Чередниченко В.П.

Чередниченко Вікторія Павлівна

доктор філософії в галузі гуманітарних наук

старший викладач кафедри гермнаської філології та перекладу

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

 

 1. ORSID ID: Виктория Чередниченко
 2. Google Scholar: Чередниченко Вікторія Павлівна
 3. E-mail: chevika13@gmail.com
 4. Посада: старший викладач кафедри германської філології та перекладу
 5. Науковий ступінь: доктор філософії в галузі гуманітарних наук (10.02.04 – германські мови)
 6. Базова освіта: вища за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька, англійська), доктор філософії в галузі гуманітарних наук з 2016 року (спеціальність 10.02.04 – германські мови)
 7. Інформація про захист дисертації: «Прагмастилістичні характеристики німецькомовної новели», 25 квітня 2016 року, Запорізький національний університет

http://library.znu.edu.ua/8080/library/DocDescription;jsessionid=51F17A9F055DD46C4796D96DD270CD22?doc_id=1064320

 1. Наявність сертифікату В2: відповідає спеціальності
 2. Навчальні дисципліни, які викладає: техніка перекладу другої іноземної мови, практичний курс другої мови, лінгвокраїнознавство Німеччини

Наукові публікації (у хронологічному порядку):

 1. Крижановська В. П. Німецькомовна новела як жанр, тип тексту і дискурс / В. П. Крижановська // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. 1 (137). – С. 120–126.
 2. КрижановськаВ. П. Композиційно-мовленнєві форми німецькомовної новели (на матеріалі новели Артура Шніцлера «Traumnovelle») / В. П. Крижановська // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 930. – С. 158–163.
 3. Крижановська В. П. Німецькомовна новела: дискурс і текст / В. П. Крижановська // Міжкультурна германістика в українському контексті: матер. регіон. наук.-практ. конф. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2010. – С. 146–151.
 4. Крижановська В. П. Типологізація німецькомовної новели / В. П. Крижановська // Актуальні проблеми філології: мовознавство, перекладознавство, методика викладання філологічних дисциплін: матер. І Міжвузівської наук.-практ. конф. – Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2010. – С. 72–76.
 5. Крижановська В. П. Композиційно-мовленнєва форма «статичний опис» у німецькомовній новелі / В. П. Крижановська // Міжкультурна германістика в українському контексті: матер. ІІ регіон. наук. конф. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. – С. 93–99.
 6. КрижановськаВ. П. Типи висунення як стилістичні прийоми (на матеріалі німецькомовної новели) / В. П. Крижановська // Записки з романо-германської філології. – Одеса, 2012. – № 28. – С. 60–66.
 7. КрижановськаВ. П. Типи невласне-прямої мови у німецькомовній новелі / В. П. Крижановська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Філологічні науки». – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2012. – Вип. 29. – С. 208–210.
 8. КрижановськаВ. П. Типи композиційно-стилістичної структури німецькомовної новели / В. П. Крижановська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2012. – № 24 (249). – С. 73–76.
 9. КрижановськаВ. П. «Пуантованість» як стильова риса та основна ознака новелістичної композиції (на матеріалі німецькомовної новели) / В. П. Крижановська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип. 30. – С. 134–136.
 10. Крижановська В. П. Невласне-пряма мова у німецькомовній новелі / В. П. Крижановська // Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика: тези доповідей ІІ Всеукраїнської наук. конф. германістів. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 27–29.
 11. Крижановська В. П. Тип висунення «Ошукане очікування» як стилістичний прийом (на матеріалі німецькомовної новели) / В. П. Крижановська // Міжкультурна германістика в українському контексті: матер. ІІІ Міжрегіональної наук. конф. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – С. 58–62.
 12. КрижановськаВ. П. Рамкова конструкція у новелістичній композиції (на матеріалі німецькомовної новели) / В. П. Крижановська // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2013. – Вип. 117. – С. 307–311.
 13. Чередниченко В. П. Типи висунення «конвергенція» та «зчеплення» як стилістичні прийоми (на матеріалі німецькомовної новели) / В. П. Чередниченко // Сучасні тенденції освіти: матер. VI міжвузівської наук. конф. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 396–399.
 14. ЧередниченкоВ. П. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови (на матеріалі німецькомовної новели) / В. П. Чередниченко // Нова філологія Збірник наукових праць. –Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 66. – С. 248–253.
 15. ЧередниченкоВ. П. Репрезентативно-иконическая стратегия передачи эмотивности (на материале немецкоязычной новеллы) / В. П. Чередниченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – №10 (40). Ч. ІІІ. – С. 204–207.
 16. Чередниченко В. П. Лінгвосинергетичні характеристики німецькомовної новели (діахронічний аспект) / В. П. Чередниченко // Синергетика в филологических исследованиях: монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова [и др.]; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – С. 283–294.
 17. ЧередниченкоВ. П. Еволюція стилю німецькомовної новели в аспекті лінгвосинергетики / В. П. Чередниченко // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – № 68. – С. 197–201.
 18. ЧередниченкоВ. П. Самоорганізація німецькомовної новели: синергетичний аспект / В. П. Чередниченко // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – № 69. – С. 211–215.
 19. Чередниченко В. П. Функціонування емоційно забарвленої лексики в дискурсі німецькомовної новели // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІ Междунар. научн. конф., 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий // Сб. научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. 6. – С. 63–68.
 20. Чередниченко В. П. Авторське мовлення в дискурсі німецькомовної новели // Science, Research, Development: Philology, Sociology and Culturology: 30.01.2018 // Monografia Pokonferencyjna. – Berlin, 2018. – Str. 12–15.
 21. Чередниченко В. П. Контрастність як стильова риса німецькомовної новели // Молодий вчений. – Херсон, 2018. – 4.4 (56.4). – С. 57–60.
 22. Чередниченко В. П. Стильова риса як важливий складник лінгвостилістичного аналізу тексту // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): зб. наук. праць. – Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2018. Вип. 27. – С. 83-89.
 23. Чередниченко В. П. Функціонування невласне-прямої мови в дискурсі німецькомовної новели // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 3. – С. 125–129.
 24. Чередниченко В. П. Мовленнєва реалізація стильової риси «символічність» в дискурсі німецькомовної новели // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – Вип. 22, том ІІ (197). – С. 523–528.
 25. Чередниченко В. П. Мовностилістичні та прагматичні характеристики художнього дискурсу (на матеріалі німецькомовної новели) / В. П. Чередниченко // Стан та перспективи дослідження лексичних одиниць німецької та української мов у контексті міжкультурної комунікації: монографія / П.І. Осипов, У.Я. Баркарь, В.П. Чередниченко, С.В. Кирилюк, Л.В. Водяна – Миколаїв, 2019. – С. 39–82.
 26. Чередниченко В. П. Лексичні та структурні зміни у перекладі новели Франца Кафки «Ein Landarzt» // Scientific Journal Virtus Issue # 42, March, 2020. – P. 139–142.

 

 1. Навчально-методичні праці (вихідні дані, посилання, зокрема у репозитарії університету)

Методичні рекомендації з лінгвостилістичного аналізу художнього тексту для студентів спеціальності «035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)». – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. – 63 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/475

Методичні рекомендації з історії німецької мови для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія*. Мова і література (німецька)». – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – 49 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/698