Баркасі В.В.

Баркасі Вікторія Володимирівна
Barkasi Viktoriya

 

ORСID ID: Barkasi Viktoriya

Google Scholar:Баркасі Вікторія Володимирівна

Email: vvbarkasi@gmail.com

Посада на кафедрі: доцент кафедри англійської мови і літератури

Учене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти)

Базова освіта: вища за спеціальністю «Англійська мова і література». (Одеський державний університет ім. І. І. Мечнікова, 1985 рік. Спеціальність: «Англійська мова і література». Кваліфікація: філолог, викладач, перекладач)
Аспірантура (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського).

Інформація про захист дисертації: 
Тема дисертації «Формування професійної компетентності в майбутніх вчителів іноземних мов» 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 12 червня 2004 року Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
http://referatu.net.ua/referats/7569/153375

Сертифікат В2: фахова освіта відповідає рівню С1  спеціальность “Англійська мова і література” відповідно до постанови КМУ від 19.08.2015 № 656

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Методика викладання іноземних мов
 • Лінгвокраїнознавство Великобританії і США
 • Теоретична дисципліна з англійської мови (Лексикологія)
 • Теоретична дисципліна з англійської мови (Теоретична грамматика)
 • Методика навчання іноземних мов на різних етапах
 • Аналітичне читання

Досвід виконання грантових програм:
 Участь у міжнародній програмі TEMPUS (Університет Астон (м. Бірмінгем, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.)
 Участь у міжнародному проекті Erasmus + (2017-2018)
 Участь у міжнародному проекті Erasmus + Project 610427-EE- 2019-EPPKA2-CBHE-JP) «Підготовка вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України» (Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd.

Підвищення кваліфікації:

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (кафедра прикладної лінгвістики)
Тема: «Сучасні методи формування професійної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов»
Сертифікат № 021 від 13.03.2017 р

Наукові  публікації:

Фахові видання України категорій А та Б ( вихідні дані та посилання DOI)

 1. 1. Баркасі В.В. Використання змішаної форми навчання при викладанні
  іноземних мов у ВНЗ // Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (17)
  лютий, 2015 р. Частина 6. С.207-210 (включено до науково метричної бази
  Index Copernicus; Google Scholar; WorldCat).
  2. Баркасі В.В., Філіпп`єва Т.І. Психолого-педагогічний підхід до змішаного
  навчання як способу викладання іноземних мов – Current Affairs: Psychology:
  Scientific Papers of the Institute psychology G.S.Kostiuk NAPS Ukraine / by
  scientific ed. S.D.Maksymenko, N.O.Yevdokymova – Mykolaiv: Ilion, 2015. –
  Vol.VII.Environmental Psychology. – Edition 38, pg. 49-55
  3. Баркасі В.В., Філіпп`єва Т.І. Формування методичної компетентності
  майбутніх учителів іноземних мов під час застосування змішаної форми
  навчання // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені
  В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Cерія “Педагогічні науки» /
  Миколаїв, 2015: МНУ імені В.О. Сухомлинського,- С.12-16
  4. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Застосування Європейського досвіду у процесі
  підготовки вчителів іноземних мов – Наукові записки Тернопільського
  національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія:
  Педагогіка – 2016. – №4. С.150 – 156.
  5. Баркасі В.В, Професійні компетенції майбутніх викладачів іноземних мов
  у сучасному суспільстві – Науковий журнал «Молодий вчений» № 4.1 (44.1)
  квітень, 2017 р. С.1-4
  6. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Здійснення військово-патріотичного виховання
  студентів університету засобами іноземних мов – Науковий журнал
  «Молодий вчений» № 4.1 (44.1) квітень, 2017 р.С.56-60.
  7. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів засобами іноземних мов в умовах освітньо-виховного простору університету – Науковий вісник Миколаївського національного університету
  імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (59), грудень 2017. –Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С.32-35
  8. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Громадянське виховання – провідна тенденція освіти при підготовці вчителів у сучасній Великобританії – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 3 (62), вересень 2018. –Т.2. –Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С.9-13.
  9. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Сучасні теоретико-методичні умови
  впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання – Науковий
  журнал «Молодий вчений» № 4.4 (56.4) квітень, 2018 р.С.35-38.
  10. Баркасі В.В, Казакова М.М. Застосування корпусного підходу при
  навчанні іноземних мов у ВЗО – Науковий журнал «Молодий вчений» № 4.4
  (56.4) квітень, 2018 р. С.53-56.
  11. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Інтегроване навчання іноземній мові і
  методиці її викладання в процесі підготовки майбутніх учителів іноземних
  мов – Науковий журнал «Молодий вчений» № 4.3 (68.3) квітень, 2019 р.
  С.7-10.
  12. Баркасі В.В., Філіпп’єва Т.І Проблеми імплементації CLIL в
  університетах України Вісник Житомирського державного університету
  імені Івана Франка. Педагогічні науки. Випуск №ё (100), 2020. С.126-132 DOI

  Монографії

  1. Запровадження сучасних освітніх технологій під час підготовки
  професійно успішних вчителів іноземних мов (Підрозділ 2.2.5. колективної
  монографії) – Проектування і розвиток професійно успішної особистості в
  умовах освітньо-виховного середовища університету: монографія / за заг.
  ред. В.Д.Будака Миколаїв: Іліон, – 2017. − С.354−364.
  2. Формування методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у
  процесі використання змішаної форми навчання – Теоретичні та практичні
  аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців із
  іноземних мов: монографія/ Н.М.Абабілова, В.В.Баркасі, О.М.Волченко та
  ін..; за аг. ред.. Т.П.Мироненко, Л.С.Добровольскої. – Миколаїв: Іліон, 2018.
  –228 с.
  3. Intercultural competence of translators – Міжкультурна професійна
  комунікація:комунікативна мобільність та проблеми перекладу. Монографія
  /за наук. ред. А.К.Солодкої. –Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. –160 с.
  4. Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) у процесі професійно-
  орієнтованої підготовки студентів в Україні /В.В.Баркасі, Л.С.Добровольська,
  Т.П.Мироненко та ін..; за заг. ред. Т.П.Мироненко, Л.С.Добровольської
  –Миколаїв: Іліон, 20202. –150 с.

  Навчально-методичні праці ( вихідні дані, посилання, зокрема у репозитарії університету):

   Баркасі В.В. Країнознавство США – Навчально-метод.Посібник/Укладач: В.В.Баркасі – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016. – 82 с.
   Баркасі В.В., Каленюк С.О., Коваленко О.В. Словник лінгвістичних термінів для студентів філологічних факультетів – Словник/За ред. С.О.Каленюк. –Миколаїв, МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – 123 с.
   Баркасі В.В., Нікіфорчук С.С. Лексикологія англійської мови – Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів – Миколаїв, 2017. – 264 с.
   TEMPUS Project Modules for Master Degree Students – Future Teachers of the English Language – Course-book/ Mykolaiv, 2017. – 435 pg
   Баркасі В.В., Нікіфорчук С.С. Теоретична граматика англійської мови – Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів – Миколаїв, 2018. – 204 с.
   Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Методика викладання іноземних мов – Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – 286 с.
   Баркасі В.В.,Філіпп`єва Т.І. Методичні рекомендації з аналітичного читання (для студентів 4 курсу) – Методичні рекомендації з аналітичного читання для студентів 4 курсу –Миколаїв МНУ іменіВ.О. Сухомлинського, 2020. –84 с.