Загальна інформація

Наукова робота на факультеті іноземної філології спрямована на розробку стратегій вивчення й викладання іноземних мов у соціокультурному та міжкультурному просторі, а також поступове формування наукової школи з досліджень класичної філології з урахуванням тенденцій сучасної науки. Визначена мета передбачає виконання наступних завдань:

  • всебічна підтримка науково-пошукової роботи викладачів та студентів;

  • обмін досвідом та результатами досліджень з представниками інших наукових шкіл України та зарубіжжя;

  • проведення науково-практичних конференцій різних рівнів;

  • публікація наукових здобутків у вигляді монографій, колективних праць, наукових статей і доповідей;

  • захист докторських та кандидатських дисертацій філологічного та педагогічного спрямування;

  • розвиток наукових ідей  в роботі зі студентами через керівництво науковими гуртками, МАН, у написанні бакалаврських і магістерських дипломних проектах.

Головними завданнями науково-дослідницької діяльності студентів на факультеті є розвиток у студентів прагнення до досліджень у галузі методичних дисциплін та накопичення досвіду цієї роботи; розвиток у майбутніх спеціалістів творчого мислення та формування дослідницьких умінь та навичок; виховання потреби постійно вдосконалювати свої знання, поширювати теоретичний кругозір та наукову ерудицію.

Основними пріоритетними напрямами  

наукової діяльності факультету іноземної філології визначено

Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів

– Інтерференція в процесі перекладу у сфері міжкультурної професійної    комунікації

– Лексико-семантичні та етнокультурологічні особливості мовних одиниць у міжкультурній комунікації (на матеріалі німецької та української мов)

– Концептуально-технологічні засади формування професійної мобільності студентів в крос культурній взаємодії

– Мовна репрезентативність національної картини світу: лінгвокогнітивний, лінгвокультурний та комунікативний аспекти.

Публікація монографій

Колективна монографія «Культурний інтелект: стратегії розвитку» (2017р.)

Колективна монографія «Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу» (2017р.)

Колективна монографія «Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців з іноземної мови» (2017р.)

Колективна монографія «Соціокультурні фактори у практиці перекладу» (2018р.)

Колективна монографія «Імплементація змішаної форми навчання у процесі викладання іноземних мов» /за заг.ред. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Lambert Publishing group. Germany – 2018. – 100 p.

Колективна монографія «Мова дискурсу: лінгвістичний та культурологічний аспекти» : колективна монографія / за заг. ред. Коч Н. В. – Вип. ІІІ. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. – 230 с.

Колективна монографія «Формування комунікативної мобільності студентів у міжкультурній комунікації»: колективна монографія / за заг.ред. Солодкої А.К. – Миколаїв, 2019р.

«Компаративна модель світу в пареміях»: монографія/ Садова А.Г. (2019р.)

Розробка та презентація інноваційного проекту «Європейський виклик: формування готовності студентів ВНЗ до крос-культурної взаємодії» на IX  Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та VI Міжнародній виставки закордонних навчальних закладів «World Edu» (24-26 жовтня 2017р.).

Розробники проекту: проф. Солодка А.К., доц. Мороз Т.О., доц. Дем`яненко О.Є.

ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ЗА 2017 РІК

ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ЗА 2018 РІК

ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА 2019р.

 ЗВІТ ЗА 2019 РІК ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ