Каленюк С. О.

Каленюк Світлана Олександрівна

ORСID  ID: Svitlana Kalenuk

Google  Scholar: Каленюк Світлана

E-mail: kalenukso@gmail.com

Посада на кафедрі: доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук

Базова освіта: 2000 Диплом про вищу освіту –Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет

2007 присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук. Спеціалізована вчена рада Інституту української мови НАН України

Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура та стилістичні функції.  УДК 811.161.2’373’38 29.05.2007 р. в Інституті української мови НАН України

2008   присуджено науковий ступінь доктора філософії Атестаційна колегія  Міністерства освіти і науки України

2010 присуджено вчене звання доцента кафедри загального та прикладного мовознавства.

Навчальні  дисципліни, які викладає:

  • Компаративна лінгвістика та лінгвофілософія
  • Сучасна українська літературна мова
  • Українська мова (за професійним спрямуванням)
  • Дискурсологія
  • Гендерна лінгвістика
  • Філософія мови

Підвищення  кваліфікації:

Вища Школа Лінгвістична в м. Ченстохові (Республіка Польща) (Сертифікат 20/10/31 від 21.12.2020

Наукові  публікації:

 

Статті у наукових фахових виданнях:

·       Порівняння як елемент ідіостилю У.Самчука. Система і структура східнослов’янських мов: До 70-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора М. М. Пилинського: Зб. наукових праць. Редкол.: В. І. Гончаров (відп. ред.) та ін. К. : Тов. «Знання» України, 2002. 302 с. 

·       Волинізми у творчості У. Самчука. Проблеми граматики і лексикології української мови. К., 2004.

·       Семантико-стилістичні функції епітета чорний у романі «Марія» У. Самчука. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 квітня 2004 р.; У 7-ми т. Редкол.: Андрущенко В. П. (відп. ред.) та ін. К. : Видавницво Європейського університету, 2004. Т.5. 323 с.

·       Стилістичні можливості суфіксів суб’єктивної оцінки у творах Уласа Самчука. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Випуск 11. Том 2. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА,  2005. 368 с.

·       Вживання лексеми Бог у романах «Волинь», «Марія» Уласа Самчука. Ну що б, здавалося, слова… (На пошану доктора філологічних наук, професора Надії Миколаївни Сологуб). К., 2005. 116 с.

·       Сільськогосподарська лексика творів Уласа Самчука. Ономастика і апелятиви, випуск 23. Збірник наукових праць. За редакцією проф. В. О. Горпинича. Дніпропетровськ: ДНУ. 212 с.

·       Специфіка дослідження мови художньої прози. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Випуск 15. Том 1. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. 312 с.

·       Роль образних парадигм у розкритті змістово-концептуальної інформації художнього твору. Наукові записки. Випуск 75 (3). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. Кіровоград: РВВК ДПУ ім. В. Винниченка, 2008. 424 с.

·       Демінутиви та аугментативи у творчості Уласа Самчука. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск VІІІ. Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. С. 196–200.

·       Особливості функціонування діалектної лексики у творах Уласа Самчука. Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; відп. ред. Г. І. Мартинова. Черкаси, 2009. Вип. 9. С. 260–266.

·       Функціонування образних парадигм у романах Уласа Самчука «Волинь», «Марія». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск ІХ. Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. С. 162–166.

·       Побутовизми у творах Уласа Самчука. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 20. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. С. 240–243.

·       Топоніми як вагомий шар ономастичного простору у творах Уласа Самчука. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Вип. 18. Рівне: РДГУ, 2010. С. 193–195.

·       Роль ономастичної лексики у творах Уласа Самчука. Вісник Запорізького національного університету. «Філологічні науки»,  2012.

·       Народнорозмовне джерело мовної творчості Уласа Самчука. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний  аспекти». Херсон, 2012.

·       Мова як складова національної культури. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мовний простір і культура комунікації».  Мелітополь (13-14 вересня 2012 року).

·       Народнорозмовна основа лексики творів Уласа Самчука. Матеріали збірника Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти. Херсон, 2014. С. 115–124.

·       Неологізми як джерело розвитку словникового складу мови ЗМІ Миколаївщини. Матеріали збірника Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти. Херсон, 2015. 227 с.  (С. 124–127).

·       Специфіка функціонування неологізмів у ЗМІ Миколаївщини. Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів: колективна моногр. за заг. ред.  Т. Ю. Ковалевської. Одеса: ПолиПринт, 2015. 329 с. (С. 230–234).

·       Мова в аспекті психології сучасного українського суспільства. Матеріали збірника X Міжнародної науково-практичної конференції «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА  – ОСОБИСТІСТЬ». Остріг, 2015. С. 67–75.

·       Каленюк С. О., Щербань К. О. Суспільно-політична лексика у ЗМІ як відображення змін в Україні. Часопис кафедри україністики Варшавського університету. Studia Ucrainica Varsoviensia. Республіка Польща, 2015. С.19–29.

·       Бородіна Н. С., Каленюк С. О. Формування мовної особистості учнів як провідне завдання філологічної освіти. Studia Metodologica. Тернопіль, 2016. С. 79–85.

·       Каленюк С. О. Специфіка лінгвістичної репрезентації суспільно-політичних змін у мові засобів масової інформації Миколаєва. Наукова парадигма сучасного дискурсу: вектори актуальних досліджень : колективна монографія, за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : Квіт, 2016. 272 с. (104–114).

·       Каленюк С. О. Cтилістичний потенціал лексичних маркерів художньої прози Уласа Самчука. Наукова парадигма сучасного дискурсу: вектори актуальних досліджень : колективна монографія. За заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : Квіт, 2016. 272 с. (114–123).

·       Каленюк С. О. Мовні ресурси крізь призму проблеми консолідації українського соціуму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць, укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 63. С. 90–93 (252 с.).

·       Каленюк С. О. Термінолексеми в мові ЗМІ Миколаївщини: функції та ідеографічні типи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 42. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. 275 с. (С. 96–100).

·       Каленюк С. О. Стилістична транспозиція як особливий спосіб актуалізації термінолексем у ЗМІ. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки. № 1 (13). Дніпро : Роял Принт, 2017. 311 с. (С. 208–214).

·       Каленюк С. О. Роль семіотичних кодів у продукуванні семантичної гетерогенності повісті Т. Прохаська «Довкола озера». «Лінгвістичні студії / Linguistic  Studies» : зб. наук. праць. Донецький національний університет імені Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. Вип. 33. 184. (С. 98–102).  

·       Каленюк С. О. Маркери суспільно-політичного лексикону в ЗМІ Миколаївщини: смислові концентри та функційні вектори. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 44. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С.158–162.

·       Каленюк С. О. Семантична гетерогенність тексту та її кодові актуалізатори (на матеріалі повісті Т. Прохаська «Довкола озера». Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства.  27. Одеса : Астропринт, 2017. С. 19–24. (163 с.)

·       Каленюк С. О. Лексико-семантична класифікація релігіогем у художньому дискурсі Ганни Король.  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 44. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 106–110.

·       Каленюк С. О. Функціонування спортивної лексики у мові українських засобів масової інформації. Філологічні трактати. Науковий журнал. Том 10, № 1’2018. Сумський державний університет. Суми–Харків, 2018. С. 31–39.

·       Каленюк С. О. Стилістичні функції звертань в Інтернет-комунікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 4 (71). 136 с. (С. 85–87).

·       Каленюк С. О. Семантичні функції звертань в Інтернет-комунікації. Філологічні трактати. Науковий журнал. Том 10, № 4’2018. Сумський державний університет. Суми–Харків, 2018. С. 23–27.

·       Каленюк С. О. Динаміка функціонування спортивної термінології в українському газетному дискурсі. Мова дискурсу: лінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти : колективна монографія, за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. 218 с.

·       Каленюк С. О. Вокативи в Інтернет-дискурсі: семантичні групи та стилістичні потенції. Мова дискурсу: лінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти : колективна монографія / за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. 218 с.

·       Каленюк С. О., Савчук Л. О. Топоніми як вагомий шар ономастичного простору в прозових творах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 47. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 97–100.

·       Каленюк С. О., Савчук Л. О. Етнолінгвістичні особливості фразеологізмів із символічним компонентом «палець». Молодий вчений. № 4.3 (68.3) квітень. Херсон, 2019. С. 64–68.

·       Каленюк С. О. Роль образних парадигм у розкритті змістово-концептуальної інформації художнього твору. Актуальні питання гуманітарних наук. Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. Випуск № 23, том 2. Дрогобич, 2019. С. 27–31.

·       Каленюк С. О. Функції суфіксів суб’єктивної оцінки. Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. № 32. Одеса : Астропринт, 2019. С. 62–67.

·       Каленюк С. О., Савчук Л. О. The Concept of «Time in Ukrainian and German Linguistic Worldviews. Записки з українського мовознавства. Вип. 27. Зб. наук. праць / Головний ред. Ж. В. Краснобаєва-Чорна. Одеса : «Полипринт», 2020. 308 с. (С. 210-220) стаття в журналі категорії Б 

·       Каленюк С. О., Воронюк К. Р. Місце пропріальної лексики в художньому дискурсі Уласа Самчука. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 80. Том І. 352 с. (С. 214–220).

·       Каленюк С. О., Воронюк К. О. Лінгвокультурологічна тектоніка концепту «Війна» (на матеріалі роману С. О. ТАЛАН «Оголений нерв»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»  № 46. Том 1. Збірник наукових праць. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 215 с (С. 153158).

 Монографії

Колективні монографії

Каленюк С. О. Специфіка функціонування неологізмів у ЗМІ Миколаївщини. Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів: колективна моногр. за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. Одеса: ПолиПринт, 2015. 329 с. (С. 230–234).

Каленюк С. О. Специфіка лінгвістичної репрезентації суспільно-політичних змін у мові засобів масової інформації Миколаєва. Наукова парадигма сучасного дискурсу: вектори актуальних досліджень : колективна монографія за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : Квіт, 2016. 272 с. (104–114).

Каленюк С. О. Cтилістичний потенціал лексичних маркерів художньої прози Уласа Самчука. Наукова парадигма сучасного дискурсу: вектори актуальних досліджень : колективна монографія за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : Квіт, 2016.  272 с. (114–123).

Каленюк С. О. Динаміка функціонування спортивної термінології в українському газетному дискурсі. Мова дискурсу: лінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти : колективна монографія за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. 218 с.

Каленюк С. О. Вокативи в Інтернет-дискурсі: семантичні групи та стилістичні потенції. Мова дискурсу: лінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти : колективна монографія за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. 218 с.

Каленюк С.О. Слово в ідіостилі Уласа Самчука: монографія. Миколаїв : Іліон, 2013. 186 с.

Каленюк С. О. Сучасна українська літературна мова. Морфологія.  Миколаїв, 2017. 225 с.

Каленюк С. О., Желязкова В. В. Слово в ідіостилі Уласа Самчука: нове бачення. Монографія. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2020. 192 с.

Навчально-методичні праці:

Практикум із української мови: Навчально-методичний посібник. Миколаїв, 2004. 100 с.

Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Мовленнєвий практикум із української мови». Миколаїв, 2008. 50 с

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Миколаїв, 2008. 100 с.

Методичні вказівки до проходження мовленнєвої практики для студентів заочної форми навчання. – Миколаїв, 2011. – 87 с.

Каленюк С.О. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Культура та техніка мовлення фахівця». – Миколаїв, 2012.

Каленюк С.О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із дисципліни «Експериментальні методи дослідження та основи мовленнєвої діагностики». – Миколаїв, 2012. – 70 с.

Навчально-методичні рекомендації «Навчально-методичні матеріали для дисциплін циклу фахових компетентностей (для студентів за освітньою програмою Філологія : Прикладна лінгвістика)» / Ю. Б. Бабій, В. В. Желязкова, С. О. Каленюк, К. О. Мікрюкова, Л. В. Рускуліс, Г. Ю. Садова. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 250 с.

Каленюк С. О. Сучасна українська літературна мова / Морфологія. Навчально-методичний посібник / С. О. Каленюк. – Миколаїв, 2017. – 225 с.

Форми та засоби діагностики самостійної роботи із циклу формування базових компетентностей студентів спеціальності 035 Прикладна лінгвістика: навчально-методичні рекомендації / Ю. Б. Бабій, С. О. Каленюк, К. О. Мікрюкова, О. М. Олексюк. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. – 285 с.

Каленюк С. О. Навчально-методичний посібник  «Матеріали до моніторингу якості знань із дисципліни «Мовленнєвий практикум із української мови, фізіологія та техніка мовлення» / С. О. Каленюк. – Миколаїв: СПД Румянцева Г. В., 2018. – 260 с.

Бабій Ю. Б., Желязкова В. В., Каленюк С. О., Коч Н. В. Формування базових компетентностей студентів спеціальності 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика освітнього рівня «магістр». Навчально-методичні рекомендації / Ю. Б. Бабій, В. В. Желязкова, С. О. Каленюк, Н. В. Коч. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2019. – 248 с.

  Керівництво  студентами-переможцями   наукових  конкурсів  та  змагань,  прирівнених  до  них :

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка (Щербак О. В., диплом ІІ ступеня, 2012 р.; Романів Юлія, диплом І ступеня 2016 р.; Григор’єва Дар’я, 2017);

Міжнародний конкурс із української мови імені Петра Яцика (Романюк Анна, диплом ІІ ступеня, 2018 р.);

 Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Прикладна лінгвістика (Форошевська Ю., Степанян К., дипломи ІІІ ступеня, 2017).

Романюк А.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2006 –  доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

2000-2006     викладач кафедри української мови, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

 

НАГОРОДИ

2007 – Грамота за багаторічну працю в системі освіти, високий професіоналізм,

вагомий  внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, виховання студентської молоді (Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського)

2017 – Грамота департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

2007  –    керівник студентської наукової роботи на кафедрі загальної та прикладної лінгвістики (Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського)

2010 – голова Миколаївського міського осередку Всеукраїнського товариства Івана Огієнка