Садова Г. Ю.

Садова Ганна Юріївна

ORСID  ID: Садова Ганна Юріївна

Google  Scholar:  Садова Ганна / Sadova Hanna 

E–mail: anna123sadova@gmail.com

Посада: доцент кафедри англійської мови і літератури 

Учене звання: доцент

Науковий  ступінь: кандидат філологічних наук

Базова освіта: вища: спеціаліст за спеціальністю «Мова і література (російська) та практична психологія;», магістр за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Російська мова та література», аспірантура в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 2006 р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук 

 «Семантико-синтаксична організація компаративних паремій» 10.02.02, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України  http://referatu.net.ua/referats/7569/167740 

2008 р. присуджено науковий ступінь доктора філософії, Атестаційна колегія  Міністерства освіти і науки України

2010 р. присуджено вчене звання доцента кафедри загального та прикладного мовознавства

Навчальні  дисципліни, які викладає:

  • Практичний курс російської мови
  • Теоретичний курс російської мови 
  • Методика навчання російської мови

Підвищення  кваліфікації:  

– 2011 р. НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації за напрямом «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 852193 

– 2017 р. Херсонський державний університет, кафедра мовознавства,  сертифікат № 75/14. Наказ № 41-14 від 09.02.2017 р.

Наукові  публікації : 

Садовая А. Ю. К вопросу о семантической интерпретации градационных конструкуций (на материале пословиц и поговорок) / А. Ю. Садовая // Система і структура східнослов’янських мов: До 170-річчя з дня народження О. О. Потебні: Зб. наук. Праць / Редкол.: В. І. Гончаров (відп. ред.) та ін. – К.: ЗнанняУкраїни, 2005. –  С. 174–179. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Семантическая специфика градационных паремий / А. Ю. Садовая // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Вип.. № 78. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2006. – С. 47–57. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Семантическая специфика сравнительных конструкций (на материале паремий) / А. Ю. Садовая // Система і структура східнослов’янських мов: Збірник наукових праць / Редкол.: В. І. Гончаров (відп. ред.) та ін. – К.: Знання України, 2006. –  С. 12 – 16. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Своеобразие компаративной семантики в паремиях с союзом «что» (с нераспространен-ными субъектом и объектом) / А. Ю. Садовая // Вісник Черкаського університету, серія: філологічні науки (м. Черкаси, Черкаський національний університет ім.Б. Хмельницького) – 2007. – Вип. 102. – С. 56–64. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Распространители субъекта и объекта сравнения в паремиях с союзом «что» / А. Ю. Садовая // Науковий часопис. –Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова – К.: 2007. – Серія 9: Актуальні проблеми сучасного мовознавства, №2. – С. 82–85. (Фахове видання)

Садовая А.¸Ю. Семантическая специфика градационных конструкций / А. Ю. Садовая // Актуальні проблеми менталінгвістики: Науковий збірник. – Київ – Черкаси: Брама, 2006. – Вип. № 78. – С. 47–57. (Фахове видання)

Садова Г. Ю. Специфіка концепту ‘дурень’ / Г. Ю. Садова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Лінгвістика»: збірник наукових праць. – Вип. VІІІ. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С.277–280. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Семантическая специфика конструкций с союзами «словно», «будто», «ровно», «точно» в русском языке (на материале паремий) / А. Ю. Садовая // Мова і культура. –  К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. ІІІ (102). – С. 128–132. (Фахове видання)

Садова Г. Ю. Специфіка фоносемантики назв виробів харчової промисловості / Г. Ю. Садова // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філологічні науки»: збірник наукових праць. Вип. 168 – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – 2009 – С.106–111. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Фоносемантические особенности рекламного имени (на материале названий изделий пищевой промышленности) / А. Ю. Садовая // Науковий вісник. – Херсон: Херсонський державний університет, 2010. – С. 38–47. (Фахове видання)

Садова Г. Ю. Дослідження динаміки жіночих імен на початку ХХІ століття / Г. Ю. Садова // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальныекоммуникации. – Том 24 (63). – № 2. – Части 1–2, 2011. – С. 442–446. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. К вопросу о семантической структуре сравнений с союзом «что» в современном русском языке (на матери але паремий, собранных В. Далем) / А. Ю. Садовая // Система і структура східнослов’янських мов: зб. Наук. Праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип.6. – С. 162–170. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Игровые формы проверки знаний по русскому языку в школе и вузе / А. Ю. Садовая // Мова і культура: Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т.ІІ (156). – С.383–389. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Лингвистический экспресс. Проведение проверки знаний учащихся по русскому языку в игровой форме / А. Ю. Садовая // Русская словесность в школах Украины. – 2012. – № 5. – С.42–44. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Функциональная специфика просторечных единиц в творчестве Э. И. Январёва / А. Ю. Садовая // Теория и практика актуальних научных исследований. – Ч.5. – Люблин: «Wydawca», 2013. – С. 42–47. (Індекс РІНЦ)

Садовая А. Ю. Семантические особенности компаративних конструкций в творчестве М. Лисянского / А. Ю. Садовая // Наука и образование ХХІ века: теория, практика, инновации 2013 года. – Ополе: «Wydawca», 2013. – С. 96–101. (Індекс РІНЦ)

Садовая А. Ю. Зоосимволы в компаративних паремиях / А. Ю. Садовая // Вопросы. Ответы. Гипотезы: наука ХХІ век. – Гданьск: «Wydawca», 2014. – С. 115–120. (Індекс РІНЦ)

Садовая А. Ю. Колоративная лексика в творчестве Э. Январева / А. Ю. Садовая // Обмен научными достижениями. – Познань: «Wydawca», 2014. – С. 84–90. (Індекс РІНЦ)

Садовая А. Ю. и др. В. А. Сухомлинский, Л. Толстой, Г. Мюнстерберг о моральных основах деятельности школьных учителей / А. Ю. Садовая // Сборник научных трудов «Научный вестник ННУ». – Вып. 1.46 (108). – Николаев, 2014. – С. 35–40. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Термины родства в произведениях Э. И. Январева / А. Ю. Садовая // Филология, социология и культурология. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика / Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Aktualnenaukoweproblemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka – Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. «Diamond trading tour», 2015. – С. 57–62. (Індекс РІНЦ)

Садовая А. Ю. Термины свойства в поэтическом дискурсе Э. И. Январева / А. Ю. Садовая // Филология, социология и культурология. Приоритетные направления науки / Zbiórartykułó w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary nauki» –Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С. 67–71.(0, 3 д.а.)

Садовая А. Ю. К вопросу об интерпретации компаративных конструкций в современном русском языке (на материале паремий с союзом «что») / А. Ю. Садовая // Слов’янський збірник. – № 19, Одеса: Букрек, 2015. – С.60–68. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Игровые методы проверки знаний по русскому языку как средство активизации деятельности студентов / А. Ю. Садовая //  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / За ред. проф. А. Л. Ситченка  – № 4 (51).  – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С.164–168. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Компативные конструкци в поэтическом дискурсе (на материале прозведний М. Лисянского) / А. Ю. Садовая // Слов’янський збірник: Збірник  – Вип. 20. – Чернівці: Букрек, 2016. – С.114–122. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Ономастическое пространство призведений Аркадия Сурова / А. Ю. Садовая // Мова і культура: Науковий журнал. Т. 179. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 120–129. (Фахове видання)

Садовая А. Ю. Концепт «природа» в поэтическом дискурсе М. Лисянского / А. Ю. Садовая // Одеський лінгвістичний вісник : Науково-практичний журнал. – Одеса, 2017. – С. 192–196. (Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernikus International)  

Садовая А. Ю. Компаратвная модель мира в идиостиле М. Лмсянського / А. Ю. Садовая // Вісник Маріупольського державного університету: Серія  Філологія. – Маріуполь : МДУ, 2018. – Вип. 18. – С. 271–278. (Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernikus International)

Садовая А. Ю. Компаратвная модель мира в идиостиле А. Сурова / А. Ю. Садовая // Вісник Маріупольського державного університету: Серія  Філологія. – Маріуполь : МДУ, 2019. – Вип. 21. – С. 174–181. (Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernikus International)

Садова Г. Ю. Розвиток комунікативної компетентності   у використанні ігрових форм перевірки знань з російської мови в умовах нової української школи / Г. Ю. Садова // Молодий вчений, 2019. – № 4.3 (68.3) – С. 39–42 (Міжнародна наукометрична база Index Copernikus International)

Садова Г. Ю. Спорідненість у поетичному дискурсі (на матеріалі творів Миколаївських авторів) / Садова Г. Ю. // Записки з українського мовознавства. – 2020. –  №  27. – С. 136–143.(Фахове видання категорії «Б», Міжнародна наукометрична база Index Copernikus International )

Sadova H. Yu., Babii Yu. В.  EFFECTIVE MARKERS OF SUGGESTIVENESS IN CONTEMPORARY POLITICAL DISCOURSE (MORPHOLOGICAL-COGNITIVE ASPECT) / H. Yu. Sadova, Yu. В.  Babii // Вчені записки Таврійського національного університету, 2020. – Том 31(70), № 2. – С. 119–124. (Фахове видання категорії «Б», Міжнародна наукометрична база Index Copernikus International )

Sadova Н. Yu. GRADATION CONSTRUCTIONS IN THE WORLD FOLKLORE PICTURE /  Н. Yu. Sadova // Вчені записки Таврійського національного університету, 2020. – Том 31(70), № 4. – С. 5–10. (Фахове видання категорії «Б», Міжнародна наукометрична база Index Copernikus International )

Sadova Н.World comparative model in the poetic discourse of Мykolaiv region / Н. Yu. Sadova // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – Випуск 34, Том 4. – С.171–177. (Фахове видання категорії «Б», Міжнародна наукометрична база Index Copernikus International )

Монографії:

Колективні монографії

Регіональні особливості фахової підготовки вчителів російської мови і   літератури / під редакцією проф. В.В. Гладишева – Миколаїв: Іліон, 2015.–262 с.

Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори актуальних досліджень : колективна монографія / за заг. ред. проф. Коч Н. В. – Миколаїв : Квіт, 2016. – С. 233–256. 

Наукова парадигма сучасного дискурсу : вектори актуальних досліджень : колективна монографія / за заг. ред. проф. Коч Н. В. – Миколаїв : Вид-во ЧП Румянцева А. В., 2017. – Вип. 2. – С. 112–136. 

Мова дискурсу: лінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти : колективна монографія / за заг. ред. проф. Н. В. Коч. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. – С. 180196.

Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) у процесі професійно орієнтованої підготовки студентів в Україні : колективна монографія. – Миколаїв, Іліон, 2020. – С. 138–147.

Садовая А.Ю. Компаративна модель мира в паремиях : монография / А. Ю. Садовая. – Николаев : ННУ им. В.А. Сухомлинского, 2019. – 230 с.

Навчально-методичні праці: 

Садова Г. Ю. Фізіологія та техніка мовлення: навчально-методичні рекомендації / Г. Ю. Садова. – Миколаїв, МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2008. – 71 с.

Садова Г. Ю. Фізіологія та техніка мовлення: навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / Г. Ю. Садова. – Миколаїв, МДУ ім. В. О. Сухомлинського,2008. – 44 с.

Садова Г.Ю. Загальна та прикладна фонетика: навчально-методичні рекомендації / Г. Ю. Садова. – Миколаїв, МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2008. – 43 с.

Садовая А. Ю. Практикум по русскому языку. Пунктуация: Учебно-методическое пособие / А. Ю. Садовая. – Миколаїв, МДУ ім.В. О. Сухомлинського, 2015. – 123 с.

Садова Г. Ю. Навчально-методичні матеріали для дисциплін циклу фахових компетентностей (для студентів за освітньою програмою Філологія: Прикладна лінгвістика) МНУ імені В. О. Сухомлинського / Г. Ю. Садова,. Миколаів, 2016. – 310 с.

Садовая А. Ю. Стилистика русского языка: Учебно-методические рекомендации к дисциплине «Стилистика русского языка и лингвистический анализ художественного текста» / А. Ю. Садовая. – Николаев, 2018. – 128 с.

Садовая А. Ю. Общее языкознание: учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студента / А. Ю. Садовая. – Николаев, 2019. – 150 с.

Садова Г. Ю. Ораторське мистецтво: навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / Г. Ю. Садова. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського,  2020. – 128 с.