Карсканова Світлана Вікторівна

Карсканова Світлана Вікторівна

KARSKANOVA  SVITLANA  VIKTORIVNA

ORСID ID: https://orcid.org/0000-0002-0930-2254

Scopus ID : https://www.scopus.com/sourceid/50205

Researcher ID: https://publons.com/researcher/4406888/svitlana-karskanova/

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=40HmzfcAAAAJ&hl=uk

E-mail: sveta.karskanova@gmail.com

Посада: старший викладач кафедри спеціальної освіти

Учене звання: –

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Базова освіта: Херсонський державний педагогічний університет, психологія, психолог, 1999 р. № диплому _ДСК №015563

Інформація про захист дисертації:

«Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання» (19.00.01. «Загальна психологія, історія психології»), захист у вченій раді ДК № 010806, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%

Наявність сертифікату В2: Сертифікат В 2 з англійської мови. Nr KJ-A Nr. 19/07/40 date: 05-07-2019. http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B12.pdf

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Психологія спеціальна, порівняльна;
 2. Організація психологічної служби у спеціальних та інклюзивних закладах;
 3. Спеціальна психологія;
 4. Психопатологія і психотерапія;
 5. Практикум зі спеціальної психології

Членство у Експертній раді МОН та інших дорадчих органах, спеціалізованих учених радах, редакційних колегіях фахових видань:

Досвід виконання грантових програм, наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України, госпдоговірних тем:

Авторські свідоцтва:

1.Свідоцтво №76741 від 08.02.2018  Монографія «Психологічне благополуччя особистості фахівця»

 1. Свідоцтво №77592 від14.03.2018 Наукова стаття «Роль соціальних стереотипів у формуванні патріотично-налаштованої особистості»
 2. Свідоцтво №95545 від 22.01.2020 Наукова стаття «Використання наративу як методу соціально-психологічної діагностики особистості»
 3. Свідоцтво №95545 від 22.01.2020 Наукова стаття “Психологічне благополуччя особистості як втілення ідей В.О.Сухомлинського про щасливого педагога»
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106012 від 8.06.2021. Наукова стаття «Розвиток соціального інтелекту майбутнього дефектолога”

http://psp.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1.%D0%92..pdf

Підвищення кваліфікації:

 1. Міжнародне стажування у Вищій Школі Лінгвістичній в м. Ченстохові (Республіка Польща) в рамках Європейського освітнього проекту «The innovate Methods and Technologies of Teachіng: The Newestinthe European Educational Practice», загальний обсяг 180 годин. Сертифікат КРК19/07/22 від 05.07.2019 р.

Сертифікати неформальної освіти:

 1. Сертифікат: «Робота з дітьми з гіперактивними розладами дефіциту уваги» (кількість учбових годин 2) 12.04.2020.
 2. Громадська організація «Діалог» (м. Львів), Неформальна освіта дорослих м. Миколаїв, Українська асоціація дорослих. Сертифікат: «Прикладний поведінковий аналіз» (кількість учбових годин 7) 04-05.04.2020.
 3. Громадська організація «Діалог» (м. Львів), Неформальна освіта дорослих м. Миколаїв, Українська асоціація дорослих. Сертифікат: «8 крокова модель роботи із сім,ями що виховують дітей із ГРДУ» 30.04.2020.

Наукові публікації:

Scopus:

Natalia Savinova, Nina Stelmah,Mariya Berehova,Svetlana Karskanova, Victoria Kislichenko Diagnosis of Adolescent Aggression as a Psychological and Pedagogical Problem. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) ISSN: 0033-3077 Volume: 58(3): Pages: 1313-1322 http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3863

Web of Science:

 1. Iryna Sereda, Svitlana Karskanova Influence of Psychological and Pedagogical Features of Students on their Activity in Self-Education// Pedagogy, Volume 93, Number 8, 2021. 1065-1087. (Болгарія, «Аз-буки»), англ. мовою  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=992860  

У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР:

1.Karskanova S. Breslavskaya A. Hymanization in the formation of individual style ofpedagogical active. Internationa Scintific Conference. «European Applied Scinces: modern approaches in ccientific reserches . Volume 2 » Papers of the 1st International Scientific Conference (Volume1)/ February 18-19/2013. Stuttgart? Germany. – 18-19

2.Карсканова С.В. Розгляд соціального інтелекту в історичномуаспекті /International scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas», the 17-18th of February, 2015 // Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2015 – p. 202

3.Карсканова С.В. Воспитание патриотизма и уважения к государству у студенческой молодёжи как психологическая проблема /Сборник научных докладов //  Актуальные вопросы в современной науке, 28.09.2016-30.09.2016. – Часть 2. – Варшава. – 2016 – 109 с.

4.Карсканова С.В. Екстремальні ситуації: як допомогти собі та іншим. Scientific Journal Virtus 40 (40), 53-56, 2020  file:///C:/Users/user/Downloads/Journal40%20(1).pdf

 1. Karskanova S.V.,Zhdanova A.І.  USE OF TECHNICAL TEACHING AIDS IN AN INCLUSIVE ENVIRONMENT. Scientific Journal Virtus 58 (58), 40-42, 2021    http://conference-ukraine.com.ua/ua/virtus/archivej/

Фахові видання України:

 1. Карсканова СВ Опитувальник «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріфф: процес та результати адаптації/– Практична психологія та соціальна робота, 2011, С.1-10
 2. Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як втілення ідей В.О.Сухомлинського про щасливого педагога / Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Миколаїв, МНУ, 2018
 3. Карсканова С.В. Використання наративу як методу соціально-психологічної діагностики особистості /
 4. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 1. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. ‑ С. 30 – 35 (Серія: Психологічні науки). https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/4/4
 5. Карсканова С.В. Психологічне благополуччя майбутнього логопеда як основа фахової підготовки/ Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО Сухомлинського. Сер.: Педагогічні науки. Миколаїв, МНУ, 2019
 6. Карсканова С.В., Білюк О.Г. Розвиток соціального інтелекту майбутнього дефектолога /Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки, №1 (20), Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2020, С. 5-10 http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-20-3.pdf  

Монографії

 1. Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості фахівця, Миколаїв: Іліон. – 2015. – 156 с
 2. Гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в освітньому просторі ВНЗ : моногр. / С. І. Якименко, І. В. Казанжи та ін. ; за заг. ред. С. І. Якименко. – Миколаїв: СПД Румянцева, 2017. – 119 с.  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/582

Навчально-методичні праці:

 1. Практична психологія. В 2-х частинах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 1 / С. Карсканова. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 140  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/351
 2. Практична психологія. В 2-х частинах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 2 / С. Карсканова. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 148   http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/352
 3. Психотерапія в роботі практичного психолога: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. Карсканова. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 156 с.-    http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/420
 4. Психодіагностика. Частина 1 : навчальний посібник. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 151  с.   http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7725.
 5. Психодіагностика (частина 2): навчальний посібник  – Миколаїв.- Іліон, 2021. – 177 с.   http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/884
 6. Спеціальна практична психологія (робота з батьками дітей в інклюзивному класі)  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1024
 7. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності  016 «Спеціальна освіта» / Н. В. Савінова, С. В. Карсканова. – Миколаїв: Видавець Румянцева Г. В., 2022. – 173 с.

Наукове керівництво здобувачами ступеня кандидата наук:

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та змагань, прирівнених до них:

Додаткова інформація: працює над науковою темою «Співпраця з батьками дітей-логопатів фахівців спеціальної та інклюзивної освіти» у складі кафедральної теми: «Компетентнісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти» 2020-2021 рр. (Держ. реєстр. № 0120U002172, керівник – д.п.н., професор Савінова Н. В.).

Коло наукових інтересів: психологічне благополуччя особистості фахівця освіти, психологічне супроводження інклюзивної освіти, психосексуальна культура дітей та підлітків, розвиток соціального інтелекту, патріотичне виховання студенської молоді.

Дійсний член Громадського об’єднання «Всеукраїнська психодіагностична асоціація», Сертифікат повного дійсного члену за №ВПА – 042

Має кваліфікацію “Практичний психолог вищої категорії”, звання “Психолог-методист”

Почесні нагороди: Нагороджена почесним диплом ‑ Сьомого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (м.Київ, 20-22 жовтня 2015): за проект «Підтримка психологічного благополуччя особистості педагога» Номінація: «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога».