Баркарь У.Я.

Баркарь Уляна Ярославівна

доктор філософії в галузі гуманітарних наук

старший викладач кафедри германської філології та перекладу

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

 

 1. ORСID ID ( активне посилання): https://orcid.org/0000-0002-3203-1712
 2. Google Scholar ( активне посилання): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JZUs0csAAAAJ&view_op=list_works
 3. E-mail: palivoda@gmail.com
 4. Посада: старший викладач
 5. Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
 6. Базова освіта: Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського, 2005 р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька, англійська)»
 7. Інформація про захист  дисертації:  назва, шифр, дата і місце захисту, посилання на  автореферат:

«Поняття чисел ʻодинʼ/ʻдваʼ та їх реалізація в німецькій і українській мовах (семантико-етимологічне дослідження)»: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»; Міжнародний гуманітарний університет. Одеса, 2014. 20 с. (http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3EA%3D%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%24%3C%2E%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20 )

 1. Наявність сертифікату В2 (вихідні дані): Großes Deutsches Sprachdiplom C2, №28223, GoetheInstitut, München, 21.08.2007.
 2. Навчальні дисципліни, які викладає: Практичний курс німецької мови, Практичний курс другої мови, Комунікативні стратегії, Література країни, мова якої вивчається, Теоретична фонетика, Порівняльна граматика другої іноземної та української мов, Практика письмового та усного перекладу, Загальне мовознавство, Латинська мова
 3. Підвищення кваліфікації: рік, тема, місце, вихідні  дані  сертифіката/посвідчення:

2019 р., стажування у Чорноморському національному університеті імені П.Могили, сертифікат МК№000108

2011 р., підвищення кваліфікації для іноземних викладачів німецької мови на тему: «Методика і дидактика: навчальні проєкти на заняттях з дорослими», Гете-інститут, м. Мангейм (Німеччина)

 1. Наукові публікації ( у  хронологічному  порядку):
 • У періодичних виданнях  країн  ОЄСР ( вихідні  дані та посилання DOI):

Баркарь У. Я. Происхождение числа ‘2’ и его реализация в немецком и украинском языках / У. Я. Баркарь // GISAP : Philological sciences / Chief Editor : J. D., Prof. Acad. Pavlov D. D. – London : IASHE, 2013. – № 2. – P. 6–9.

 

Barkar U. Ya. Thе Expression of the Concepts ʻwholeʼ / ʻpartʼ through the Relationship between the Terms ʻtwoʼ / ʻoneʼ in German and Ukrainian Languages / U. Ya. Barkar // Zbiór raportów naukowych. „Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro„ (30.05.15 – 31.05.15). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Str. 78–79.

 

Barkar U., Chernega S. Polysemy of the numeral “one” in German, English and Ukrainian phraseological units // The European Journal of Literature and Linguistics, Premier Publishing s.r.o. Vienna. №3, 2020. Pp. 3–7. (DOI https://doi.org/10.29013/EJLL-20-3-3-7 )

 

 • Фахові видання  України  категорій А та Б ( вихідні  дані та посилання DOI)

Палівода У. Я. (Баркарь У. Я.) Число ‘один’ і його словотвірний формант (на матеріалі німецької та української мов) // У. Я. Палівода // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / В. Д. Каліущенко (голов. ред.). – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Вип. 21. – С. 155–165.

 Палівода У. Я. (Баркарь У. Я.) Прояви двоїстості у культурі та мисленні народу (український та німецький феномени) / У. Я. Палівода // Записки з романо-германської філології / [ред. І. М. Колегаєва]. – Одеса : Фенікс, 2011. – Вип. 26. – С. 169–180.

 Палівода У. Я. (Баркарь У. Я.) Давні значення і реалізації лексеми ‛один’ у текстах давньоукраїнського періоду (ХІІ – ХІІІ ст.) / У. Я. Палівода // Наукові записки / Ред. кол. О. Семенюк (відп. ред.), Г. Клочек, Б. Кучинський та ін. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 476–480.

 Paliwoda U. (Barkar U.) Alte wortbildende Morpheme mit quantitativer Bedeutung ‘eins’ / ‘zwei’ in slawischen und germanischen Sprachen im Vergleich / U. Paliwoda // Germanistik in der Ukraine / Redaktion T. R. Kyjak, O. I. Steriopolo, E. S. Bondarenko u. a. – Kyjiw : Verlagszentrum der KNLU, 2011. – № 6. – S. 168–176.

 Палівода У. Я. (Баркарь У. Я.) Реалізація індоєвропейського кореня *du̯ō(u) / *du̯ei у середньоверхньонімецькій мові : лексико-семантичний аналіз / У. Я. Палівода // Наукові записки. – Випуск 105 (1). Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 206–210.

 Палівода У. Я. (Баркарь У. Я.) Вираження поняття ‘частина’ у морфемах слів середньоверхньонімецької мови / У. Я. Палівода // Наукові праці Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Камʼянець-Подільський : «Аксіома», 2012. – Вип. 29. – С. 114–117.

 Баркарь У. Я. Этимология слов-обозначений числа ‘1’ в немецком и украинском языках / У. Я. Баркарь // Филологические науки. Вопросы теории и практики : в 2-х ч. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 11 (29). – Ч. ІІ. – С. 35–38.

 Баркарь У. Я. Мова й культура у взаємодії: підходи до вирішення проблеми / У. Я. Баркарь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : зб. наук. праць / Голов. ред. І. В. Ступак. – Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2014. – Вип. 10. – С. 182–184.

 Баркарь У. Я. Поняття одиничності у мовному мисленні / У. Я. Баркарь // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 18–21.

 Баркарь У. Я., Корнєва Н. А. Семантичні варіації реалізацій числа ‘два’ в середньоверхньонімецьких текстах / У. Я. Баркарь, Н. А. Корнєва // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 39. – С. 17–22.

 Баркарь У.Я., Лисевич І.Б. Зміст і структура концептів РАДІСТЬ / FREUDE та ГОРЕ / KUMMER у німецьких та українських народних казках / Науковий вісник МГУ. Серія: Філологія. – 2019. – Вип. 43, Т. 1. – С. 135–138.