Каленюк С. О.

Каленюк Світлана Олександрівна

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-6055-8351

Scopus ID: http://www.ejobios.org/article/free-development-of-personality-in-the-conditions-of-guided-learning-8335

Researcher ID (WoS): Каленюк Світлана Олександрівна

Google Scholar: Каленюк Світлана Олександрівна

E-mail kalenukso@gmail.com

Посада: доцент кафедри української мови і літератури МНУ імені В.О.Сухомлинського

Учене звання: доцент кафедри української мови (атестат 12 ДЦ № 023638 від 09.11. 2010 р.).

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (ДК № 042858 від 11.10.2007 р.); доктор філософії у галузі гуманітарних наук

Базова освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 1997 р., спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література»; кваліфікація – вчитель української мови і літератури (диплом з відзнакою ХМ № 13625102 від 21.06.2000 р.).

Інформація про захист дисертації:  у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура та стилістичні функції)» й отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність – 10.02.01 – українська мова), а в 2008 року – додаток до диплома кандидата наук – «Диплом доктора філософії».

Навчальні дисципліни, які викладає: Сучасна українська літературна мова, Культура мовлення та профайлінг, Українська мова (за професійним спрямуванням), Гендерна лінгвістика, Новітні напрями сучасної лінгвістики, Мовленнєвий практикум із української мови.

Підвищення кваліфікації:

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 04.12.2015 р.;

Вища школа Лінгвістична (University College of Social Sciences) в м. Ченстохов (Республіка Польща), сертифікат № КРК 20/10/31, Тема «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice», 21.12.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові публікації:

Scopus

 1. Коч Н.В, Каленюк С. PSYCHOLINGUISTIC POTENTIAL OF POLITICAL CONCEPTS OF THE ELECTION CAMPAIGN (on the example of the slogan-motto «Army. Language. Faith».) Vol 30 № 2 (2021)  https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-30-2-153-173 (doi: 10.31470/2309-1797-2021-30-2-153-173)

 

Web of Science

 1. Nataliya Poplavska, Lyubov Struhanets, Nataliia Dashchenko, Olena Huzar, Svitlana Kaleniuk Socio-Political Lexicon in Ukrainian Internet-Media at the Beginning of the 21st Century: AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Issue 1, special XV. S. 41-45
 2. Shcherbak O. & Shamanova N. & Kaleniuk S. & Proskurin A. & Yeganova L. Improvement of Automatic Speech Recognition Skills of Linguistics Students Through Using Ukrainian-English And Ukrainian-German Subtitles in Publicistic Movies. Amazonia Investiga, 11 (53) / 2022. Р. 26–33 (Colombia) https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2002/2673 WOS: 000825320800005
 1. Shcherbak O. & Truba H. & Kaleniuk S. & Sheremeta N. & Ponomarenko N. The Place and the Role of Film Texts in Educational Discourse: Linguodidactic Efficiency. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 12 (02), 2022. Р. 53–57. (Web of Science, The Czech Republic) http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120228/papers/A_10.pdf 
 2. Kaleniuk S., Britsyn, V., Sukalenko, T., Shcherbak, O., Ladyniak, N.. Speech Culture of the Authors of Ukrainian public Cinema in the Aspect of its influential. Effectiveness. AD ALTA. Vol. 12. Issue 2. pp. 203–207. 2022.
 3. Svitlana Kaleniuk, Olena Shcherbak, Hanna Truba, Nataliia Sheremeta, Nataliia Ponomarenko. The Place and the Role of Film Texts in Educational Discourse: Linguodidactic Efficiency. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research, 12 (02), 2022. Р. 53–57. (Web of Science, The Czech Republic) http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120228/papers/A_10.pdf 
 4. Kaleniuk S., Shcherbak O., Shamanova N., Proskurin A., Yeganova L. Improvement of Automatic Speech Recognition Skills of Linguistics Students Through Using Ukrainian-English And Ukrainian-German Subtitles in Publicistic Movies. Amazonia Investiga, 11 (53) / 2022. Р. 26-33 (Colombia) https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05

ОЄСР

 1. Kaleniuk S., Zhelyazkova V. Semantic clusters of social-political vocablary in the media. Trends of philological education development in the context of European integration. Collective monograph. Riga, Latvia. 2021. P. 98-117.
 2. Kaleniuk Svitlana, Loshchenova Iryna Verbal objectivation of the «education» concept in ukrainian axiology. MODERNIZATION OF RESEARCH AREA: NATIONAL PROSPECTS AND EUROPEAN PRACTICES. Scientific monograph. Riga, Latvia. 2022. Р. 602-622. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-221-0-24(doi: 10.30525/978-9934-26-221-0-24).
 3. Valerii Budak, Svitlana Hryshchenko, Oksana Oleksyuk, Iryna Loshchenova, Kaleniuk Svitlana Military-Patriotic Education of Higher Education Students in Ukraine (ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ). https://doi.org/10.32370/IA_2022_06_10 (doi: 10.32370/IA_2022_06_10)
 4. Каленюк С. О Щербак О. В., Шеремета Н. П.. Оutsourcing in copywriting as a tool for intensifying the communicative effectiveness of internet advertising texts and movie announcements. New development horizons of philological science : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. P. 466–488.
 5. Каленюк С.О. Патріотичне виховання засобами літератури. PNAP. Т.56. 1.2023. http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/issue/view/63

 

Фахові видання  України  категорій А та Б:

 1. Каленюк С.О. Порівняння як елемент ідіостилю У.Самчука. Система і структура східнослов’янських мов: До 70-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора М.М. Пилинського: Зб. наукових праць. Редкол.:  В. І. Гончаров (відп. ред.) та ін. К. : Тов. «Знання’» України, 2002. 302 с.

2. Каленюк С.О. Волинізми у творчості У.Самчука. Проблеми граматики і лексикології української мови. К., 2004.

3. Каленюк С.О. Семантико-стилістичні функції епітета чорний у романі «Марія» У.Самчука. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 квітня 2004 р.; У 7-ми т. Редкол.: Андрущенко В. П. (відп. ред.) та ін. К. : Видавницво Європейського університету, 2004. Т.5. 323 с.

4. Каленюк С.О. Стилістичні можливості суфіксів суб’єктивної оцінки у творах Уласа Самчука. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Випуск 11. Том 2. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА,  2005. 368 с.

5. Каленюк С.О. Вживання лексеми Бог у романах «Волинь», «Марія» Уласа Самчука. Ну що б, здавалося, слова… (На пошану доктора філологічних наук, професора Надії Миколаївни Сологуб). К., 2005. 116 с.

6. Каленюк С.О. Сільськогосподарська лексика творів Уласа Самчука. Ономастика і апелятиви, випуск 23. Збірник наукових праць. За редакцією проф. В.О. Горпинича. Дніпропетровськ: ДНУ. 212 с.

7. Каленюк С.О. Специфіка дослідження мови художньої прози. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Випуск 15. Том 1. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. 312 с.

8. Каленюк С.О. Роль образних парадигм у розкритті змістово-концептуальної інформації художнього твору. Наукові записки. Випуск 75 (3). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. Кіровоград: РВВК ДПУ ім. В. Винниченка, 2008. 424 с.

9. Каленюк С.О. Демінутиви та аугментативи у творчості Уласа Самчука. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск VІІІ. Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. С. 196–200.

10. Каленюк С.О. Особливості функціонування діалектної лексики у творах Уласа Самчука. Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; відп. ред. Г. І. Мартинова. Черкаси, 2009. Вип. 9. С. 260–266.

11. Каленюк С.О. Функціонування образних парадигм у романах Уласа Самчука «Волинь», «Марія». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск ІХ. Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. С. 162–166.

12. Каленюк С.О. Побутовизми у творах Уласа Самчука. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. С. 240–243.

13. Каленюк С.О. Топоніми як вагомий шар ономастичного простору у творах Уласа Самчука. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Вип. 18. Рівне: РДГУ, 2010. С. 193–195.

14. Каленюк С.О. Роль ономастичної лексики у творах Уласа Самчука. Вісник Запорізького національного університету. «Філологічні науки»,  2012.

Каленюк С.О. Народнорозмовне джерело мовної творчості Уласа Самчука. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний  аспекти». Херсон, 2012.

1 Каленюк С.О. Народнорозмовна основа лексики творів Уласа Самчука. Матеріали збірника Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти. Херсон, 2014. С. 115–124.

1 Каленюк С.О. Неологізми як джерело розвитку словникового складу мови ЗМІ Миколаївщини. Матеріали збірника Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти. Херсон, 2015. 227 с.  (С. 124–127).

1 Каленюк С.О. Специфіка функціонування неологізмів у ЗМІ Миколаївщини. Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів: колективна моногр. за заг. ред.  Т. Ю. Ковалевської. Одеса: ПолиПринт, 2015. 329 с. (С. 230–234).

1 Каленюк С.О. Мова в аспекті психології сучасного українського суспільства. Матеріали збірника X Міжнародної науково-практичної конференції «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА  – ОСОБИСТІСТЬ». Остріг, 2015. С. 67–75.

2 Каленюк С. О., Щербань К. О. Суспільно-політична лексика у ЗМІ як відображення змін в Україні. Часопис кафедри україністики Варшавського університету. Studia Ucrainica Varsoviensia. Республіка Польща, 2015. С.19–29.

2 Бородіна Н. С., Каленюк С. О. Формування мовної особистості учнів як провідне завдання філологічної освіти. Studia Metodologica. Тернопіль, 2016. С. 79–85.

22. Каленюк С. О. Мовні ресурси крізь призму проблеми консолідації українського соціуму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць, укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 63. С. 90–93 (252 с.).

23. Каленюк С. О. Термінолексеми в мові ЗМІ Миколаївщини: функції та ідеографічні типи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 42. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. 275 с. (С. 96–100).

24. Каленюк С. О. Стилістична транспозиція як особливий спосіб актуалізації термінолексем у ЗМІ. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки. №1 (13). Дніпро : Роял Принт, 2017. 311 с. (С. 208–214).

25. Каленюк С. О. Роль семіотичних кодів у продукуванні семантичної гетерогенності повісті Т. Прохаська «Довкола озера». «Лінгвістичні студії / Linguistic  Studies» : зб. наук. праць. Донецький національний університет імені Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. Вип. 33. 184. (С. 98–102).

26. Каленюк С. О. Маркери суспільно-політичного лексикону в ЗМІ Миколаївщини: смислові концентри та функційні вектори. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 44. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С.158–162.

27. Каленюк С. О. Семантична гетерогенність тексту та її кодові актуалізатори (на матеріалі повісті Т. Прохаська «Довкола озера». Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. № 27. Одеса : Астропринт, 2017. С. 19–24. (163 с.)

28. Каленюк С. О. Лексико-семантична класифікація релігіогем у художньому дискурсі Ганни Король. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 44. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 106–110.

29. Каленюк С. О. Функціонування спортивної лексики у мові українських засобів масової інформації. Філологічні трактати. Науковий журнал. Том 10, № 1’2018. Сумський державний університет. Суми–Харків, 2018. С. 31–39.

30. Каленюк С. О. Стилістичні функції звертань в Інтернет-комунікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 4 (71). 136 с. (С. 85–87).

31. Каленюк С. О. Семантичні функції звертань в Інтернет-комунікації. Філологічні трактати. Науковий журнал. Том 10, № 4’2018. Сумський державний університет. Суми–Харків, 2018. С. 23–27.

32. Каленюк С. О. Вокативи в Інтернет-дискурсі: семантичні групи та стилістичні потенції. Мова дискурсу: лінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти : колективна монографія / за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. 218 с.

33. Каленюк С. О., Савчук Л. О. Топоніми як вагомий шар ономастичного простору в прозових творах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 47. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 97–100.

34. Каленюк С. О., Савчук Л. О. Етнолінгвістичні особливості фразеологізмів із символічним компонентом «палець». Молодий вчений. № 4.3 (68.3) квітень. Херсон, 2019. С. 64–68.

35. Каленюк С. О. Роль образних парадигм у розкритті змістово-концептуальної інформації художнього твору. Актуальні питання гуманітарних наук. Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. Випуск № 23, том 2. Дрогобич, 2019. С. 27–31.

36. Каленюк С. О. Функції суфіксів суб’єктивної оцінки. Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. № 32. Одеса : Астропринт, 2019. С. 62–67.

37. Каленюк С. О., Савчук Л. О. The Concept of «Time in Ukrainian and German Linguistic Worldviews // Записки з українського мовознавства. Вип. 27. Зб. наук. праць / Головний ред. Ж. В. Краснобаєва-Чорна. Одеса : «Полипринт», 2020. 308 с. (С. 210-220)

38. Каленюк С. О., Воронюк К. Р. Місце пропріальної лексики в художньому дискурсі Уласа Самчука. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. №80. Том І. 352 с. (С. 214–220).

39. Каленюк С. О., Воронюк К. О. Лінгвокультурологічна тектоніка концепту «Війна» (на матеріалі роману С. О. ТАЛАН «Оголений нерв»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»  № 46. Том 1. Збірник наукових праць. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 215 с (С. 153–158).

40. Britsyn, V., Sukalenko, T., Ladyniak, N., Kaleniuk, S., & Zhelyazkova, V. (2022). Modern tendencies of development of norms of Ukrainian language. Linguistics and Culture Review5(S4), 102-113. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1653

41. Каленюк С., Шеремета Н., Ладиняк Н. Інтелектуальна еволюція української мови: гендеровано чутливе письмо. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. Вип. 43. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-3-23. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/43_2021/part_3/25.pdf.

42. Каленюк С. О. Нейролінгвістика як автономна галузь українського мовознавства: здобутки та перспективи. Мова. Література. Фольклор. № 1. Запоріжжя: «Гельветика», 2022. С. 27-34.

 

Монографії:

 1. Каленюк С. О. Слово в ідіостилі Уласа Самчука: монографія. Миколаїв: Іліон, 2013. 186 с. (8 д.а)
 2. Каленюк С. О. Специфіка лінгвістичної репрезентації суспільно-політичних змін у мові засобів масової інформації Миколаєва. Наукова парадигма сучасного дискурсу: вектори актуальних досліджень : колективна монографія, за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : Квіт, 2016. 272 с. (104–114). (0,5 д.а)
 3. Каленюк С. О. Динаміка функціонування спортивної термінології в українському газетному дискурсі. Мова дискурсу: лінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти : колективна монографія, за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. 218 с. (1 д.а)
 4. Каленюк С. О. Вокативи в Інтернет-дискурсі: семантичні групи та стилістичні потенції. Мова дискурсу: лінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти : колективна монографія / за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. 218 с. (1 д.а)
 5. Каленюк С. О., Желязкова В. В. Слово в ідіостилі Уласа Самчука: нове бачення. Монографія. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2020. 192 с. (8 д.а.)
 6. Рускуліс Л. В., Гурдуз А. І., Каленюк С. О., Корнієнко І. А., Родіонова І. Г., Ситченко А. Л., Мхитарян О. Д., Шеремета Н. П., Механцева В. М. Формування предметних компетентностей учнів на концептуальних засадах Нової української школи (засобами уроків української мови і літератури). Миколаїв: СПД Румянцева, 2022. 140 с.

 

Словники

 1. Каленюк С. О., Баркасі В. В. Словник мовознавчих термінів із англійськими та німецькими еквівалентами. Миколаїв, 2010. 140 с.
 2. Каленюк С.О. Короткий словник термінів із дисципліни «Теорія комунікації». Миколаїв, 2012. 150 с.
 3. Баркасі В. В., Каленюк С. О., Коваленко І. В.  Словник лінгвістичних термінів для студентів філологічних факультетів. Миколаїв : Іліон, 2017. 190 с.  (частка – 2 др. арк.).

 

Навчально-методичні праці:

 1. Каленюк С.О. Практикум із української мови: Навчально-методичний посібник. Миколаїв, 2004. 100 с.
 2. Каленюк С.О. Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Мовленнєвий практикум із української мови». Миколаїв, 2008. 50 с.
 3. Каленюк С.О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Миколаїв, 2008. 100 с.
 4. Каленюк С.О. Методичні вказівки до проходження мовленнєвої практики для студентів заочної форми навчання. Миколаїв, 2011. 87 с.
 5. Каленюк С.О. Роль епоронімічних назв у створенні мовного обличчя м. Миколаєва. Довідник. Миколаїв, 2012. 120 с.
 6. Каленюк С.О. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Культура та техніка мовлення фахівця». Миколаїв, 2012.
 7. Каленюк С.О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із дисципліни «Експериментальні методи дослідження та основи мовленнєвої діагностики». Миколаїв, 2012. 70 с.
 8. Каленюк С. О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Навчально-методичний посібник. Миколаїв, 2016. 200 с.
 9. Навчально-методичні рекомендації «Навчально-методичні матеріали для дисциплін циклу фахових компетентностей (для студентів за освітньою програмою Філологія : Прикладна лінгвістика)». Ю. Б. Бабій, В. В. Желязкова, С. О. Каленюк, К. О. Мікрюкова, Л. В. Рускуліс, Г. Ю. Садова. Миколаїв : Іліон, 2017. 250 с.
 10. Каленюк С. О. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Навчально-методичний посібник. Миколаїв, 2017. 225 с.
 11. Форми та засоби діагностики самостійної роботи із циклу формування базових компетентностей студентів спеціальності 035 Прикладна лінгвістика: навчально-методичні рекомендації. Ю. Б. Бабій, С. О. Каленюк, К. О. Мікрюкова, О. М. Олексюк. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. 285 с.
 12. Каленюк С. О. Навчально-методичний посібник  «Матеріали до моніторингу якості знань із дисципліни «Мовленнєвий практикум із української мови, фізіологія та техніка мовлення». Миколаїв: СПД Румянцева Г. В., 2018. 260 с.
 13. Бабій Ю. Б., Желязкова В. В., Каленюк С. О., Коч Н. В. Формування базових компетентностей студентів спеціальності 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика освітнього рівня «магістр». Навчально-методичні рекомендації. Ю. Б. Бабій, В. В. Желязкова, С. О. Каленюк, Н. В. Коч. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2019. 248 с.
 14. Каленюк С. О. Матеріали до моніторингу якості знань із курсу «Сучасна українська літературна мова». Миколаїв, 2020. 180 с.
 15. Каленюк С. О., Желязкова В. В., Мікрюкова К. О. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник. Миколаїв, 2021. 154 с.
 16. Каленюк С. О. Культура мовлення та профайлінг. Навчально-методичний посібник. Одеса : ЛераПринт, 2022. 249 с.
 17. Шеремета Н. П., Каленюк С. О. Українська діалектологія : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня “Рута”», 2023. 166 с..
 18. Рускуліс Л. В., Родіонова І. Г., Каленюк С. О. Наскрізна програма практик. Миколаїв: СПД Румянцева, 2023.124 с.

 

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та змагань,  прирівнених до них:

-2012 р.: Щербак О., І місце, Міжнародний мовно-літературний конкурс з української мови імені П. Яцика);

-2015 р.: Форошевська Ю.ІІ місце, Всеукраїнська олімпіада з прикладної лінгвістики;

-2018 р.: Романюк А., ІІ місце, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Т. Шевченка;

Додаткова інформація:

Протягом роботи в МНУ імені В. О. Сухомлинського за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, значні успіхи в організації та вдосконаленні науково-педагогічної діяльності, багаторічну сумлінну працю, фахову майстерність, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність та активну життєву позицію Каленюк С. О. нагороджена грамотами: Ректора МДУ імені В. О. Сухомлинського (2008 р.); Начальника управління освіти і науки облдержадміністрації  (2010 р.); Подякою Міністерства освіти і науки України (2020 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2021 р.).