Стельмах Ніна Василівна

Стельмах Ніна Василівна

ORСID ID: https://orcid.org/0000-0002-8088-0612

Scopus ID: https://www.scopus.com/dashboard.uri

Researcher ID:

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=BMNdfjQAAAAJ&hl=uk

E-mail: stelmah@mksat.net

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Учене  звання: доцент

Науковий  ступінь: кандидат педагогічних наук

Базова освіта: Диплом з відзнакою Б-1 № 591496, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, рік закінчення: 1979, кваліфікація і звання: вчитель історії і суспільствознавства середньої школи

Інформація  про  захист  дисертації:  13.00.01 – теорія та історія педагогіки. 13 жовтня 1993 року, Брянськ. Тема: Громадська думка підлітків як умова удосконалення гуманних відносин у класному колективі. Режим доступу: http://nauka-pedagogika.com › pedagogika-13-00-01.

Наявність  сертифікату  В2:

Навчальні  дисципліни, які викладає:

 1. Спеціальна педагогіка (порівняльна), теорія і спеціальна методика виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, методика організації волонтерської діяльності;
 2. Технології тренінгової роботи;
 3. Новітні комунікативні технології;
 4. Організація ігрової діяльності дітей з психофізичними порушеннями;
 5. Психологія інклюзивної освіти.

Членство  у  Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових видань: –

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем: –

Підвищення  кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 155023 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 15.12.2015 – 24.12.2015.  Курс «Сучасні інтерактивні методи навчання» (108 год).

Фестиваль освітніх технологій «Перспектива». Сертифікат №030618/95 за темами модернізації дошкільної, шкільної та спеціальної освіти на основі впровадження ефективних педагогічних, психологічних та оздоровчих технологій, червень, 2018 р.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Курс «Спеціальна педагогіка,  теорія та методика виховання». Сертифікат № 000110, грудень 2020 (60 год).

Наукові  публікації:

Scopus

Natalia Savinova, Nina Stelmah,Mariya Berehova,Svetlana Karskanova, Victoria Kislichenko Diagnosis of Adolescent Aggression as a Psychological and Pedagogical Problem. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) ISSN: 0033-3077 Volume: 58(3): Pages: 1313-1322
http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3863

Web of Science

Стельмах Н.В., Савінова Н.В., Середа І.В., Білюк О.Г. Рівні сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти в журналі «Інформаційні технології і засоби навчання», 2019, с.56-70 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2984

Публікації у країнах ОЄСР:

 1. Стельмах Н.В., Білюк О.Г., Середа І.В. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки підлітків. European assotiation of pedagogues and psychologists science, Viena, Austria. Міжнародний науковий Журнал “The Unity of Science” Apriel 2018. С. 35-38.
  http://pptp.kubg.edu.ua/en/numbers/53-arkhiv-nomeriv-2018-roku/157-1-2-2018-roku?showall=&start=20
 1. Савінова Н.В., Стельмах Н.В., Берегова М.І. Дидактико-технлогічні та психологічні засади розвитку особистості в умовах розвивального навчання. Scientific Journal Virtus Issue # 50, January, 2021. (с.120-125).

Фахові  видання України:

 1. Стельмах Н.В. Умови розвитку пізнавальних потреб учнів. – педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 26. -319 с.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pedalm_2015_26_32
 2. Стельмах Н.В. Педагогічна майстерність як фактор розвитку особистості дитини // Науковий вісник МНУ ім. В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць/ за редакцією А.Л.Ситченка. – №3 (50), вересень 2015.- Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2015. – 320 с.
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_3_54
 3. Стельмах Н.В. Культура педагогічного спілкування – основа деонтологічної культури педагога. Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць/ за редакцією А. Л. Ситченка. – №3 (54), вересень 2016.- Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 340 с.
 4. Стельмах Н.В. Педагог у системі корекційної освіти /Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсонський державний університет, видавничий дім «Гельветика», 2018.- Випуск LXXXI.- Том 3. С. 82-87. (фахове видання, наукометрична база Index Copernicus ).
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81%283%29__17
 5. Стельмах Н. В. Психологічні засади педагогічної взаємодії /Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського/за ред. проф. Тетяни Степанової, №1(60), лютий 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – 343-352 с.
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_1_64
 6. Стельмах Н.В. Психолого-педагогічні умови організації науково-дослідницької діяльності студентів в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського /Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського/за ред. проф. Тетяни Степанової, №3 (62). Т. 1, вересень 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 150-154.
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3%281%29__31
 7. Стельмах Н.В. Кафедра як креативний засіб реалізації завдань вищої школи / Інноваційна педагогіка: Науковий журнал. Випуск 10. Том 2. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2019. С. 17 – 20.
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_mfCB-KPwAhVFgf0HHaVDDZsQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.innovpedagogy.od.ua%2Farchives%2F2019%2F10%2Fpart_2%2F5.pdf&usg=AOvVaw3YIIVqs5QjZvqUnPafMeyW
 8. Стельмах Н.В. Шляхи формування деонтологічної культури у майбутнього педагога/ Інноваційна педагогіка: Науковий журнал. Випуск 17. Том 1. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.149-154.
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL3_qT-KPwAhUJhP0HHYwMDZMQFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.innovpedagogy.od.ua%2Farchives%2F2019%2F17%2Fpart_1%2F33.pdf&usg=AOvVaw1WCZSBtKXc9fVS7VDy3hgN
 9. Савінова Н.В., Стельмах Н.В., Берегова М.І., Іванова Т.М. Агресія підлітків як психолого-педагогічна проблема. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 3. / МОН України. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини [голов. ред. І.О.Безлюдний] – Умань: Візаві. 2020. 172 с.(с.133-142).
  http://znp.udpu.edu.ua/article/viewFile/219112/218824

Монографії

 1. Стельмах Н. В., Іванова Т. М. Гуманізація відносин дітей. Монографія. – Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2013. – 140 с.
 2. Стельмах Н. В. Творчість учителя як фактор активізації пізнавальної діяльності дітей. Монографія // Стельмах Н.В., Берегова М.І. – Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2014. – 120 с.
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyk7Dd-KPwAhXTQeUKHaXgA_QQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Frepository.sspu.sumy.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F2585%2F1%2FPedahohichna%2520tvorchist.pdf&usg=AOvVaw1OU24uinORyfK9xEeENY3W
 3. Стельмах Н. В., Берегова М. І. Корекція девіантної поведінки підлітків: Монографія. Миколаїв: СПД Румянцева Г.В, 2015. – 123 с.
 4. Стельмах Н. В., Єпур А. І. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції. Монографія / Н. В. Савінова та ін. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 270 с. (розділи: 2.2; 2.4).
  http://hdl.handle.net/123456789/574
 5. Стельмах Н. В., Берегова М. І. Психолого-педагогічна профілактика та корекція негативного впливу молодіжних субкультур на формування особистості підлітка. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. 218 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/768/1/Стельмах%2C%20Берегова_Психолого-педагогічна%20профілактика%20та%20корекція%20негативного%20впливу.pdf
 6. Стельмах Н. В. Психолого-педагогічна корекція акцентуацій характеру підлітків: Монографія. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – 152 с.
 7. Корекційно-виховна діяльність педагога у сучасних закладах освіти: монографія/Н. В. Савінова, І. В. Середа, Н. В. Стельмах. – Миколаїв: Іліон, 2019. – 190 с
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/600
 8. Стельмах Н.В., Савінова Н.В., Середа І.В., Берегова М.І . та ін.. Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів: Монографія. Миколаїв: Іліон, 2020. 201 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/377

Навчально-методичні праці:

 1. Стельмах Н. В. Педагогіка: Підручник. Миколаїв: СПД Румянцева Г.В, 2015. – 200 с.
 2. Стельмах Н. В. Педагогіка (педагогічна творчість): Посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. – 192 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/779
 3. Стельмах Н. В. Теорія та методика виховання дітей: Посібник. Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2018. – 265 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/771
 4. Стельмах Н. В., Іванова Т.М. Загальні засади тренінгової роботи: Навчальний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – 301 с.
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/769
 5. Стельмах Н. В.. Новітні комунікативні технології: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського. 2020. 242 с
  http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/770

Наукове  керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  наук:

Керівництво  студентами-переможцями   наукових  конкурсів  та  змагань,  прирівнених  до  них: 

Додаткова   інформація:

Наукові інтересиПріоритетні напрямки дослідження пов’язані із гуманізацію освітнього простору в умовах Нової української школи

Почесні нагороди: