Загальна інформація

Наукова робота на філологічному факультеті спрямована на розробку стратегій вивчення й викладання мов у соціокультурному та міжкультурному просторі, а також поступове формування наукової школи з досліджень класичної філології з урахуванням тенденцій сучасної науки. Визначена мета передбачає виконання наступних завдань:

  • всебічна підтримка науково-пошукової роботи викладачів та студентів;

  • обмін досвідом та результатами досліджень з представниками інших наукових шкіл України та зарубіжжя;

  • проведення науково-практичних конференцій різних рівнів;

  • публікація наукових здобутків у вигляді монографій, колективних праць, наукових статей і доповідей;

  • захист докторських та кандидатських дисертацій філологічного та педагогічного спрямування;

  • розвиток наукових ідей  в роботі зі студентами через керівництво науковими гуртками, МАН, у написанні бакалаврських і магістерських дипломних проектах.

Головними завданнями науково-дослідницької діяльності студентів на факультеті є розвиток у студентів прагнення до досліджень у галузі методичних дисциплін та накопичення досвіду цієї роботи; розвиток у майбутніх спеціалістів творчого мислення та формування дослідницьких умінь та навичок; виховання потреби постійно вдосконалювати свої знання, поширювати теоретичний кругозір та наукову ерудицію.

Основними пріоритетними напрямами  

наукової діяльності факультету визначено

Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів

– Інтерференція в процесі перекладу у сфері міжкультурної професійної    комунікації

– Лексико-семантичні та етнокультурологічні особливості мовних одиниць у міжкультурній комунікації (на матеріалі німецької та української мов)

– Концептуально-технологічні засади формування професійної мобільності студентів в крос культурній взаємодії

– Мовна репрезентативність національної картини світу: лінгвокогнітивний, лінгвокультурний та комунікативний аспекти.

Публікація монографій

Колективна монографія «Культурний інтелект: стратегії розвитку» (2017р.)

Колективна монографія «Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу» (2017р.)

Колективна монографія «Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців з іноземної мови» (2017р.)

Колективна монографія «Соціокультурні фактори у практиці перекладу» (2018р.)

Колективна монографія «Імплементація змішаної форми навчання у процесі викладання іноземних мов» /за заг.ред. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Lambert Publishing group. Germany – 2018. – 100 p.

Колективна монографія «Мова дискурсу: лінгвістичний та культурологічний аспекти» : колективна монографія / за заг. ред. Коч Н. В. – Вип. ІІІ. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. – 230 с.

Колективна монографія «Формування комунікативної мобільності студентів у міжкультурній комунікації»: колективна монографія / за заг.ред. Солодкої А.К. – Миколаїв, 2019р.

«Компаративна модель світу в пареміях»: монографія/ Садова А.Г. (2019р.)

Розробка та презентація інноваційного проекту «Європейський виклик: формування готовності студентів ВНЗ до крос-культурної взаємодії» на IX  Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та VI Міжнародній виставки закордонних навчальних закладів «World Edu» (24-26 жовтня 2017р.). Розробники проекту: проф. Солодка А.К., доц. Мороз Т.О., доц. Дем`яненко О.Є.

Колективна монографія «Міжкультурна професійна комунікація: комунікативна мобільність та проблеми перекладу»: колективна монографія / за заг.ред. Солодкої А.К. – Миколаїв, 2020р. Автори: А.Солодка, С.Заскалєта, Т.Мороз, В.Баркасі, О.Дем`яненко, П.Осипов, Т.Єфименко, М.Раковська, Д.Пустовойченко, Р.Майборода, Л.Айзікова

Колективна монографія «Предметно-мовне інтегроване навчання у процесі професійно орієнтованої підготовки студентів в Україні»: колективна монографія / за заг.ред.  Т.П.Мироненко, Л.С.Добровольської– Миколаїв “Іліон”, 2020р. Колектив авторів: Баркасі В.В.,  Добровольська Л.С., Кордюк О.М., Мироненко Т.П., Нікіфорчук С.С., Рудичик О.М., Садова А.Ю., Філіпп`єва Т.І., Чернега С.М., Шевченко І.В., Щербакова О.Л.

Collective monograph “Trends of Philological Education Development in the Context of European Ingration”/Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, 2021. – 284p. Authors: Viktoriia Badenkova, Iryna Korniienko, Victoria Barkasi, Tetiana Filippyeva, Olha Demianenko, Rymma Maiboroda, Tetiana Yefymenko, Myroslava Maistrenko, Svitlana Zaskalieta, Svitlana Kalenyuk, Viktoriya Zhelyazkova, Natalia Koch, Natalia Vasylkova, Olha Mkhytaryan, Inna Rodionova, Petro Osipov, Nataliia Bulyk, Maria Rakovs`ka, Dariya Pustovoichenko, Lilia Ruskulis, Lidiia Aizikova, Hanna Sadova, Olena Rudychyk, Anzhelika Solodka, Tetiana Moroz, Olena Shcherbakova, Svitlana Nikiforchuk. ISBN: 978-9934-26-069-8
DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-069-8.

Колективна монографія “Формування предметних компетентностей учнів на концептуальних засадах Нової української школи (засобами уроків української мови і літератури)”: колективна монографія – Миколаїв “Іліон”, 2022р. Колектив авторів: Рускуліс Л.В., Гурдуз А. І., Каленюк С. О., Корнієнко І. А., Родіонова І. Г., Ситченко А. Л., Мхитарян О. Д., Шеремета Н. П., Механцева В. М.

Колективна монографія “Компетентнісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти: монографія – Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2022. 188с. Колектив авторів: Н. В. Савінова, Д.М.Борулько, М.І.Берегова, К.М.Кутержинська, О.Г.Білюк, С.В.Карсканова, В.А.Кисличенко, І.В.Середа, Н.В.Стельмах 

ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ЗА 2017 РІК

ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ЗА 2018 РІК

ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА 2019р.

ЗВІТ ЗА 2019 РІК ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ЗВІТ З НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ за 2020р.

Звіт про виконання цільових показників філологічного факультету за 2021р.

Наукова активність НПП філологічного факультету у 2021р.

Наукова активність НПП філологічного факультету у 2022р.

Наукова активність НПП філологічного факультету у 2023р.