apriel, 2018. P.35-38, англ. мовою.Австрія. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35221278
 2. Savinova N., Sereda I., Beregova M. Innovation and content characteristics of the training of future specialists of special education // International scientific professional periodical journal “European Humanities Studies: State and Society”. Issue 4(I), 2018, англ. мовою. Польща.
  https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/3358/1/Savinova%20N.%20Doslidzhennia%20efektyvnosti%20pidhotovky%20maibutnikh%20uchyteliv-lohopediv%20do%20roboty%20v%20umovakh%20rozvyvalnoho%20aktyvno-ihrovoho%20seredovyshcha%20%20N.Savinova%2C%20M.Berehova%20%20Naukovi%20zapysky%20Berdianskoho%20derzhavnoho%20peda.pdf
 3. Середа І.В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами // The 8th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (April 22-24, 2020). CPN Publishing Group, Osaka, Japan. С.849-855. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/PERSPECTIVES-OF-WORLD-SCIENCE-AND-EDUCATION_22-24.04.2020.pdf
 4. Sereda I.V. Development of special education in Ukraine and the world // Scientific Journal Virtus. Issue № 50, January, 2021. P. 125-129. Канада.

Фахові  видання  України  категорій А та Б:

 1. Середа І.В. Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в контексті технологічного підходу. Педагогічний процес: теорія і практика (серія: Педагогіка). №1-2 (60–61), 2018. С.146-152. https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.146152http://pptp.kubg.edu.ua/en/numbers/53-arkhiv-nomeriv-2018-roku/157-1-2-2018-roku?showall=&start=20
 2. Середа І.В. Використання технологій корекційно-виховної роботи у практичній діяльності спеціальних педагогів // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельменевтика», 2020. Вип. 27. Том 4. С.212-217. https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/27.204007http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_4/36.pdf
 3. Середа І. В. Корекційно-виховна робота спеціального педагога з дітьми з особливими освітніми потребами // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Запоріжжя, 2021, № 74, Т. 1. С. 144-148. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.74-1.27http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/74/part_1/29.pdf

Монографії:

 1. Середа І.В. Активізація самовиховання студентів: виховна робота у ВНЗ: монографія. Миколаїв: Вид-во «Іліон, 2008. 276 с.
 2. Середа І.В. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій у Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського (Розділ 5.4. колективної монографії) / Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Київ: Знання України, 2010. 311 с. С. 254 – 268, у співавт. Пєхота О.М. (Андрущенко В.П., Будак В.Д., Господаренко О.В. та ін.).
 3. Середа І.В. Самовиховання як умова духовного розвитку студента класичного університету (Підрозділ 2.3.4. колективної монографії) / Теоретико-методологічні засади діяльності університету як центру духовного розвитку студента. /За заг. ред. В.Д. Будака. Миколаїв: ОІППО, 2010. 204 с. С. 178-186. (Будак В.Д., Дулін П.Г., Іванцова Н.Б. та ін.).
 4. Середа І.В. Кафедра педагогіки середньої та вищої освіти (Розділ VI кол. монографії) / Інститут педагогічної освіти: Миколаїв, Іліон, 2012. 276 с. С. 154-183. (Будак В.Д., Пєхота О.М., Хаєцький О.П. та ін.).
 5. Формування технологічної культури майбутнього викладача: Монографія / О.М.Пєхота, І.В.Середа, Н.О.Прасол та ін.; за наук.ред. О.М.Пєхоти. Миколаїв : Іліон, 2016. 314 с. (Серія «Педагогічна освіта – ХХІ»).
 6. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції: монографія / Н.В.Савінова, Н.В.Стельмах, І.В.Середа та ін. Миколаїв : Іліон, 2017. 270 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%90820802
 7. Корекційно-виховна діяльність педагога у сучасних закладах освіти: Монографія / Н.В.Савінова, І.В.Середа, Н.В.Стельмах. Миколаїв: Іліон, 2019. 190 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/600 
 8. Середа І.В. Корекційно-виховна діяльність спеціального педагога (Розділ 2 колект. монографії) / Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія / Н.В.Савінова, М.І.Берегова, Д.М.Борулько та ін. Миколаїв: Іліон, 2020. 200 с. С.58-90.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/377

Навчально-методичні праці:

 1. Середа І.В. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як засіб самовиховання студентів університету (розділ) / В.О.Сухомлинський – майбутньому педагогу: Наук.-метод. посібник / В.Д. Будак, О.М.Пєхота, Я.І.Журецький та ін.// – Миколаїв: Видво «ІЛІОН», 2004. 260 с.
 2. Середа І.В. Технологія самовиховання особистості: Методичні рекомендації. Миколаїв: Вид-во «Іліон, 2005. 88 с.
 3. Середа І.В. Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка»: Навчально-методичний посібник. Вид-во «Іліон, 2007. 44 с.
 4. Середа І.В., Пєхота О.М. Педагогіка: Програма навчального курсу для студентів педагогічних спеціальностей. Вид-во «Іліон, 2007. 64 с.
 5. Педагогіка. Курс лекцій: навч. посібник / Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. Інститут педагогічної освіти; уклад. І. В. Середа. Миколаїв: Іліон, 2007. 196 c. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21C
 6. Пєхота О.М., Старовойт Л.В., Середа І.В. Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання. Миколаїв: Іліон, видання друге, перероб. і доповн., 2012. 244 с. (Серія «Педагогічна освіта – ХХІ»). Гриф МОН України (лист №1/11-5240 від 17.04.12р.) http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S
 7. Савінова Н.В., Середа І.В., Борулько Д.М. Технології корекційно-виховного процесу: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2018. 172 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S2
 8. Середа І.В. Педагогічна деонтологія, риторика та культура мовлення. Миколаїв: Іліон, 2020. 184 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/752
 9. Середа І.В., Кисличенко В.А. Спеціальна пед Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики. Частина І. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2020. 164 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/760
 10. Середа І.В., Кисличенко В.А. Спеціальна пед Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики. Частина ІІ. Миколаїв, 2021. 198 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/861

Наукове  керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  наук: 

Керівництво  студентами-переможцями   наукових  конкурсів  та  змагань,  прирівнених  до  них:

У 2009 році студентка Войцещук Христина посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з педагогіки (м. Переяслав-Хмельницький), у 2014 році Точиліна Валентина – ІІ місце (м. Глухів);

У 2013 р. студентка Ямчукова Валерія посіла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки (м. Ялта);

У 2015 студентка Савчук Анастасія, а в 2016 році Кас’яненко Елла були відзначені у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки грамотами в номінації «Краща самопрезентація вчителя майбутнього» (м. Глухів).

Додаткова   інформація:

Коло наукових інтересів: спеціальна освіта, педагогічні технології, корекційно-виховний процес, самовиховання і саморозвиток студентів.

У переліку наукових праць понад 90 публікацій, серед яких 1 одноосібна монографія та 7 колективних, 10 навчально-методичних посібників, у т. ч. з грифом МОН України; публікації у зарубіжних та вітчизняних виданнях, які входять до науковометричних баз Web of Science,  Index Copernicus, 15 авторських свідоцтв.

Працює над науковою темою «Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі» у складі кафедральної теми: «Компетентнісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти» 2020-2021 рр. (Держ. реєстр. № 0120U002172, керівник – д.п.н., професор Савінова Н. В.).

Має досвід опонування кандидатських дисертацій (2007-2013 рр., Херсон, Запоріжжя, Луганськ), досвід організації і проведення наукових конференцій для викладачів і студентів, проведення студентських творчих конкурсів професійного спрямування.

Керує студентською проблемною групою професійного виховання і самовиховання.

Почесні нагороди: