Рускуліс Л.В.

 

   

Рускуліс Лілія Володимирівна

Google Scholar: Рускуліс Лілія Володимирівна

E-mail: ruskulis_lilya@ukr.net

Посада: завідувач кафедри української мови і літератури МНУ імені В. О. Сухомлинського.

Учене звання: доцент кафедри лінгводидактики та стилістики (атестат 02ДЦ № 012904 від 15.06.2006 р.), професор кафедри української мови і літератури

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Теорія та методика навчання (українська мова).

Базова освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г. Бєлінського, 1995 р., спеціальність –  українська мова і література та англійська мова, Кваліфікація: вчитель української мови і літератури та англійської мови (диплом ЛН № 000580 від 19.06.1995 р.).

Навчальні дисципліни, які викладає: Методика навчання української мови і літератури, Діагностика писемного мовлення, Психолінгвістика, Лінгвофілософія, Методика навчання фахових дисциплін (мова), Дистанційне навчання в системі вищої філологічної освіти.

Підвищення кваліфікації:

Вища Школа Лінгвістична (Universаity College of Social Science), м. Ченстохов (Республіка Польща), Сертифікат: КРК20102/05

Тема «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice», 01.02.2020 р.

 

 

Наукові публікації:

 1. Рускуліс Л. В. Урахування проблемності навчання у процесі підготовки майбутнього вчителя української. Konferentsіya «Suchasnі problemi science and education – 2014». Будапешт, 2014. С. 115‑119.
 2. Шляхи впровадження комплексів вправ у теоретико-методичну підготовку майбутнього вчителя української мови. International scientificpractical congress of pedagogues and psychologists «The generation of scientific ideas».Geneva (Switzerland), 2014. VolumeI. C.96‑10
 3. RuskulisL. Traditional studying method sinthesystem of the oretical and methodological preparation of the future Ukrainian language teachers. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacyja, doświadczenie.Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatykii Umiejętności, 2016. Nr 4 (8). С. 48‑52.
 4. Рускуліс Л. Шляхи та умови використання диспуту та дискусії в процесі підготовки вчителя-словесника. Zbiór raportów naukowych «Pedagogika. Współczesna nauka. Nowy wygląd». Wrocław. Warszawa : Wydawca: Sp.zo.o. «Diamond tradion tour», 2015. Р. 37–42.
 5. Рускуліс Л. Професійно-педагогічне спілкування – основа професійної діяльності майбутнього вчителя української мови. European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), Р. 144‑147.
 6. Рускуліс Л., Гурдуз А., Родіонова І. Упровадження веб-квестів у процесі підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (на матеріалах сучасної української літератури). Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect: Collective monograph. 1st ed. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2020. P.295–315. ISBN: 978-9934-588-38-9 .
 7. Рускуліс Л. В.Формування стилістичної компетентності учнів: лінгводидатичний аспект. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, Number 2. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. С. 162–169 DOI https://doi.org/10.30525/2592-8813-2022-2-27
 8. Рускуліс Л. В., Родіонова І. Г. Функціональні особливості топонімікону в романі Павла Загребельного «Диво» «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 6(50), 2022.
 9. Рускуліс Л. В., Родіонова І. Г. Засоби реалізації концептів «чоловік/жінка» в романі Павла Загребельного «Роксолана». «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 7(51).  С. 19-28.
 10. Рускуліс Л. В., Родіонова І. Г. Системні зв’язки у сфері фраземіки на основі вивчення біблеїзмів. «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 2(54), 2023.

Фахові видання  України  категорій А та Б:

 1. Рускуліс Л.В. Місце рольової гри у вивченні ділового мовлення учнів 5-9 класів. «Південний архів». Філологічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 1998. С. 135-139. (Фахове видання).
 2. Рускуліс Л.В. Історія розвитку офіційно-ділового стилю як засобу формування національної свідомості школярів. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 1998. С. 150-152. (Фахове видання).
 3. Рускуліс Л.В. Роль невербальної комунікації в процесі опрацювання ділового мовлення студентами-філологами. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2002. С. 241-243. (Фахове видання).
 4. Рускуліс Л.В. Усне ділове мовлення студентів-філологів як лінгвістична проблема. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка: Педагогічні науки. Луганськ, 2003. № 12. С. 179-183. (Фахове видання).
 5. Рускуліс Л.В. Формування комунікативних умінь умінь студентів-філологів на заняттях із ділової української мови. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2005. Вип. ХХХІХ. С. 322-325. (Фахове видання).
 6. Рускуліс Л.В. Роль міжпредметних зв’язків у навчанні ділового мовлення на філологічних факультетах ВЗО. Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки. Миколаїв, 2007. Вип. 19. – С. 305-311. (Фахове видання)
 7. Рускуліс Л. Технологія навчання української мови (з використанням схем). Українська мова і література в школі. 2008. № 2. С.15‑20.
 8. Рускуліс Л. Методика навчання лінгвістичного аналізу художнього тексту у ВНЗ та загальноосвітній школі: порівняльний аспект. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. Вип. 52. С. 356–362. (Фахове видання).
 9. Рускуліс Л. Роль функціонально-стилістичного аспекту навчання мови в лінгводидактичній підготовці майбутнього вчителя-словесника. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). 2010. № 22 (209). листопад. Ч. 1. С. 66–71. (Фахове видання).
 10. Рускуліс Л. Лекція у системі лінгводидактичної підготовки вчителя української мови. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. Вип. 58. Ч. 2. С. 192–198. (Фахове видання).
 11. Рускуліс Л. Теоретичні засади організації практичних форм роботи у вишах в системі лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів української мови. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). 2011.№ 15 (226) серпень. Ч. І. С. 130–138. (Фахове видання).
 12. Рускуліс Л. Інтерактивні технології – один зі шляхів удосконалення комунікативної компетенції майбутніх учителів української мови. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон: ХДУ, 2012. Випуск 61. С. 307–312. (Фахове видання).
 13. Рускуліс Л. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості майбутнього вчителя української мови. Проблеми сучасної педагогічної освіти: Сер.: Педагогіка і психологія: зб. статей. Ялта: РВВ КГУ, 2012. Вип. 36. Ч. 1 С. 10–17. (Фахове видання).
 14. Рускуліс Л. Формування національно-мовної особистості майбутнього вчителя української мови (з урахуванням міжпредметних зв’язків). Українознавчий альманах. Київ, Мелітополь, 2012. Випуск 9. С. 328–331. (Фахове видання).
 15. Рускуліс Л. Ознайомлення із національно-культурною специфікою мовленнєвого етикету українців у процесі вивчення фахових дисциплін майбутніми вчителями української мови (практичний аспект). Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2012. Вип. 13. С. 336‑341. (Фахове видання).
 16. Рускуліс Л. Застосування інтерактивних технологій у теоретико-методичній підготовці майбутнього вчителя української мови. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ, 2015. Вип. 4 (51). С. 154–160. (Фахове видання).Рускуліс Л. Формування риторичних умінь майбутніх учителів української мови на заняттях із фахових дисциплін.Науковий вісник Миколаївського державного університету імені
  В. О. Сухомлинського
  : збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. Випуск 1.39. (Серія «Педагогічні науки»). С. 266‑270. (Фахове видання).
 17. Рускуліс Л. Формування національно-мовної особистості майбутнього вчителя української мови (з урахуванням міжпредметних зв’язків. Українознавчий альманах. Київ, Мелітополь, 2012. Випуск 9. С. 328‑331. (Фахове видання).
 18. Рускуліс Л. Роль текстоцентричного підходу у процесі підготовки вчителя української мови. Педагогічні науки: зб. наук. пр. 2013. Вип. 63. С. 317‑323. (Фахове видання).
 19. Рускуліс Л. Лінгвофілософські погляди Вільгельма фон Гумбольдта у системі теоретико-методичної підготовки вчителя української мови. Науковий часопис НПУ імені Н. П. Драгоманова: збірник наукових праць / ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Випуск 20 (30). Актуалітети філологічної освіти та науки. С. 184–188. (Фахове видання).
 20. Рускуліс Л. Шляхи організації самостійної роботи в системі підготовки учителів української мови. Електронне наукове видання «Науковий вісник Донбасу». Педагогічні науки.URL:http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN22/13rlvuum.pdf (Фахове видання).
 21. Рускуліс Л. Професійна компетентність майбутнього вчителя української мови як лівнгводидактична проблема. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ, 2013. (Серія «Педагогічні науки»). Випуск 1.42 (95). С. 222‑226.(Фахове видання).
 22. Рускуліс Л. Використання інформаційних технологій у системі підготовки майбутнього вчителя української. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. № 3 (37). С. 184‑193. (Фахове видання).
 23. Рускуліс Л. Електронний підручник як ефективна інформаційна технологія у процесі підготовки майбутнього вчителя української мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. Київ‑Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014.Вип. 38. С. 431–434. (Фахове видання).
 24. Рускуліс Л. Урахування специфічних принципів навчання в теоретико-методичній підготовці майбутнього вчителя української мови. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». Дрогобич. 2014.№ 9 (116) вересень. С. 64–68. (Фахове видання).
 25. Рускуліс Л. Професійне самовизначення майбутнього вчителя української мови: завдання, проблеми, труднощі. Науковий часопис НПУ імені Н. П. Драгоманова: збірник наукових праць / ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Випуск 24 (34). С. 22–26. (Фахове видання).
 26. Рускуліс Л. Урахування психологічних особливостей студентського віку в процесі підготовки майбутнього вчителя української мови. Електронне наукове видання «Науковий вісник Донбасу». Педагогічні науки.URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2015/N3(31)/index.html). (Фахове видання).
 27. Рускуліс Л. Особливості організації дослідницької діяльності майбутніх учителів української мови. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. Випуск 2 (53), травень, С. 154–159. (Фахове видання).
 28. Рускуліс Л. В. Лекція за способом викладу навчального матеріалу в системі підготовки майбутнього вчителя української мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені т. Г. Шевченка.Серія: Педагогічні науки. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Десна Поліграф», 2016. Вип. 140. С. 263‑268. (Фахове видання).
 29. Рускуліс Л. В. Формування фахових компетентностей майбутніх учителів української мови. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. № 4. С. 136‑141. (Фахове видання).
 30. Рускуліс Л. В. Базові складові теоретико-методичної підготовки майбутнього вчителя української мови. Збірник наукових праць Уманьского державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. В. 2. С. 307‑315. (Фахове видання).
 31. Рускуліс Л. В. Особливості реалізації системи вправ у процесі підготовки майбутнього вчителя української мови (на прикладі дисциплін циклу фахових компетентностей). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. № 6 (303) жовтень 2016. Частина ІІ. С. 281‑289. URL: [https://e.mail.ru/attachment/14794548440000000667/0;2]. (Фахове видання).
 32. Рускуліс Л. В. Психологічні особливості мислення майбутнього вчителя української мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Ззб. наук. праць. / редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. Випуск 52. С. 221‑225. (Фахове видання).
 33. Рускуліс Л. В. Технологія формування дистанційних навчальних модулів під час засвоєння дисципліни «Методика навчання української мови» майбутніми вчителями української мови. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. Випуск 1 (56)., лютий, 2017. – С. 234–240. (Фахове видання).
 34. Рускуліс Л. В. Семінар у методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр.. Бердянськ, БДПУ, 2017. Вип. 3. С. 214‑220. (Фахове видання).
 35. Рускуліс Л. В. Методологічна сутність категорії «лінгвістична компетентність» у сучасному освітньому просторі. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. Випуск 1 (60),лютий. С. 228–232. (Фахове видання).
 36. Рускуліс Л. Види самостійної підготовки майбутнього вчителя української мови в методичній системі. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2017. Випуск LХХVІІІ. Том 1. С. 83‑88. (Фахове видання).
 37. Рускуліс Л. Принципи навчання в методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. № 7 (71). С. 125‑134.(Фахове видання).
 38. Рускуліс Л. В. Інтелектуальні здібності майбутнього вчителя української мови як результат успішної навчально-професійної діяльності. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2017. Випуск 2 (6). С. 189‑193. (Фахове видання).
 39. Рускуліс Л. В. Рівень сформованості лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови: констатувальний експеримент.Вісник Луганського університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2017. № 3 (137) квітень. С. 249‑256. (Фахове видання)..
 40. Рускуліс Л. В. Філософські й лінгвофілософські основи формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови.Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 24  (1-2018). Ч. 2. С. 359‑365.(Фахове видання).
 41. Формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови: дослідно-експериментальна робота. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. праць. 2018. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. Вип. 1 (60), лютий.С. 228–232. (Фахове видання).
 42. Рускуліс Л. В. Методи навчання в системі формування лінгвістичної компетентності студентів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 6. 172 с., С. 138-141(Фахове видання).
 43. Рускуліс Л. В. Роль системно-інтеграційного підходу в процесі формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини. Вип. 1(21), ч. 1, 2020. С. 120-124(Фахове видання категорії Б)
 44. Рускуліс Л. Лінгводидактичні засади формування фонетичної субкомпетентностішколярів. Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах»: зб.наук. пр../ редкол. А. В. Сущенко та ін.) Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип 70. Т. 3. С. 227-231(Фахове видання категорії Б)
 45. Рускуліс Л. Теоретичні засади формування фонетичної субкомпетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із лінгвістичних дисциплін. Збірник “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки” С. 331-338. (Фахове видання категорії Б)
 46. Рускуліс Л. The symbol of «heart» in the linguophilosophical concept of H. Skovoroda. Вісник МДУ. Серія: Філологія. 2020. (Фахове видання).
 47. Рускуліс Л. В. Орфографічна субкомпетентність як складник правописної компетентності учнів. Педагогічний альманах: зб. наук. праць /редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2022. Вип. 51. С. 49–55  DOI https://doi.org/10.37915/pa.vi51.349 (Фахове видання категорії Б).
 48. Рускуліс Л., Друженко Р. Формування культури усного мовлення студентів спеціальності «Ведучий телевізійних програм»: стан і перспективи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 60. Том 3. С. 275-281. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-3-44 (Фахове видання).   

Монографії

 1. Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори актуальних досліджень : колективна монографія / за заг. ред. Коч Н. В. Миколаїв : Вид-во ЧП Румянцева А. В., 2016. 271 с.
 2. Рускуліс Л., Василькова Н. Лінгводидактична готовність до навчання мови як показник формування успішного вчителя української мови. Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету: монографія / за заг. ред. В. Д. Будака. Миколаїв: Іліон, 2017. С. 365‑375.
 3. Рускуліс Л.В. Методична система формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови у процесі вивчення мовознавчих дисциплін: Монографія. Миколаїв: ФОП Швець В. М. 2018, 420 с.
 4. Рускуліс Л., Гурдуз А., Родіонова І. Упровадження веб-квестів у процесі підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (на матеріалах сучасної української літератури). Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect: Collective monograph. 1st ed. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2020. P.295–315. ISBN: 978-9934-588-38-9 .
 5. Рускуліс Л. В. Формування предметних компетентностей учнів на концептуальних засадах Нової української школи (засобами уроків української мови). Миколаїв: СПД Румянцева, 2022. 144 с.
 6. Рускуліс Л. В., Гурдуз А. І., Каленюк С. О., Корнієнко І.А., Родіонова І. Г., Ситченко А. Л., Мхитарян О.Д., Шеремета Н. П., Механцева В.М. Формування предметних компетентностей учнів на концептуальних засадах Нової української школи (засобами уроків української мови і літератури). Миколаїв: СПД Румянцева, 2022. 140 с.

Навчальні й методичні праці:

 1. Спанатій Л. С., Рускуліс Л. В. Ділова українська мова. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Історія», «Етнологія». Миколаїв, 2001. 143 с.
 2. Рускуліс Л.В. Дидактичне забезпечення вчителя-словесника до роботи над формуванням ділового мовлення учнів 5-9 класів. Методичний посібник для студентів та вчителів української мови. Миколаїв, 2003. 52 с.
 3. Рускуліс Л. В. Денисенко Т. М. Практикум з української мови: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики. Миколаїв, 2006. 129 с.
 4. Рускуліс Л. Методика навчання української мови у схемах, таблицях, коментарях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. 112 с.
 5. Рускуліс Л. В. Філософія мови та лінгвістична методологія: навч. посіб. Миколаїв, 2009. 95 с.
 6. Рускуліс Л. В. Українська мова (для абітурієнтів): навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. 132 с.
 7. Рускуліс Л. В. Психолінгвістика: навч.-метод. посібник. Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2012. 88 с.
 8. Рускуліс Л. В.,Зайцева Т. А.Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник. Миколаїв: Іліон, 2014. 306 с.
 9. Рускуліс Л.В., Баденкова В.М., Корнієнко І.А. Корпус типових навчальних програм. Частина І. Миколаїв, 2019. 183 с.
 10. Рускуліс, Л.В.,  Ситченко А. Л.,  Мхитарян О. Д. Корпус типових навчальних програм : методичний посібник. Ч. ІІІ. Дисципліни методичного циклу  Миколаїв, 2019 http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/802
 11. Рускуліс Л.В., Баденкова В.М., Корнієнко І.А. Корпус навчально-методичних матеріалів: мовознавчий та історико-лінгвістичний цикли: навчально-методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2020. 458 сhttp://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/851
 12. Рускуліс Л.В. Бібліографічний гід: методичний каталог із лінгводидактики.  Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2020. – 147 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/803
 13. Рускуліс Л., Ситченко А., Мхитарян О. Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін методичного циклу: навчально-методичний посібник. Миколаїв, 2020. 188 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/850
 14. Рускуліс Л. В., Ситченко А. Л., Баденкова В. М., Корнієнко І. А., Родіонова І. Г., Мхитарян О. Д. Корпус типових навчальних програм: методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2021. 273 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/877 
 15. Рускуліс Л. В. Академічна доброчесність. Миколаїв: СПД Румянцева, 2022. 86 с.
 16. Дружененко Р., Попова О., Рускуліс Л. В. Практикум із лінгвістичного аналізу тексту. Миколаїв: СПД  Румянцева, 2023.170 с.
 17. Рускуліс Л. В., Родіонова І. Г., Каленюк С. О. Наскрізна програма практик. Миколаїв: СПД Румянцева, 2023.124 с.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація:

Протягом трудової діяльності отримала подяки від керівництва МНУ імені В.О. Сухомлинського за плідні наукові та навчально-методичні досягнення, успіхи в підготовці педагогічних кадрів, подяку Міністерства освіти і науки.