Положення про кафедру


ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру перекладу

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

1.Загальні положення 

1.1. Кафедра перекладу – це базовий структурний підрозділ Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якої входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра перекладу є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

1.2. Кафедра перекладу входить до складу факультету іноземної філології. Штат кафедри перекладу складають науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, працівники, навчально-допоміжний персонал. Кафедра у своїй діяльності керується нормативними документами органів управління освітою, Статутом університету, цим Положенням і розробленим на його основі Положенням про свій підрозділ, діючими навчальними планами та програмами, наказами ректора університету, директора навчально-наукового інституту, розпорядженнями проректорів, деканів факультетів та їхніх заступників, рішеннями вчених рад університету, інституту / факультету. Штатний розпис кафедри затверджує ректор (проректор) університету.

1.3. Керівництво кафедрою перекладу здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більше двох строків. Керівник кафедри перекладу повинен мати науковий ступінь та  вчене (почесне) звання, що відповідає профілю кафедри. Керівник кафедри перекладу обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою вищого навчального закладу строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу навчально-наукового інституту / факультету та кафедри. Ректор укладає з керівником кафедри контракт. Керівник кафедри перекладу забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів. Із завідувачем кафедри укладається контракт.

 

1.Основні напрями та завдання діяльності кафедри перекладу

 • Спеціальності за освітніми рівнями, за якими здійснюється підготовка

студентів кафедрою німецької філології та перекладу:

 • 035 «Філологія. Переклад»( бакалавр, магістр)

 

2.2  Основними напрямками діяльності кафедри є:

 • навчальна робота;
 • методична робота;
 • науково-інноваційна робота;
 • організаційна робота;
 • виховна робота;
 • міжнародна діяльність.

2.3. Основними завдання кафедри перекладу є такі:

у навчальній роботі:

 • організація та проведення навчального процесу за певними формами навчання (денна; вечірня; заочна, дистанційна; екстернатна), формами організації навчального процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) та видами навчальних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття, комп’ютерні практикуми, семінарські та індивідуальні заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану певної спеціальності та програм навчальних дисциплін;
 • забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;
 • удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;
 • упровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;
 • удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу, проведення заліків, екзаменів та атестації студентів, участь у проведенні ректорського контролю;
 • організація та проведення практик і дипломного проектування;
 • організація та проведення державної атестації випускників, забезпечення ефективної роботи державних екзаменаційних комісій;
 • організація та проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «магістр»;
 • проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів;

у методичній роботі:

 • розроблення структурно-логічних схем, навчальних і робочих навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, наскрізних програм та програм практик;
 • розроблення тематики курсового й дипломного проектування;
 • видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, курсового й дипломного проектування, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри
 • розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та рейтингових систем оцінювання;
 • розроблення й упровадження в навчальний процес нових лабораторних робіт; комп’ютерних практикумів; технічних засобів навчання, діючих зразків, наочного обладнання та зразків, пакетів прикладних програм;
 • рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;
 • проведення експертизи конкурсних дипломних проектів (робіт);
 • розроблення складників стандартів вищої освіти за напрямами підготовки та спеціальностями кафедри;
 • проведення заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності викладачів;
 • участь у розробленні та своєчасному переробленні інформаційних пакетів інститутів / факультетів;

у науково-інноваційній роботі:

 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (підготовка аспірантів, докторантів, здобувачів, підготовка до захисту кандидатських і докторських дисертацій, у тому числі й серед іноземних громадян, надання рекомендацій до груп наукового резерву студентів випускних курсів, магістрів; надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури; затвердження тем дисертацій; попередня атестація аспірантів і здобувачів; попередня рекомендація завершених дисертацій до захисту);
 • обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;
 • проведення фундаментальних досліджень за темою «Переклад як центральна ланка полілінгвальної опосередкованої комунікації», Номер державної реєстрації НДР: 0112U004181, що включена до плану роботи університету у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій монографій, словників, довідників, стандартів, наукових журналів, статей, доповідей тощо; підготовка, сертифікація електронних публікацій; здійснення експертизи / рецензування НДДКР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо, опонування дисертацій;
 • організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках (усіх рівнів та наукового парку);
 • створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівництво студентами, які беруть участь у виконанні НДДКР, роботі студентських наукових гуртків, конструкторських бюро, наукових конференціях, семінарах; підготовка студентів до участі в міжнародних і всеукраїнських олімпіадах; обговорення та організація участі дипломних проектів і робіт магістрів і спеціалістів у конкурсах університету та всеукраїнських конкурсах студентських НДР);
 • ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології;

в організаційній роботі:

 • формування кадрового складу та штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів для усіх категорій;
 • формування розкладу занять спільно з деканатом інституту / факультету;
 • створення умов для професійного росту студентів і співробітників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
 • організація та контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик тощо;
 • встановлення творчих зв’язків із вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);
 • сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;
 • організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;
 • організація співпраці з викладачами інших кафедр, які викладають навчальні дисципліни, що забезпечують навчальний процес кафедри;
 • організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за напрямами підготовки та спеціальностями кафедри;
 • проведення заходів із залучення осіб для післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації;
 • організація систематичного зв’язку з випускниками університету, у тому числі й аспірантами кафедри;
 • підготовка договорів на проведення практики;
 • підготовка документів щодо працевлаштування випускників;
 • підготовка ліцензійних та акредитаційних справ за напрямами підготовки та спеціальностями;
 • створення й підтримка веб-сайту кафедри;
 • організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації;
 • організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, розроблених для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;
 • організація навчально-наукової роботи науково-педагогічних працівників зі студентами через веб-сайт кафедри;
 • участь співробітників кафедри в роботі експертних рад, комісій, робочих груп тощо МОН України, ВАК України, спеціалізованих радах із захисту дисертацій доктора та / або кандидата наук, університету, інституту / факультету;
 • визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

в організаційно- виховній роботі:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • призначення та організація роботи кураторів академічних груп;
 • проведення заходів із дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);
 • проведення заходів із пропаганди в студентському середовищі здорового способу життя;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;

у міжнародній діяльності:

 • розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;
 • вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання в навчальному процесі;
 • організація обмінних практик зі спорідненими кафедрами університетів-партнерів;
 • інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних громадян та забезпечення підготовки фахівців із числа іноземців;
 • участь у виконанні науково-технічних робіт на замовлення чи за участі іноземних партнерів;
 • участь у виконанні міжнародних проектів, програм;
 • організація зв’язків з іноземними випускниками кафедри, підтримання бази даних іноземних випускників кафедри (за їхньої наявності);
 • сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними та науковими працівниками кафедри англійської мови;
 • участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми «Подвійний диплом»;
 • організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;
 • забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.

 

 1. Функції кафедри

3.1. Функціями кафедри є такі:

 • проведення згідно з діючими навчальними планами усіх видів навчальної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою;
 • розробка та систематичне оновлення на основі вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик освітньо-професійних програм і робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів із дисциплін, що закріплені за кафедрою;
 • забезпечення на основі системного підходу безперервного поліпшення якості навчального процесу з використанням світового досвіду, а також залучення провідних учених і фахівців галузі до навчального процессу;
 • здійснення комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри навчальною, науково-методичною літературою та іншими навчально-методичними матеріалами, серед яких і їхні електронні версії;
 • наукова діяльність, скерована на проведення наукових досліджень з актуальних напрямів науки, що фінансуються за державними науково-технічними програмами; галузевими програмами МОН України; господарськими угодами; ініціативними науковими програмами; грантами міжнародних організацій тощо;
 • обговорення результатів наукових досліджень, підготовка методичних і нормативних матеріалів та безпосередня участь у впровадженні наукових розробок у виробництво та навчальний процесс, а також безпосередня участь у роботах, пов’язаних із практичним упровадженням наукових розробок;
 • підготовка науково-педагогічних працівників, організація робіт стажистів, аспірантів і докторантів, надання допомоги молодим викладачам, узагальнення досвіду кращих педагогічних працівників, організація підвищення кваліфікації викладачів в інших вищих навчальних закладах, наукових та проектно-конструкторських установах, на виробництві;
 • розробка комплексних планів і організація науково-дослідної роботи студентів; проведення предметних олімпіад, конкурсів професійної майстерності;
 • участь співробітників кафедри у роботі тимчасових творчих колективів, експертних рад;
 • активна участь у культурно-виховній роботі зі студентами, надання допомоги студентським товариствам у їхній роботі;
 • співпраця з іншими установами та організаціями, а також надання методичної допомоги фахівцям підприємств, викладачам технікумів, коледжів, науково-педагогічним працівникам і науковцям інститутів.
 • пропаганда наукових знань, участь у роботі конференцій, нарад, семінарів із проблем вищої освіти та наукової роботи.

3.2. Окремі функції кафедри (господарська, комерційна та ін.), а також ті, що зумовлені її специфікою випускової кафедри, визначаються власним Положенням згідно зі Статутом університету.

 

 1. Організація роботи кафедри

4.1. Робота кафедри організовується та здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад, Статуту університету, Положення про інститут (факультет), до складу якого входить кафедра, а також на основі нормативних актів Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

4.2. Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрями й завдання, зазначені в п. 2 цього Положення. План роботи кафедри обговорюється та затверджується на її засіданні.

4.3. Основні питання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри, рішення якої є обов’язковим для виконання її співробітниками.

4.4. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць.

4.5. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин зазначених працівників, а рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів. Засідання кафедри оформлюється протоколом, що підписується завідувачем кафедри (за відсутності завідувача – його заступником) і вченим секретарем кафедри.

4.6. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші працівники кафедри, а також працівники інших кафедр і вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій.

 

 1. Структура кафедри

Кафедра може мати навчальні лабораторії, кабінети та інші підрозділи, що забезпечують її навчальну, наукову й організаційно-виховну роботу.

Структура кафедри затверджується ректором університету.

 

 1. Вимоги до науково-педагогічних працівників

 

 1. Права, обов’язки та гарантії співробітників кафедри

(див. Закон України «Про вищу освіту»)

 

 1. Документація кафедри

8.1. Перелік документів навчально-організаційного забезпечення:

 • Положення про кафедру;
 • штатний розпис кафедри;
 • графіки щорічних відпусток працівників кафедри;
 • графіки навчального процесу за всіма формами навчання;
 • план роботи кафедри;
 • дані для розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри на поточний рік (від деканатів-замовників навчання);
 • розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри на поточний рік;
 • план навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на поточний навчальний рік;
 • звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри за попередній навчальний рік;
 • індивідуальні плани роботи викладачів;
 • графік підвищення кваліфікації викладачів;
 • розклад занять викладачів;
 • графік зайнятості лабораторій кафедри;
 • графік консультацій викладачів;
 • протоколи засідань кафедри;
 • звіт кафедри про роботу за минулий навчальний рік;
 • журнал закріплення за студентами тем (варіантів) індивідуальних семестрових завдань із дисциплін;
 • журнали обліку виконання студентами лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів);
 • журнали обліку виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань студентами-заочниками та екстернами;
 • екзаменаційні (залікові) роботи студентів за минулий навчальний рік;
 • курсові проекти (роботи), дипломні проекти (роботи) (за їхньої наявності) відповідно до «Інструкції з обліку та зберігання дипломних (курсових) проектів (робіт) в університеті»).

8.2. Навчально-методична документація:

 • навчальні та робочі навчальні програми дисциплін кафедри;
 • інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять, комп’ютерного практикуму та самостійної роботи студентів із навчальних дисциплін;
 • індивідуальні семестрові завдання з навчальних дисциплін, у тому числі тематика курсових проектів і робіт;
 • комплект контрольних завдань із навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами окремих модулів навчального матеріалу та критерії оцінки рівня підготовки студентів;
 • екзаменаційні білети та / або комплект контрольних завдань для семестрового контролю з навчальних дисциплін (кредитних модулів);
 • Положення про порядок розрахунку рейтингу студентів із кредитних модулів (навчальних дисциплін);
 • навчально-методичні документи з усіх спеціалізацій, закріплених за кафедрою;
 • методичні вказівки для студентів щодо самостійної роботи студентів, виконання індивідуальних завдань (курсових і дипломних проектів, розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо);
 • інші документи за рішенням кафедри (у разі необхідності, наприклад, графік самостійної роботи студентів (виконання контрольних робіт, здавання домашніх завдань, курсових проектів та ін.));
 • галузевий стандарт вищої освіти відповідної спеціальності (напряму підготовки), що містить освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму підготовки, засоби діагностики та їхні варіативні частини;
 • навчальні й робочі навчальні плани підготовки фахівців відповідних ОКР;
 • навчальні програми з усіх дисциплін навчальних планів (електронні версії);
 • наскрізні програми практик і програми практик;
 • програми державних екзаменів (за їхньої наявності);
 • індивідуальні навчальні плани студентів;
 • накази про закріплення за студентами тем дипломних проектів (робіт);
 • вимоги до дипломних проектів (робіт) випускників відповідних ОКР.

 

 1. Майно та кошти кафедри

За кафедрою з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, закріплюються на правах оперативного управління приміщення, обладнання та інше необхідне майно.

Кафедра в межах її майнового комплексу відповідає за належний стан аудиторного та лабораторного фонду, а також за цільове використання приміщень. Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів відповідного факультету (інституту). Кафедра самостійно розпоряджається відповідними коштами згідно із структурою видатків відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Права інтелектуальної власності кафедри та її захист

 

 1. Вимоги до підвищення кваліфікації та передпідготовки

 

 1. Взаємовідносини з іншими підрозділами

12.1. З іншими кафедрами взаємовідносини здійснюються з метою виявлення та реалізації міждисциплінарних зв’язків, обміну досвідом організації навчального процесу використання навчально-наукової бази, проведення комплексних наукових досліджень.

12.2. З навчальним та науковим відділами взаємовідносини здійснюються як із керівними органоми у зв’язку з підзвітністю їм кафедри за всіма напрямками діяльності.

12.3. З факультетами – з питань організації навчально-виховного процесу за освітньо-професійними програмами та навчальними планами підготовки фахівців відповідних напрямів, спеціальностей і спеціалізацій.

12.4. З навчальною, науковою, адміністративно-господарською частинами, навчально-дослідними господарствами та іншими підрозділами університету – у зв’язку з виконанням покладених на колектив кафедри відповідних функцій та необхідністю надання поточної інформації про стан і перспективи її діяльності відповідно до діючого в університеті порядку.

 

 1. Відповідальність

13.1. Відповідальність кафедри реалізується через відповідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідальність кожного співробітника є індивідуальною та визначається його посадовою інструкцією.

13.2. Завідувач кафедри одноосібно несе повну відповідальність за результати роботи кафедри за всіма напрямами її діяльності; стан трудової дисципліни співробітників; створення творчої обстановки в колективі кафедри; стан і раціональне використання навчально-матеріальної бази; підбір і розстановку кадрів; використання фонду оплати праці. На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності кафедри, завідувач бере безпосередню участь.

 

Завідувач кафедри перекладу                        А.К. Солодка