Єфименко Т. М.

Єфименко Тетяна Миколаївна

доцент  кафедри гермнаської філології та перекладу

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

 

 1. Scopus ID    https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=6c876c23694dcac2ead044b65f441d9d&sot=al&sdt=al&sl=46&s=AUTHLASTNAME%28Yefymenko%29+AND+AUTHFIRST%28Tetiana%29&st1=Yefymenko&st2=Tetiana&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=4c75eeab999848ce1d9d269d55920f98
 2. Researcher ID WoS https://awej.org/index.php/special-issues/103-special-issue-on-english-language-on-ukraine-context-2020/1840-multilevel-forms-of-interference-detection-in-intercultural-communication-and-translation
 3. Google Scholar Єфименко Тетяна Миколаївна
 4. E-mail efimenkot2712@gmail.com
 5. Доцент кафедри германської філології та перекладу
 6. Доцент
 7. Кандидат філологічних наук
 8. Вища за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)», кандидат філологічних наук із 2017 року (спеціальність 10.02.04 – германські мови)
 9. Кандидатська: «Рефлексія образності англомовного готичного роману: лінгвокогнітивний, семіотичний та комунікативно-прагматичний аспекти», 2016, Херсонський державний університет,  (10.02.04-германські мови).

Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=fullw&S21ALL=%28%3C.%3ERZN%3D%D0%A8$%3C.%3E%29%2A%28%3C.%3EA%3D%D0%84%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0$%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

10. Навчальні дисципліни, які викладає: Лінгвокраїнознавство Великобританії та США; Послідовний переклад та техніки нотування; Термінологія і переклад; Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності; Вступ до перекладознавства; Практичний курс перекладу основної іноземної мови

11. Відповідальний редактор наукового збірника з лінгвістики і методики викладання мови «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір»

12. Членкиня редакційної колегії наукового видання «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».

13. Підвищення кваліфікації:  В 2017 р. стажування у Західно-Фінляндському Університеті, м. Гуйттінен, Фінляндія. Certificate (Englishcourse). Тема: «Cтажування для освітян». (120 год), від 07.05.2017 р. В 2021 р. стажування у Вищій школі лінгвістичній, м. Ченстохово,     Польща з 04 січня 2021 р. по 04 квітня 2021 р. (180 годин). Сертифікат № КРК 21/01/02

14. Наукові публікації :

Монографії:

 1. Єфименко Т.М. Linguocognitive, semiotic and communicative-pragmatic approaches to the analysis of the imagery of the English Gothic novel. Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017.-129-146p.» ISBN 978-9934-8675-7-6, Maria Curie-Sklodowska University
 2. Єфименко Т.М. Міжмовна інтерференція та шляхи її подолання. Modern researchers in philological sciences: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Baia Mare, Romania, 2020. P. 51-68.

Навчально-методичні праці:

Єфименко Т.М. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності перекладача. Навчально-методичний посібник.  Миколаїв, ФОП Швець В.М. 2019. C.196.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Єфименко Т.М. The phenomenon of linguistic interference in professional intercultural communication and translation (one eхample of Ukrainian-English differences) Astra Salvensis, VII, № 13, 2019. P. 399-411. (наукометрична база Scopus)
 2. Єфименко Т.М. Multilevel Forms of Interference Detection in Intercultural Communication and Translation.  Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November, 2020. P. 26-39. (наукометрична база Web of Science)
 3. Єфименко Т.М. Лінгвостилістичний аналіз роману Клари Рів “Старий англійський барон”. Science and Education a New Dimension, Hungary: Philology, I(2), Issue: 11, Nov. 2013. P. 172-177. (періодичне видання країн ОЄСР).
 4. Єфименко Т.М. Лінгвостилістична організація готичного роману Анни Радкліфф “Удольфскі таємниці”. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Вип. XIX Херсон: ХДУ, 2013. C. 48-54. (фахове видання).
 5. Єфименко Т.М. The expression of the category of modality in the Gothic novel of Anne Radcliffe “The Mysteries of Udolpho”. The Advanced Science, open access journal, Issue 4, April 2013. United States, ISSN 2219-746x. P. 23-27. (періодичне видання країн ОЄСР).
 6. Єфименко Т.М. Тематика готичного роману у творах Анни Радкліфф, Меррі Шеллі, Клари Рів “. Наукові записки. Випуск 128. Серія: Філологічні науки Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. C. 151-157. (фахове видання).
 7. Єфименко Т.М. Тематичні компоненти в готичних романах. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Філологічні науки”: Збірник наукових праць. Випуск 4 (281). Луцьк: СНУ імені Л. Українки, 2014. C. 88-93. (фахове видання).
 8. Єфименко Т.М. Специфіка сюжетно-композиційного контексту англійських готичних романів XVIII ст. Scientific and practical edition: Prague (Czech Republic), 28th of November 2014. The international scientific association “Science & Genesis”. P. 157-162. (періодичне видання країн ОЄСР).
 9. Єфименко Т.М. Система персонажів англомовних готичних романів XVIII століття. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ж.: ЖДУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”: Збірник наукових праць, 2015. C. 111-118. (фахове видання).
 10. Єфименко Т.М. Засоби вираження лінгвістичних категорій фантастичного, містичного, таємничого в англійських готичних романів XVIII століття. Науковий фаховий журнал «Одеський лінгвістичний вісник» №5, травень, 2015. C. 43-48. (фахове видання).
 11. Єфименко Т.М. Лінгвокогнітивний підхід до аналізу образності в англомовному готичному романі. (фахове видання).
 12. Єфименко Т.М. Культурний інтелект та критерії його розвитку. Науковий журнал «Молодий вчений» №4.1 (44.1) квітень, 2017. С. 17-21. (фахове видання).
 13. Єфименко Т.М. Відображення концепту “Природа” в готичному романі Анни Радкліфф “Тайни удольфского замку”. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2017. Вып. 8(28), ч. 2 С.69-73. (фахове видання).
 14. Єфименко Т.М. Рефлексія образності в англомовному готичному романі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 28, 2017. C.105-108. (фахове видання).
 1. Єфименко Т.М. Засоби та способи перекладу граматичної інтерференції у професійно-орієнтованій комунікації. Науковий фаховий журнал «Львівський філологічний часопис»: Збірник наукових праць. №3. Львів, 2018. C.91-96. (фахове видання).
 2. Єфименко Т.М. Проблеми професійно-орієнтованої міжкультурної комунікації та перекладу, що обумовлені граматичною інтерференцією. Науковий журнал «Молодий вчений» №4.4 (56.4) квітень, 2018. С. 89-92. (фахове видання).
 3. Єфименко Т.М. Взаємозалежність запозичення та інтерференції . “Modern Scientific Challenges and trends”//Collection of Scientific Works of the international Scientific Conference – Warsaw, Poland. September, 2018. P. 9-12. (періодичне видання країн ОЄСР).
 4. Єфименко Т.М. Способи подолання граматичної інтерференції. Науковий журнал “Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія», м. Київ, жовтень 2018. Том 29 (68) №2, 2018, с. 35-40. (фахове видання).
 5. Єфименко Т.М. Явище міжмовної інтерференції в процесі перекладу. Науковий фаховий журнал “Закарпатські філологічні студії”. Випуск 7, Том 2, 2019. C. 7-11. (фахове видання).
 6. Єфименко Т.М. Подолання інтерференції при перекладі у сфері професійної комунікації. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 5(49), ч. 5. C.83-89. (фахове видання).
 7. Єфименко Т.М. Аналіз інтерференції в аспекті сполучуваності слів. Science and Education a New Dimension, Hungary: Philology, VII(62), Issue: 211, Nov. 2019. P. 66-70. (періодичне видання країн ОЄСР).
 8. Єфименко Т.М. Проблеми перекладу мовної інтерференції. Issues of modern philology in the context of the interaction of languages and cultures: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. Venice, Italy. P. 91-95. (періодичне видання країн ОЄСР).
 9. Єфименко Т.М. Вивчення міжмовної інтерференції у соціальному, психологічному й лінгвістичному аспектах. Scientific journal “Virtus”. Issue #42. Montreal, Canada, 2020. P. 115-118. (періодичне видання країн ОЄСР).