Кисличенко Вікторія Анатоліївна

 Кисличенко Вікторія Анатоліївна

Кисличенко Вікторія Анатоліївна

ORСID ID: https: //orcid.org / 0000-0002-0186-5511

Scopus ID :

Researcher ID:

Google Scholar : http://scholar.google.com.ua/citations?user=5BZRHKAAAAAJ&hl=uk

E-mail: victoria.kislichenko@gmail.com

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Учене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Базова освіта: У 1982 році закінчила з відзнакою Миколаївське медичне училище за спеціальністю санітарний фельдшер, у 1987 році закінчила Кишинівський державний педагогічний інститут імені І. Крянге за спеціальністю «Дефектологія».

Інформація про захист дисертації:

Спеціальність: дефектологія. Кишинівський державний педагогічний інститут імені  І. Крянге. Диплом КВ №584525 від 23.06.1987 р.

Інформація  про  захист  дисертації:  назва, шифр, дата і місце захисту, посилання на  автореферат 13.00.03 – корекційна педагогіка. Тема дисертації: «Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення». Диплом кандидата наук ДK 067815, виданий 31.05.2011.

Наявність сертифікату В2:

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Логопедія і неврологічні основи логопедії;
 2. Механізми і клініка мовленнєвих, сенсорних та  інтелектуальних порушень;
 3. Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень та навчання математики;
 4. Спецсемінар “Організація роботи з дітьми із ЗНМ”.

Членство у Експертній раді МОН та інших дорадчих органах, спеціалізованих учених радах, редакційних колегіях фахових видань:

Досвід виконання грантових програм, наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України, госпдоговірних тем:

Підвищення кваліфікації:

Наукові публікації:

Scopus

WoS

Публікації у періодичних виданнях країн ОЄСР

Фахові видання України категорій А та Б

 1. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наук. праць. / за ред. В. М.Синьова, О. В. Гаврилова. – Вип. V. В 2-х  т., т. 2 – Кам’янець-Подільский : ПП Медобори-2006, 2015. – С. 142 – 152.
 2. Робота логопеда з батьками  у сучасних умовах  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць. / за ред. А. Л. Ситченка. – № 3 (50), вересень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С.80 – 86.
 3. Логопедичний супровід сім’ї як сучасний підхід до роботи з батьками / Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып.48 – Ч.4. – С.85–91. (база даних наукових публікацій РІНЦ)
 4. Логопедичний супровід сім’ї як системна логопедична допомога родині, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення Науково-методичний журнал «Логопедія». – № 6. – 2015 – С.24 – 30
 5. Діагностика сформованості  фонематичних процесів у дітей з ЗНМ ІІІ рівня засобами комп’ютерних технологій Науковий вісник  Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 3 (66), вересень 2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – 114-120 с.
 6. Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз
 7. Логопедичний супровід сім’ї в умовах груп корекції мовлення Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т., т. 1 / за ред. В. М.Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільский : ПП Медобори-2016, 2016. – С. 176-185. (фахове видання, база IndexCopernicus)
 8. Логопедичний супровід сім’ї дитини із затримкою психічного розвитку Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологогія. – Випуск 33 : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний пед. університет імені М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 26-31 с. (фахове видання, база IndexCopernicus)
 9. Розвиток словника засобами образотворчої діяльності у дітей із загальним недорозвитком мовлення Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологогія. – Випуск 36 : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний пед. університет імені М.П. Драгоманова . – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 26-31 с. (фахове видання, база IndexCopernicus)

Монографії

 1. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення.: Монографія / В.А.Кисличенко, С.Ю.Конопляста – Миколаїв : Іліон, 2016. – 218 с.
 2. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції:. Монографія / Н.В.Савінова, Н.В.Стельмах, І.В.Середа та ін. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 270 с. – С.141-159.
 3. Система диференційованої корекції мовленнєвої діяльності у дошкільників з ТПМ / за ред. Савінової Н.В.– Миколаїв: Літопис, 2017. – 270 с.
 4. Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: монографія /Н. В. Савінова, М. І. Берегова, Д. М. Борулько та ін.; за ред. Н. В. Савінової. – Миколаїв: Іліон, 2020. – 200

Навчально-методичні праці:

 1. Навчально-методичний посібник «Викладання курсу «Клініка інтелектуальних порушень» (ч.І.Олігофренія) студентам спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія» / В. А. Кисличенко – Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2015. – 182 с.
 2. Методичні рекомендації «Викладання курсу «Неврологічні основи логопедії» студентам спеціальності «Корекційна освіта (Логопедія)» / В. А Кисличенко – Миколаїв, 2015. – 24 с.
 3. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення/Монографія/Миколаїв : Іліон, 2016. – 218 с.
 4. Викладання курсу Логопедія, Ч І для студентів ІІІ курсу спеціальності “Корекційна освіта (Логопедія) Навчально-методичний посібник Миколаїв: Атол, 2016. — 151 с.Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г. В
 5. Викладання курсу Логопедія, Ч ІІ для студентів ІІІ курсу спеціальності “Корекційна освіта (Логопедія) Навчально-методичний посібник Миколаїв: Іліон, 2018. – 179 с. електронне видання комбінованого використання на СD-ROM
 6. Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу. Частина І / І. В. Середа, В. А. Кисличенко. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. – 164 с

Наукове керівництво здобувачами ступеня кандидата наук:

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та змагань, прирівнених до них:

Додаткова інформація: