Загальна інформація

Наукова робота на факультеті іноземної філології спрямована на розробку стратегій вивчення й викладання іноземних мов у соціокультурному та міжкультурному просторі, а також поступове формування наукової школи з досліджень класичної філології з урахуванням тенденцій сучасної науки. Визначена мета передбачає виконання наступних завдань:

  • всебічна підтримка науково-пошукової роботи викладачів та студентів;

  • обмін досвідом та результатами досліджень з представниками інших наукових шкіл України та зарубіжжя;

  • проведення науково-практичних конференцій різних рівнів;

  • публікація наукових здобутків у вигляді монографій, колективних праць, наукових статей і доповідей;

  • захист докторських та кандидатських дисертацій філологічного та педагогічного спрямування;

  • розвиток наукових ідей  в роботі зі студентами через керівництво науковими гуртками, МАН, у написанні бакалаврських і магістерських дипломних проектах.

Головними завданнями науково-дослідницької діяльності студентів на факультеті є розвиток у студентів прагнення до досліджень у галузі методичних дисциплін та накопичення досвіду цієї роботи; розвиток у майбутніх спеціалістів творчого мислення та формування дослідницьких умінь та навичок; виховання потреби постійно вдосконалювати свої знання, поширювати теоретичний кругозір та наукову ерудицію.

Основними пріоритетними напрямами  

наукової діяльності факультету іноземної філології визначено

– Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів

– Інтерференція в процесі перекладу у сфері міжкультурної професійної    комунікації

– Лексико-семантичні та етнокультурологічні особливості мовних одиниць у міжкультурній комунікації (на матеріалі німецької та української мов)

– Концептуально-технологічні засади формування професійної мобільності студентів в крос культурній взаємодії.

Публікація монографій

Колективна монографія «Культурний інтелект: стратегії розвитку» (2017р.)

Колективна монографія «Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу» (2017р.)

Колективна монографія «Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців з іноземної мови» (2017р.)

Колективна монографія «Соціокультурні фактори у практиці перекладу» (2018р.)

Розробка та презентація інноваційного проекту «Європейський виклик: формування готовності студентів ВНЗ до крос-культурної взаємодії» на IX  Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та VI Міжнародній виставки закордонних навчальних закладів «World Edu» (24-26 жовтня 2017р.).

Розробники проекту: проф. Солодка А.К., доц. Мороз Т.О., доц. Дем`яненко О.Є.

ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ЗА 2017 РІК